WALON – FRANCÈS / WALLON – FRANÇAIS

B

Rechercher

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

bâbau

n-adj (e) niais, -e, bonasse, syn. bonasse, daudé, nanôye, (o) bèyaud, (o) lolau, (o) nanas’, (e) bènèt

G100

båbau

n-adj cf bâbau

G100

bâbe

nf (o) cf baube

G100

båbe

nf (e) cf baube

G100

babouyî

v (e-c) babiller, syn. tchafyî, (o) babyî, (e) djåspiner

G100

babyî

v (o) babiller, syn. babouyî, tchafyî, (e) djåspiner

G100

båcèle

nf (e) cf bauchèle

G100

bachî

v (o-c) (s’) _: (se) baisser, syn. (s’) abachî

G100

badjawe

adj-n (e) bavard, -e, syn. bèrdèlaud, rameteû, tatelaud, tchafiaud, nf canlète

G100

bafe

nf gifle, syn. bafe, bèrlafe, pètéye, tchofe

G100

bagadje 1

nm (c) déménagement

G100

bagadje 2

nm vaisselle; fé l’ _: faire la vaisselle, syn. fé lès bidons, fé lès cayèts, (s) fé lès chèles

G100

bagn

nm bain

G100

bagnî

v baigner; nager, syn. (o-c) nadjî

G100

baguèdje

nm (e) cf bagadje

G100

baguer   

v déménager

G100

baguète

nf baguette, syn. vèdje; (c) canne à pêche, syn. ligne, vèdje

G100

båhe

nf (e) cf bauje

G100

bahî

v (e) cf bachî

G100

båhi

v (e) cf baujî

G100

balancî

v (e) chanceler, syn. barloker, bèrlondjî

G100

bale 

nf balle

G100

baletadje

nm ((e) -èdje) plaisanterie, syn. baletadje, couyonâde, praute, riyote, riyoterîye

G100

baleter

v (e) blaguer, plaisanter, syn. couyoner, raconter dès prautes, (o) blaguî, (e) taper ‘ne couyonåde

G100

baligand

n (e), -e: vagabond, syn. (c) rôleû, (e) rôbaleû, (o) albran

G100

baloûje

nf (o-c) hanneton

G100

baloûjî

v (c) flâner, syn. balziner, d(i)mèrer, loûjener, (e) cotî, (o) barlôrer, (o) bèrzouyî

G100

baltrîjî

v (c) troubler, syn. troûbler, (o) agoner, (e) frawetiner

G100

balzinant

adj (c) , -e: indécis, -e, syn. balzineû, flotant, pôtiaud, (o) balzinaud

G100

balzinaud

adj (o) , -e: indécis, -e, syn. balzinant, balzineû, flotant, pôtiaud

G100

balziner

v (e) flâner, syn. baloûjî, d(i)mèrer, loûjener, (e) cotî, (o) barlôrer, (o) bèrzouyî; hésiter, syn. tchiketer, (o) toûrpiner

G100

balzineû

adj (e-c) , -se: indécis, -e, syn. balzinant, flotant, pôtiaud, (o) balzinaud

G100

ban

nm ban: (o-c) criyî lès bans, (e) brêre lès bans: proclamer les bans

G100

ban.ne

nf (e) _ dè cîr: firmament, syn. stwèlî

G100

bankèt

nm (o-e) banquet, syn. rinchinchète, (e) djama

G100

banse

nf (e) berceau, syn. bêrce

G100

banselî

nm vannier, syn. (o) mandèrlî

G100

bansetê

nm (e) cf bansetia

G100

bansetia

nm (c) cabas, syn. cabas

G100

bansetia

nm (c) panier, syn. tchèna, (o) kèrtin, (e) bodèt

G100

bår

nm cf bâr 1

G100

bâr 1

nm (c) barre

G100

bâr 2

nm bar

G100

bara

nm (e) bélier, syn. bassî, bèrau, (o) couyu

G100

barâdje

nm (o) cf bâradje

G100

bâradje

nm (c) barrage, syn. astantche

G100

barake

nf (o-c) roulotte

G100

barakî

n , -erèsse: nomade, syn; jupsyin, -ène

G100

barbakène

nf (o) cf bardakène

G100

bârbe

nf (o) cf baube

G100

bârboter

v réprimander, syn. aurgouwer, bârboter, bèrdèler, r(i)prinde, (o) burtoner, (o) calindjî, (e) rèpriminder

G100

bårbou

adj (e) , -owe, cf baurbu

G100

barbu

adj (o) , -ûwe, cf baurbu

G100

bârbûje

nf (o) brin, syn. (c) fistu

G100

bârdache

nf (o-c) perche, syn. pièce

G100

bardachî

v (c) gauler, syn. (o) taper (à gayes)

G100

bardahe

nf (e) cf bârdache

G100

bardahî

v (e) (d’vins ‘ne saqwè): cf bardachî

G100

bardakène

nf (o-c) lucarne, syn. bawète, rayèle

G100

bardouchî

v (c) renverser

G100

bardouhî 

v (e) cf bardouchî

G100

bâre

nf (o) cf bâr 1

G100

båre

nf (e) cf bâr 1

G100

bårê

nm (e) cf bauria

G100

bârèdje

nm (e) cf bâradje

G100

bârète

nf (o-c) fé _: faire l’école buissonnière, syn. fé l’ tchèt, (o) r’bareter

G100

bårète

nf (e) cf bârète

G100

bâria

nm (o) cf bauria

G100

bårîre

nf (e) cf baurîre

G100

barke

nf (e) cf bârke

G100

bârke

nf (o-c) barque, syn. naçale

G100

barloker

v (e) chanceler, syn. balancî, bèrlondjî

G100

barlôrer

v (o) errer, flâner, syn. baloûjî, balziner, d(i)mèrer, loûjener, (e) cotî, (o) bèrzouyî

G100

baron

nf (e) narcisse, syn. (c) solia-d’-avri; (e) djène _: jonquille, syn. (c) chambaréye

G100

baronî

nm (o-c) châtaignier, syn. cascagnî

G100

barot

nm (o) tombereau, syn. (o-c) bègnon, (e) clitchèt

G100

bas

adj , -se: bas, -se

G100

basane

nf (o) peau, syn. pia

G100

basse

nf (o-c) flaque, mare, syn. potia, (e) lapis’, (o) wache

G100

bassète

nf (e) haricot nain, syn. (c) ninte, (e) cropète

G100

bassî

nm bélier, syn. bèrau, (e) bara, (o) couyu

G100

bastârd

v (o) cf bastaud

G100

bastaud

v (c) fé sès-èfants bastauds: déshériter, syn. rovyî dins lès paurts, (e) disèriter

G100

baston

nm bâton, syn. bordon

G100

bataye

nf bataille, syn. (o) capougnâdje

G100

batch

nm bac; (o) batch à ‘l bèrnate, (c) batch aus miséres, (e) batch ås crasses: poubelle

G100

bate

nf digue, syn. digue, (e) vène

G100

bate

v (si) battre: (se) _: se battre, syn. s’ apougnî, si pèloter, si pingnî; (e) _ à côps d’ corîhe: fouetter, syn. sclindjî, scoryî; si _ conte: combattre, syn. combate; vaincre, syn. gangnî, vinke

G100

batê

nm (e) cf batia

G100

batehî

v (e) cf batijî

G100

batelî

nm batelier, syn. nêvieû

G100

batème

nm baptême, syn. (o) batijemint

G100

bâti

adj (o) mau _, -îye; contrefait, -e, syn. contrèfaît; mau faît

G100

bâti

v bâtir; construire

G100

batia

nm (o-c) bateau

G100

batijemint

nm (o) baptême, syn. batème

G100

batijî

v (o-c) baptiser

G100

batimint

nm bâtiment, aussi: batumint

G100

batiser

v (e-c) cf batijî

G100

batumint

nm (c-e) bâtiment, aussi: batimint

G100

baube

nf (c) barbe; fé s’ _: se raser, syn. si raser

G100

bauchèle

nf (c) (sexe) fille

G100

baudèt

nm (o-c) âne, syn. agne

G100

bauje

nf (c) baiser, syn. bètch

G100

baujî

v (c) embrasser, baiser, syn. rabrèssî

G100

baumèl

adj (o-c) , -e: obèse, syn. bouloufe, (c) craus au laurd

G100

baurbu

adj (c) , -ûwe : barbu, -e

G100

bauria

nm barreau, syn. colèbale

G100

baurîre

(c) barrière, syn. nf baye

G100

bauyaud

adj-nm (c) , -e: innocent, -e, syn. bwârgnasse, înocint

G100

bauyî

v (o-c) bâiller

G100

bawète

nf lucarne, syn. bardakène, rayèle

G100

baye

nf (e-c) barrière, syn. baurîre

G100

bâye

nf (o) cf baye

G100

båyî

v (e) cf bauyî

G100

adj (e) , bèle: cf bia

G100

bèbèle

v (o-c) fé _: flatter, syn. fé bébèle, blader, blaguer, flater

G100

bêcôp

adv (e) cf biacôp

G100

bècson

nm (o-c) (familier) vélo

G100

bèdêr

nm (o) lit, syn. lét

G100

bèdot

nm mouton, syn. moton

G100

bê-fré

nm (e) cf bia-frére

G100

bègnon

nm (o-c) tombereau, syn. (o) barot, (e) clitchèt

G100

bèguène

nf religieuse, syn. masseûr, seûr, (e) r(i)lidjeûse

G100

bèguyî

v (o-c) bégayer, syn. (e) bètcheter

G100

bèle-fèye

nf (e-c) belle-fille

G100

bèle-fîye

nf (o) cf bèle-fèye

G100

bèlès-djins

nf-pl (o-c) beaux-parents, syn. bias-parints

G100

bén

nm-adv (o) cf bin

G100

bènèt

adj (e) , -e: niais, -e, syn. daudé, nanôye, (o) bèyaud, (o) lolau, (o) nanas’, (e) bâbau

G100

bèni

adj (c) bènite êwe (, (e) bèneûte êwe, (o) eûwe bènite): eau bénite

G100

bèni

v bénir

G100

bénrâde

adv (o) cf binrade

G100

bèrau

nm (o-c) bélier, syn. bassî, (e) bara, (o) couyu

G100

bèrbis

nf brebis

G100

bèrce

nf (o) cf bêrce

G100

bêrce

nf (c) berceau, syn. (e) banse

G100

bèrdèlaud

adj-n (o) , -e: bavard, -e, syn. badjawe, rameteû, tatelaud, tchafiaud,  nf canlète

G100

bèrdèler

v (o) bavarder, syn. canleter, rameter, tateler, tchafeter, tchafyî; (o-c) réprimander, syn. aurgouwer, bârboter, r(i)prinde, (o) burtoner, (o) calindjî, (e) rèpriminder

G100

bèrdjî

nm (o-e) cf bièrdjî

G100

bèrdouye

nf (o-c) boue, syn. broûs, (e) broûlî

G100

bèrikes

nf-pl lunettes

G100

bèrlafe

nf (o-c) gifle, syn. bafe, pètéye, tchofe

G100

bèrlokî

v (o) balancer, syn. hossî, bèrlondjî, (c) bloncî, (e) halcoter

G100

bèrlondjî

v (o) balancer, syn. hossî, (o) bèrlokî, (c) bloncî, (e) halcoter; (o-c) chanceler, syn. balancî, barloker

G100

bèrôler

v (c) dégringoler, syn. birlôser; (c) errer, syn. rèner, rôler

G100

bèrôlier

v (e) cf bèrôler

G100

bèroûler

v (o) cf bèrôler

G100

bèroûler

v (o) cf bèrôler

G100

bèrtèles

nf-pl (o) cf aburtales

G100

bèrwète

nf brouette; à _s: à profusion, syn. à make, (e) timpèsse; fé ­_: échouer, rentrer bredouille

G100

bèrzéngue

adj (o) cf bèrzingue

G100

bèrzingue

adj (e-c) ivre, syn. sô

G100

bèrzouyî

v (o) flâner, syn. baloûjî, balziner, d(i)mèrer, loûjener, (e) cotî, (o) barlôrer

G100

bèsin

adj (c) , -ine (/ (o) -ène): tatillon, -onne, syn. pôtiaud, tchipot, (o) totin

G100

bèsogne 

nf besogne

G100

bês-parints

nm-pl (e) cf bias-parints

G100

bètch

nm bec; baiser, syn. bauje

G100

bètchète 

nf pointe, extrémité, syn. ponte

G100

bètcheter

v (e) bégayer, syn. bèguyî

G100

bètchî

v (o) embrasser, baiser, syn. baujî, rabrèssî

G100

bètchou

adj (e) bètchou dint: canine; cf bètchu

G100

bètchu

adj (c) , -ûwe: pointu, -e

G100

bêté

nf (e) cf biaté

G100

beur

nm (o) cf bur

G100

beûr

nm (e) cf bur

G100

beûre

v (e) cf bwâre

G100

bèveû

n (c) , -se: cf bwèveû

G100

bèyaud

adj (o) , -e: niais, -e, syn. daudé, nanôye, (o) lolau, (o) nanas’, (e) bâbau, (e) bènèt

G100

bèye

nf (e) quille, syn. (o-c) guîye

G100

bèyole

nf (e) bouleau, , syn. (o-c) bôlî, nf (o-c) bôle

G100

bia

adj (o-c) , bèle: beau, belle

G100

biacôp

adv (o-c) beaucoup, syn. bran.mint

G100

bia-fré

nm (c) beau-frère, cf bia-frére

G100

bia-frére

nm (o-c) beau-frère, aussi: bia-fré, syn. (e) sorodje

G100

bias-parints

nm-pl (o-c) beaux-parents, syn. bèlès-djins

G100

biaté

nf (c) beauté

G100

biatè

nf (o) cf biaté

G100

Bibe

nf  Bible

G100

bicèp’

nm (o) biceps, syn. mitchot, (o) gros du bras

G100

bidon

nm récipient, syn. caté, hèna; (o-c) ustensile, syn. agayon, ayèsse, clicotia; _s: (o-c) vaisselle; fé lès _s: faire la vaisselle, syn. fé lès cayèts, fé l’ bagadje, (s) fé lès chèles

G100

bièrdjî

nm (c) berger

G100

bièsse

adj bête, idiot, -e, stupide, syn. înocint, lwagne

G100

bièsse

nf bête, animal; (c) _ à bon Diè ((o) à bon Dieu, (e) å bon Diu): coccinelle, syn. pèpin-maurtin, (o) mârtin; _s: bétail, syn. (e) bisteû

G100

bièsse-aus-orèyes

nm (c) perce-oreille, syn. mousse-è-l’orèye

G100

bièsse-à-z-orèyes

nm (o) cf bièsse-aus-orèyes

G100

bièstrèye

nf (e) cf bièstrîye

G100

bièstrîye

nf (o-c) bêtise, sottise, syn. lwagnerîye, soterîye

G100

bieu

nm (o) cf boû

G100

bigå

nm (e) cf bigau

G100

bigau

nm (o-c) purin, syn. (e) pissène, (o) pûria

G100

bijoutî

nm bijoutier

G100

bijoutiè

nm (o) cf bijoutî

G100

bijoutier

nm (e-c) cf bijoutî

G100

bikèt-d’-avri

nm (s) giboulée, (en Ardenne, les giboulées sont fréquentes en avril), syn. (ailleurs) via-d’-maus’ (en mars)

G100

bikî

v (o) pencher, syn. (c) clincî

G100

bîle

nf bile, syn. amére; (c) si fé dè l’ _, (o) s’ fé dès _s: s’inquiéter, syn. transi

G100

bîlé

adj  (c) , -éye ((e) -êye): (bois) fêlé, -e

G100

bîlè

adj  (o) , -éye: cf bîlé

G100

biloke

nf (e-c) prune, syn. pron.ne

G100

bime

nf (o) frelon, syn. (c) malton, (e) wasse di tch’vå

G100

bin

adj (c) qui faît do _: bienfaisant, -e

G100

bin

adv-conj c) (là) co _ (qui), (o) là co bén (qui), (e) (è)co bin (qui): heureusement (que)

G100

bin

nm (o) cf bagn

G100

bin

nm-adv (e-c) bien

G100

bin.ne

nf (e) cf binde

G100

binåhe

adj (e) cf  binauje

G100

binamé

adj (c-e) _, -éye ((e) -êye): cher, chéri, aussi: binin.mé, syn. chér; (e) , -èye: (gentil) sage, syn. sâje; (e) , -êye: gentil, -le, syn. djinti, vayant

G100

binauje

adj (o-c) content, -e, , syn. contint, contin.ne; (o-c) heureux, -euse, syn. heûreûs; (o-c) ièsse _: se réjouir (être heureux)

G100

bindadje

nm (c) ((o) bindâdje) bandage

G100

binde

nf (o-c) bande (groupe)

G100

bindeladje

nm (c) ((o) bindelâdje) bandage

G100

bindelèdje

nm (e) cf bindeladje

G100

bindeler

v panser

G100

biner

v (o) chômer, syn. chômer

G100

binfèsant

adj (e) , -e: bienfaisant, -e

G100

binin.mé

adj (c) _,  -éye: cher, chéri, aussi: binamé

G100

binrade

adv (c) bientôt, syn. (e) co vite, (e) tot-asteûre

G100

bioke

nf (c) cf biloke

G100

bîre

nf bière

G100

birlôser

v (e) dégringoler, syn. bèrôler

G100

bisbouye

nf (e) cf bisbrouye

G100

bisbrouye

nf (o-c) désaccord, syn. (e) discôrd

G100

biscwèrnant

adj (e) , -e: oblique, syn. clincî, di triviès

G100

biscwît

nm (o-c) biscuit, syn.(e) buscûte

G100

biser

v (e-c) _èvôye: décamper, syn. li lèver, pèter èvôye, pèter au diâle, (o) skiveter

G100

bisoûyes

nf-pl (o) loques, syn. clikotes, gobîyes, lokes

G100

bisteû

nm (e) bétail, syn. bièsses

G100

bistoke

nf (c) cadeau, syn. cadau

G100

bistoker

v (c) fêter, syn. fièster, (e) buskinter

G100

blader

v (o-c) flatter, syn. fé bébèle, blaguer, flater

G100

blaguer

v (c) flatter, syn. fé bébèle, blader, flater

G100

blaguî

v (o) blaguer, syn. couyoner, raconter dès prautes, (e) baleter; cf blaguer

G100

blame

nf (c) flamme

G100

blamer

v (e-c) flamber

G100

blâmer

v (c) blâmer, syn. sêrcyî, trover à r’dîre su

G100

blåmer

v (e) cf blâmer

G100

blan.mer

v (o) cf blâmer

G100

blanchi

v (o) cf blanki

G100

blanchirîye

nf (o) cf blankicherîye

G100

blankeû

nf (o-c) blancheur

G100

blanki

v blanchir

G100

blankicherîye

nf (c) blanchisserie, syn. bouwerîye, lâverîye

G100

blankiheûr

nf (e) cf blankeû

G100

blasser

v (e) broncher, syn. crankyî; (e) céder, se laisser convaincre, syn. si lèyî adîre

G100

blawète

nf (e-c) étincelle, syn. spite di feu

G100

blaweter

v (e-c) étinceler, syn. blinker

G100

blèfer

v (o-c) baver, syn. glèter

G100

blèssé

adj ( (c) , -éye: blessé, -e, syn. cwachî

G100

blèsser

v (c) blesser, syn. cwachî, (o) gnokî

G100

blèssî

adj (e) , -èye: cf blèssé

G100

blèssî

v (e) cf blèsser

G100

blinker

v (o-e) étinceler, syn. blaweter

G100

bloker

v (e) bloquer, syn. èclawer

G100

blokî

v (o) cf bloker

G100

bloncî

v (c) balancer, syn. hossî, (o) bèrlokî, bèrlondjî, (e) halcoter

G100

blouke

nf boucle (de ceinture)

G100

bloûse

nf (e) blouse, syn. caracô, taye

G100

bobène

nf (c) bobine

G100

bobine

nf (o) cf bobène

G100

bobiner

v (c) enrouler, syn. èroûler, (e) bouler

G100

bodène

nf mollet

G100

bodèt

nm (e-c) , syn. bansetia, tchèna, (o) kèrtin

G100

bodje

nm (arbre) tronc; (corps) tronc, (e) tige, syn. (c) burton

G100

bodjî

v (e) cf boudjî

G100

bôgne

adj (o) cf bwagne

G100

bôguyî

v (c) bourrer, syn. bourer, rimpli à make

G100

bok

nm (c) bouc

G100

boke

nf (e) cf bouche

G100

bokèt

nm (e-c) morceau

G100

bôkète

nf (o) cf boûkète

G100

bolant

adj (e-c) , -e: ardent, -e

G100

bole

nf (c) boule

G100

bôle

nf (o-c) bouleau, syn. bôlî, (e) bèyole

G100

bolèdjerèye

nf (e) cf bolèdjerîye

G100

bolèdjerîye

nf (c) boulangerie

G100

bolèdjî

n (e-c) , -erèsse: boulanger, -ère

G100

bolèye

nf (e) cf bolîye

G100

boli

nm (c) bouilli, aussi: bouli

G100

bôlî

nm (o-c) bouleau, syn. nf (o-c) bôle, (e) bèyole

G100

bolîye

nf (c) bouillie, syn. caboléye

G100

bôme

nf (e) silo, syn. (o-c) mote

G100

bon

adj bon: fém. (o-c) boune, (e-c) bone: bon, -ne; _ sins : bon sens

G100

bonan

nm (c) étrenne, syn. strume

G100

bonasse

adj (e-c) ((o) bounasse) bonasse, syn. (e) båbau

G100

bon-diè

nm (c) crucifix, syn. cruc(i)fis

G100

bon-dieu

nm (o) cf bon-diè

G100

bon-diu

nm (e) cf bon-diè

G100

bondjoû

nm bonjour

G100

bone

nf (o-c) borne, syn. (e) rin.nå

G100

boneûr

nm (e-c) bonheur, aussi: bouneûr, syn. (e) bone aweûr

G100

bon-por-li

nm (o) (-pour-) égoïste, syn. sins-atache, vike-tot-seû

G100

bonswêr

nm (o-c) bonsoir, syn. (e) bone nut’

G100

bonté

nf (e-c) bonté

G100

bontè

nf (o) cf bonté

G100

bôrd

nm (o) cf bwârd

G100

bordjeûs

n (e) , -e: cf bordjwès

G100

bordjwès

n (c) , -e: bourgeois, -e

G100

bordon

nm (e-c)  bâton, syn. baston

G100

bôrgne

adj (o) cf bwagne

G100

bôrne

nf (e) cf bone

G100

bos

nm (o) cf bwès

G100

boskiyon

nm (o-c) bûcheron, syn. (o-c) tayeû ((o) au bos / (c) au bwès), (e) bwèheleû

G100

bot

nm (e-c) hotte, syn. (o) hote

G100

botchî

n (e-c), -erèsse: boucher, -ère, syn. nm (e) mangon

G100

boter

v (o-c) si _: s’habiller, se revêtir, syn. s’ abiyî, si moussî

G100

botèye

nf (e-c) bouteille

G100

botike

nm (e-c) boutique

G100

boton

nm (e-c) 1 bouton (de fleur); 2 bouton (de vêtement); 3 bouton (maladie), syn. ploke, plokète, pokète

G100

boton-d’-ôr

nm (e-c) renoncule, syn. pate-d’-auwe, pôpî (d’ êwe), (e) ranonke

G100

botroûle

nf (e-c) nombril

G100

boû

nm (o-c) boeuf; (e) colchique, syn. (c) ièbe di vatche, tûwe-tchin, (o) catchot

G100

boubène

nf (e) cf bobène

G100

boubiner

v (e) cf bobiner

G100

bouboune

nf (o-c) bonbon, syn. (e) tchike

G100

boûcha

nm (o) cf boûrsia

G100

bouche

nf (o-c) bouche

G100

bouchenis’

nm (c) broussaille, syn. ronchis’, (e) brouhaye

G100

bouchî

v (c) _ lès crayes, syn. stoper, (e) clawer dès cîtroûs à in-ouh

G100

bouchî 1

v (o-c) boucher, syn. stoper

G100

bouchî 2

v (o-c) éclater, exploser, syn. pèter, sclater, zoubler; (o-c) frapper, syn. taper; (o-c) frapper (à la porte)

G100

bouchon 2

nm (o-c) buisson

G100

boudin

nm (o-c) cf tripe

G100

boudjî

v (o-c) bouger; (o-c) enlever

G100

boûf

nm (e) cf boû

G100

bouflètes

nf-pl oreillons

G100

bouhale

adj-nm (e) imbécile, syn. (e) bwègne-vê, (o) ian’

G100

bouhî

v (e) cf bouchî

G100

bouhî

v (e) cf bouchî

G100

bouhon

nm (e) cf bouchon 2

G100

bouk

nm (e-o) cf bok

G100

boukèt

nm (o) cf bokèt

G100

boûkète

nf (e-c) crêpe (à la farine de sarrasin)

G100

boulant

adj  (o) , -e: cf bolant

G100

boule

nf (e) balle

G100

boule

nf (o-e) cf bole

G100

bouler

v (e) enrouler, syn. bobiner, èroûler

G100

bouli

nm bouilli, aussi: (c) boli

G100

boulindjeriye

nf (o) cf bolèdjerîye

G100

boulindjî

nm (o) cf bolèdjî

G100

bouloufe

adj obèse, syn. (c) craus au laurd, (o-c) baumèl

G100

boulwêre

nf (o) bouilloire, syn. cokmwâr

G100

bounan

nm (o) cf bonan

G100

bounasse

adj (o) cf bonasse

G100

boune

adj fém. de bon

G100

bouneûr

nm (o-c) bonheur, aussi: boneûr, syn. (e) bone aweûr

G100

bourdon

nm (o) cf bordon

G100

bourè

adj (o) , -éye (à make): bondé, -e, syn. paketè, plin, rimpli

G100

boûre

nm (e) cf bûre

G100

boûre

v bouillir

G100

bourer

v (o-c) pousser, syn. bouter, poûssî, tchôkî; bourrer, syn. bôguyî, rimpli à make; (c) inciter, syn. poûssî, (e) ègadjî; (c) insister, syn. poûssî, (e) hêrî, (e) holer, (o) aspoyî

G100

bourerîye

nf (c) bousculade, syn. cobouradje, rabouréye, (e) hèrlêye, (o) ramoncelâdje

G100

bouria

nm (e-c) cf boûria

G100

boûria

nm (o-c) bourreau

G100

boûriaterîye

nf (o-c) cruauté, syn. cruwauté, (o) diâlèsté

G100

bourikèt

nm treuil, syn. bourikèt, mècanike, (e) toûr

G100

bouritchî 

v (o) meurtrir, syn. (c) moûdri

G100

bourjwès

n (o) , -e: cf bordjwès

G100

boûrsê

nm (e) cf boûrsia

G100

boûrsia

nm (c) bosse, syn. bouye, bouyote, croufe

G100

bousséye

nf (o) (herbes) touffe; cf stokéye (végétation plus grosse); cf aussi: topèt, topéye, (e) flotche, (e) toupe

G100

boutchî

n (o-e), -erèsse: cf botchî

G100

bouter

v (e-c) pousser, syn. bourer, poûssî, tchôkî; (o-c) travailler, syn. ovrer, travayî; (o) _ avè: prendre parti, syn. prinde pârti; (o) _ du: exercer le métier de , syn. (c) travayî do, fé dins, (e) ovrer å;

G100

bouterèce

nf bulldozer, syn. buldozêr, tèrasseûse

G100

boutèye

nf (o) cf botèye

G100

boutike

nm (o) cf botike

G100

boutike

nm (o) usine, syn. fabrike, ûsine

G100

bouton

nm (o) cf boton

G100

bouton-d’-ôr

nm (o) cf boton-d’-ôr

G100

boutroule

nf (o) cf botroûle

G100

bouwerèye

nf (e) cf bouwerîye

G100

bouwerîye

nf (c) buanderie, syn. lâverîye; (c) blanchisserie, syn. blankicherîye, lâverîye

G100

bouwéye

nf (c) fé l’ _: faire la lessive

G100

bouwêye

nf (e) cf bouwéye

G100

bouya

nm (o) cf boya

G100

bouye

nf (c) bosse, syn. (e) bouyote

G100

bouye

nf (o-c) tâche, syn. (c) à-fé, (e) dag’, (e) payèle, (o) tchôke

G100

bouyon

nm (soupe) bouillon

G100

bouyote

nf (e) bosse, syn. (c) bosse

G100

boya

nm (c) boyau; (c) _s: intestins

G100

boyê

nm (e) cf boya

G100

bråcler

v (e) se vanter

G100

bråcleû

adj-nm (e) , -se: vantard, -e, syn. tantafaîre, vantârd, (e) vanteû

G100

braconî

nm (o) cf brakenî

G100

braîre

v (c) pleurer

G100

brakeneû

nm (e) braconnier, syn. (c) brakenî

G100

brakenî

nm (c) braconnier, syn. (e) brakeneû, (o) afuteû

G100

brâmint

adv (o-c) cf bran.mint

G100

bråmint

adv (e) cf bran.mint

G100

bran.mint 

adv (o-c) beaucoup, syn. biacôp

G100

brantche

nf branche (de l’industrie, …)

G100

bras

nm (o) cf brès

G100

brassène

nf (o) cf brèssène

G100

brasseû

nm (o) cf brèsseû

G100

brassîye

v (o) fé ‘ne _: cf brèssîye

G100

brâve

adj (o-c) ((e) bråve): brave

G100

braye-di-tchat

nf (o) cf brôye-di-tchèt

G100

brébåde

adj (e) à _s: déguenillé, -e, syn. disclicoté, disfèrlopè, disloketè

G100

bréje

nf (o) cf breûje

G100

brére

v (o) cf braîre

G100

brêre

v (e) crier, syn. bwêrler, criyî; (e) _ après: appeler, syn. huker, criyî après

G100

brès

nm (c) bras

G100

brès’

nm (e) cf brès

G100

brès-è-l’-aîr

nm hold-up, syn. atake

G100

brèssène

nf (e-c) brasserie

G100

brèsseû

nm (e-c) brasseur

G100

brèssîye

v fé one _: embrasser, syn. rabrèssî

G100

brète

nf dispute, syn. dispite, margaye; (o-c) awè ‘ne _: se quereller, syn. (c) si disguèrmèter, (e) si quareler, (o) s’ dismalfuter

G100

breûje

nf (c) braise, syn. (e) brusi

G100

breume

nf (o) brume, syn. (c) brouweû

G100

breun’

adj (e) , breune: cf brun

G100

breune

nf (o-e) cf brune

G100

breûsse

nf (e) brosse, aussi: (c-o) brouche

G100

briber

v mendier, syn. chiner

G100

bribeû

n , -se: mendiant, -e, syn. chineû, -se

G100

brichôder

v (c) tripoter, syn. tchipoter, (e) maltôter, (o) cafougnî, (o) gadrouyî; (o) gaspiller, syn. alouwer, d(i)gârciner, fûrler, (e) cåspouyî, (e) k(i)taper, (o) garciner

G100

brichôdeûs

adj (o) , -e: prodigue, syn. (c) fûrleûs, (c) poûjaud

G100

brîjî 

v (o-c) briser, syn. spiyî

G100

brik-brok

adv çà et là, syn. pâr-ci pâr-là, plik-plok

G100

brike

nf brique

G100

brisè

nm (o) chaussée, syn. lèvéye, pavéye,  tchausséye

G100

broche

nf (c) cf brouche

G100

brochèt

nm (o) cf brotchèt

G100

brodî

nm les fesses (, le derrière) 

G100

brogne

nf (o) cicatrice, syn. (c) costure, (c) kèrnache, (o) skèrlache

G100

brognî

v (e) bouder, syn. (o) cagnî, (c) grignî, (o-c) grognî

G100

broke

nf (tige) cheville, syn. tch(i)vîye; (o-c) déception, syn. displit, (e) måle chance; (c) awè one (/ (o) ‘ne) _, (o) fé _: échouer, syn. fé bèrwète, (o-c) awè ça à sès rins, (o-c) awè ça à guètes

G100

broker

v (c) pénétrer, syn. moussî; (c) jaillir, syn. abroker

G100

brokes

nf-pl (e-o) hémorroïdes, syn. hèmorwides

G100

brokî

v (o-e) cf broker

G100

bronchî

v (o) broncher, syn. crankyî

G100

brotchèt

nm (e-c) brochet

G100

brotchî

v (eau) jaillir, syn. spiter, stritchî

G100

brouche

nf (c-o) brosse, syn. chovelète

G100

broucheter

v (o-c) balayer, syn. chover, (o) ramoner

G100

brouhaye

nm (e) broussaille, syn. bouchenis’, ronchis’

G100

brouhener

v (e) bruiner, syn. brouwiner, mosiner, ploviner

G100

brouheûr

nf (e) cf brouweû

G100

broûlant

nm (e-c) cf brûlant

G100

broûler

v (e-c) cf brûler

G100

broûlî

nm (e) boue, syn. bèrdouye, broûs

G100

brouliârd

nm (e-c) brouillard

G100

broûs

nm-pl (o-c) boue, syn. bèrdouye, (e) broûlî;  (o-c) plin d’ broûs : boueux, syn. (e) sankis’

G100

brousenant

adj (o) , -e: brumeux, -euse, syn. spès

G100

brouwèt

nm (e-c) brouet, syn. caboléye

G100

brouweû

nf (c) brume, syn. (o) breume

G100

brouwiner

v (c) bruiner, syn. mosiner, ploviner, (e) brouhener

G100

brouyârd

nm (o-c) cf brouliârd

G100

brouyî

v brouiller, syn. comachî, machî; (c) si _: se tromper, syn. si forbrouyî

G100

brouyî

v (o-c) bruire, syn. brûtyî, (e) roudiner; (o-c) bourdonner, syn. zûner, chîler

G100

brôye-di-tchèt

nf (c) primevère, syn. (e) clédiè

G100

broyî

v broyer, syn. spater, (e) språtchî

G100

brûlant

nm (o-c) aigreurs d’estomac, syn. mirin.ne

G100

brûler

v (o-c) brûler

G100

brumeûs

adj (c) , -e: brumeux, -euse, syn. spès, (o) brousenant

G100

brun

adj (c) _ ou brun’, brune ((o) breune): brun

G100

brune

nf (c) crépuscule, soir, syn. anêti, vièspréye, (e) à-l’-nut’

G100

brusi

nm (e) braise, syn. (c) breûje

G100

brusse

adj (e-c) brusque, syn. aurgouwant, roubièsse, rouflaud, sauvadje

G100

brût

nm (o-c) sins _: humble, syn. acomôdant

G100

brûtâdje

nm (o) cf brûtiadje

G100

brûtî

v (c) cf brûtyî

G100

brûtiadje

nm (c) murmure, syn. (e) mûsèdje, (o) mûsenadje

G100

brûtyî

v (o-c) bruire, syn. brouyî, (e) roudiner

G100

bruwant

nm (o) hanneton, syn. baloûje

G100

bruwiner

v (o) cf brouwiner

G100

bubelot

nm (o) bibelot, syn. agayon, cacaye, cayèt, (e) camatche

G100

buk

nm (o-c) (arbre) tronc, syn. (e) bodje

G100

buker

v (c) heurter, syn. aler à stok, (o) aroker

G100

bukî

v (o) cf buker

G100

buldozêr

nm bulldozer, syn. tèrasseûse, bouterèce

G100

buloke

 nf (o) cf biloke

G100

bulus’

nm (o) testicule, syn. couye, coyon

G100

bur

nm (c) (charbonnage) mine, syn. fosse

G100

bûre

nm (o-c) beurre

G100

burtèles

nf-pl (e) cf aburtales

G100

burton

nm (c) tige, syn. (e) bodje; (o-c) moignon, syn. struk

G100

burtoner

v (o) réprimander, syn. aurgouwer, bârboter, bèrdèler, r(i)prinde, (o) calindjî, (e) rèpriminder

G100

buscûte

nf (e) biscuit, syn. (o-c) biscwît

G100

bûse

nf tuyau, syn. tuyau /tyjo/

G100

busia

nm (c) larynx, syn. (e) djèrdjète

G100

buskinter

v (e) fêter, syn. bistoker, fièster

G100

bustoke

nf (o) cf bistoke

G100

bustokî

v (o) cf bistoker

G100

but’

nm but

G100

buveû

n (e-o) , -se: cf bwèveû

G100

buwéye

nf (o) cf bouwéye

G100

bwache

nf (o-c) bûche, syn. sokia

G100

bwagne

adj (o-c) borgne

G100

bwârd

nm (c) bord

G100

bwâre

v (c) boire, syn. tûteler, tûter

G100

bwârgnasse

adj-nm (c) innocent, -e, syn. bauyaud, înocint

G100

bwèche

nf (e) cf bwache

G100

bwègne

adj (e) cf bwagne

G100

bwègne-vê

adj-nm (e) imbécile, syn. (e) bouhale, (o) ian’

G100

bwèheleû

nm (e) bûcheron, syn. (o-c) boskiyon, (o-c) tayeû ((o) au bos / (c) au bwès)

G100

bwérd

nm (e) cf bwârd

G100

bwére

v (o) cf bwâre

G100

bwêrladje

nm (c) cri, syn. (e) cri, (o) sclamure

G100

bwêrler 

v (o-c) crier, syn. criyî, (e) brêre

G100

bwès

nm (e-c) bois; (c) (grand) _: forêt, syn. (e) (rare) forèt

G100

bwèser

v (o) railler, syn. couyoner, lawer, (e) moker

G100

bwèsse

nf (o-c) boîte

G100

bwèsson

nf boisson

G100

bwèstiyî

v (o) cf bwèstyî

G100

bwèstyî

v (c) boiter, syn. chaler, chaleter, clèpyî, roter houlé

G100

bwète

nf (e) cf bwèsse

G100

bwèveû

n (c) , -se: buveur, -euse, syn. tûteleu, -se, tûteû, -se

G100

Share This