WALON – FRANCÈS

WALLON – FRANÇAIS

T

Rechercher

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

tâbe

nf (o) cf tauve

G100

tâblau

nm (o) tableau, syn. tauvia

G100

tâblète

nf tablette de cheminée 

G100

tâdrou

adj (e) cf  taurdu

G100

tafètemint 

adv (o) absolument, syn. absolumint, (c) tot-à faît; (o) complètement, syn. fin, pâr, (o) tout-oute

G100

tahê

nm (e) marelle, syn. câré, paradis, plat-cayau

G100

taîre

v (c) si _: se taire, syn. ni nin moti, ni nin moufeter

G100

tak

nm tact

G100

taleûr

adv (o) cf tot(-à l’eûre)

G100

talieûr

nm (e-c) tailleur, aussi: (o) tayeûr

G100

tamehî

v (e) cf tamejî

G100

tamejî

v (c) tamiser

G100

tamijî

v (o) cf tamejî

G100

tanant

adj , -e: (e-c) agaçant, -e, syn. soyant, (o) rondjant

G100

tane

nf (c) fatigue, syn. drincéye, fatigue, scrandichûre

G100

taneû

n , -se: tanneur, -euse

G100

tanfler

v (o-c) haleter, syn. sofler, (e) pampî, (e) piper, (o) lancî

G100

tant

adv _ qu’ à :quant à 

G100

tantafaîre

adj-nm (c) vantard, -e, syn. vantârd, (e) bråcleû, (e) vanteû

G100

tape

nf distance, syn. trote

G100

taper

v jeter, lancer, syn. (e) djèter, lancî, (e) hiner; (o) _ (à gayes): gauler, syn. bardachî; _ djus: abattre, syn. abate, foute djus; (e) si _ à: s’adonner à, syn. si lancî dins; frapper, syn. bouchî

G100

tapisseû

n , -se: tapissier, -ière

G100

târd

adv (o) cf taurd

G100

tård

adv (e) cf taurd

G100

târdjî

v (o) cf taurdjî

G100

tårdji

v (e) cf taurdjî 

G100

târdu

adj (o) cf taurdu

G100

tarte

nf (o) cf taute

G100

tasson

nm (o-c) blaireau

G100

tatche

nf (o-c) tache

G100

tatcheter

v ((e) tè-) tacher, syn. machurer, tatchî

G100

tatchî

v (o-c) tacher, syn. machurer, tatcheter

G100

tatchu

adj (o-c) , -ûwe: tacheté, -e, syn. mayeté

G100

tåte

nf (e) tartine, syn. fadéye, taye

G100

tatelaud

adj-n (o) , -e: bavard, -e, syn. badjawe, bèrdèlaud, rameteû, tchafiaud, nf canlète

G100

tateler

v (o-c) bavarder, syn. bèrdèler, canleter, rameter, tchafeter, tchafyî

G100

taudje

nf (c) (temps d’arrêt) halte

G100

taupin.ne

nf (e) raclée, syn. danse, dispoûsseléye, (o) doublure

G100

taur

nm (o) cf toria

G100

taurd

adv (c) tard

G100

taurdjî 

v (c) tarder; (o-c) ralentir , syn. ralenti, rastaurdjî

G100

taurdu

adj (c) , -ûwe: tardif, -ive

G100

taute

nf (o-c) tarte, syn. doréye

G100

tauve

nf (c) table

G100

tauvia

nm (c) tableau

G100

tåve

nf (e) cf tauve

G100

tåvlê

nm (e) cf tauvia

G100

tayant

adj (o-c) , -e: coupant, -e

G100

tâye

nf (o) cf taye

G100

taye 1

nf (grandeur) taille, syn. grandeû, hôteû; (c) tartine, syn. fadéye, (e) tåte;

G100

taye 2

nf (o-c) blouse, syn. bloûse, caracô

G100

tayes

nm-pl (o-c) ancêtres,  aïeux, syn. tayons

G100

tåyes

nm-pl (e) cf tayes

G100

tayeû

nm (o-c) _ ((o) au bos / (c) au bwès) : bûcheron, syn. (o-c) boskiyon, (o-c) (e) bwèheleû

G100

tayeûr

nm (o) tailleur, aussi: (e-c) talieûr

G100

tayons

nm-pl (o-c) ancêtres,  aïeux, syn. tayes

G100

tchabaréye

nf (o) cf chambaréye

G100

tchaboté

nm-adj (e-c) , (c) -éye (, (e) -êye): creux, -euse, syn. vûde

G100

tchaboter

v (e) creuser, syn. cauveler, chaver

G100

tchåfèdje

nm (e) cf tchaufadje

G100

tchåfer

v (e) cf tchaufer

G100

tchafeter

v (e) bavarder, syn. bèrdèler, canleter, rameter, tateler, tchafyî

G100

tchåfeû

nm (e) cf tchaufeû

G100

tchafiaud

adj-n (o-c) , -e: bavard, -e, syn. badjawe, bèrdèlaud, rameteû, tatelaud, nf canlète

G100

tchafor

nm (c) four à chaux 

G100

tchafôr

nm (e) cf tchafor

G100

tchafyî

v (o-c) bavarder, syn. bèrdèler, canleter, rameter, tateler, tchafeter; (o-c) babiller, syn. babouyî, (o) babyî, (e) djåspiner

G100

tchaîr

v (c) tomber, syn. (e-c) toumer; (c) _ flauw: (perdre connaissance) s’évanouir, syn. (e) d(i)fali

G100

tchaleû

nf (o) cf tchaleûr

G100

tchaleûr

nf (c) chaleur

G100

tchambe

nf chambre

G100

tchamosser

v (c) moisir

G100

tchamossi

v (e) cf tchamosser

G100

tchamousser

v (o) cf tchamosser

G100

tchamp

nm champ

G100

tchampion

nm (e) champignon, syn. (c) aubwisson

G100

tchampyî

v (o-c) paître, syn. pache

G100

tchancîle

adj (o) (d’un arbre fruitier) fertile

G100

tchandèle

nf chandelle

G100

Tchandeleûr

nf (e) cf Tchandeleûse

G100

Tchandeleûse

nf (o-c) Chandeleur

G100

tchane

nm (o) cf tchène

G100

tchanson

nf chanson

G100

tchant

nm chant

G100

tchapê

nm (e) cf tchapia

G100

tchapèle

nf chapelle; (o) p(è)tite _: (statue) niche, syn. potale

G100

tchapelèt

nm chapelet

G100

tchape-soris

nf (o) chauve-souris, syn. tchauwe-soris

G100

tchapia

nm (o-c) chapeau

G100

tchâr

nf (o) cf tchau

G100

tchâr

nm (o) cf tchaur

G100

tchår

nf (e) cf tchau

G100

tchår

nm (e) cf tchaur

G100

tcharcuterîye

nf (o) cf chârcuterîye

G100

tcharité

nf (e) cf charité

G100

tchås’

nf (e) cf tchaus’

G100

tchåsse

nm (e) cf tchausse

G100

tchåsse-pîd

nm (e) cf tchausse-pîd

G100

tchåssète

nf (e) cf tchaussète

G100

tchåsseûre

nf (e) cf tchaussure

G100

tchåssêye

nf (e) cf tchausséye

G100

tchåssî

v (e) cf tchaussî

G100

tchat

n (o) cf tchèt

G100

tchau

nf (o-c) viande; (o-c) chair

G100

tchaufadje

nm (c) chauffage

G100

tchaufâdje

nm (o) cf tchaufadje

G100

tchaufer

v (o-c) chauffer

G100

tchaufeû

nm (o-c) chauffeur

G100

tchaufour

nm (o) cf tchafor

G100

tchaur

nm (o-c) char

G100

tchaurné

adj (c) , -éye: joli, -e, syn. djoli, nosé

G100

tchaus’

nf (o-c) chaux

G100

tchau-soris

nf (o) cf tchauwe-soris

G100

tchausse

nm (o-c) bas

G100

tchausse-pîd

nm (o-c) chausse-pied

G100

tchaussète

nf (o-c) chaussette

G100

tchausséye

nf (o-c) chaussée, syn. lèvéye, pavéye,  (o) brisè

G100

tchausséye- romène

nm (o) voie lactée, syn. tch(i)min-sint-Djâke, vôye-sint-Djauke, (e) tète-di-l’Avièrje

G100

tchaussî

v (o-c) chausser

G100

tchaussure

nf (o-c) chaussure, syn. solé

G100

tchauwe-soris

nf (c) chauve-souris

G100

tchawe-soris

nf (e) cf tchauwe-soris

G100

tchèdje

nf (e-c) charge, aussi: kèdje

G100

tch(è)mîje

nf (o) cf tch(i)mîje

G100

tch(è)min

nm (o) cf tch(i)min

G100

tch(è)minéye

nf (o) cf tch(i)minéye

G100

tchén

n (o) cf tchin

G100

tchèna

nm panier, syn. bansetia, (o) kèrtin, (e) bodèt

G100

tchène

nm (e-c) chanvre

G100

tchèpetî

nm (e) cf tchèrpètî

G100

tchér

v (o) _ fwèbe, cf tchaîr flauw

G100

tchér

v (o) cf tchaîr

G100

tchêr

adj (o-c) , -e : cher, chère (coûteux)

G100

tchèrbon

nm charbon, houille, syn. houye

G100

tchèrbonî

nm charbonnier

G100

tchèrdin

nm (e) chardonneret, syn. cardinâl, tchèrdonî

G100

tchèrdjadje

nm (c) chargement, aussi: kèrdjadje

G100

tchèrdjèdje

nm (e) cf tchèrdjadje

G100

tchèrdjî

v (e-c) charger, aussi: kèrdjî

G100

tchèrdonî

nm (o-c) chardonneret, syn. cardinâl, (e) tchèrdin

G100

tchèrète

nf charrette

G100

tchèreuwe

nf (c) charrue, syn. èrére

G100

tchèrî

v (c-e) cf tchèryî

G100

tchèriadje

nm (c) transport, syn. tchèriadje

G100

tchèriâdje

nm (o) cf tchèriadje

G100

tchèrièdje

nm (e) cf tchèriadje

G100

tchèron

nm charretier

G100

tchèrpètî

nm (o-c) charpentier

G100

tchèrsî

nm (e) cf cèréjî

G100

tchèrûwe

nf (o) daler à l’ _: labourer, syn. tchèrwer; (o-c) cf tchèreuwe

G100

tchèrwer

v labourer

G100

tchèrweû

nm (c) laboureur

G100

tchèryî

v (en véhicule) transporter; (o-c) charrier; ((e) tchèrî) avancer

G100

tchèssaut

nm (o-c) eau-de-vie, syn. (e-c) êwe di France, pèkèt

G100

tchèsse

nf chasse

G100

tchèsseû

n , -se: chasseur, -erèsse

G100

tchèssî

v chasser; (c-e) i tchèsse: il y a un courant d’air; cf aussi: courant d’ aîr, tirant, (e) côp d’ êr

G100

tchèstê

nm (e) cf tchèstia

G100

tchèstî

v (e) (rare) châtier

G100

tchèstia

nm (c) château

G100

tchèt

n , -e: chat, -te; (o-c) fé l’ _: faire l’école buissonnière, syn. fé bârète, (o) r’bareter

G100

tchèteûre

nf (e) cf tchètwêre

G100

tchètwêre

nf (o-c) ruche

G100

tch(è)vau

nm (o) cf tch(i)vau

G100

tchèvecî

nm (e) traversin, syn. travêr

G100

tchèveler

v (c) tondre, syn. tonde

G100

tch(è)velure

nf (o) cf tch(i)velure

G100

tch(è)vile

nf (o) cf tch(i)vile

G100

tchèyêre

nf (o-c) chaise

G100

tchèyîre

nf (e) cf tchèyêre

G100

tchife

nf (e) joue, syn. (o-c) massale

G100

tchike

nf (e) bonbon, syn. (o-c) bouboune

G100

tchiketer

v (e-c) hésiter, syn. balziner, (o) toûrpiner

G100

tch(i)mîhe

nf (e) cf tch(i)mîje

G100

tch(i)mîje

nf (o-c) chemise

G100

tch(i)min

nm (o-c) chemin, syn. vôye; (o-c) _ d’ fiêr: chemin de fer

G100

tch(i)minéye

nf (o-c) cheminée

G100

tch(i)minêye

nf (e) cf tch(i)minéye

G100

tch(i)min-sint-Djâke

nm (o) voie lactée, syn. vôye-sint-Djauke, (e) tète-di-l’Avièrje, (o) tchausséye- romène

G100

tchin

n (e-c) chien, -enne

G100

tchinis’

nm débris, syn. trigus; (o-c) rebut, syn. (e-c) rikète, (c) runin, (e) rahis’; désordre, syn. arèdje, assonre, (o) dèlûje

G100

tchin.ne

nf chaîne

G100

tchin.ne

nm chêne

G100

tchîperoule

nf (c) musaraigne, syn. sûr-bètch, (e) mizwète, (o) sètch-bètch

G100

tchipot

adj (e-c) , -e: tatillon, -onne, syn. bèsin, pôtiaud, (o) totin

G100

tchipoter

v (c) tripoter, syn. brichôder, (e) maltôter, (o) cafougnî, (o) gadrouyî

G100

tchipoteû

adj (c) , -se: hypocrite, syn. faus pilâte, grimancyin, (e) djan’nèsse

G100

tchîr

adj (e) , -e: cf tchêr

G100

tchirou

nm (e) bergeronnette, syn. hosse-cu, (c) hosse-quèwe

G100

tchivå

nm (e) (on dj’vå): cf tch(i)vau

G100

tch(i)vau

nm (o-c) cheval

G100

tchivau

nm (o-c) à tch’vau: à califourchon

G100

tch(i)vè

nm (e) (on dj’vè): cf tch(i)via

G100

tch(i)veleûre

nf (e) cf tch(i)velure

G100

tch(i)velure

nf chevelure

G100

tch(i)velûre

nf (c) cf tch(i)velure

G100

tch(i)vèye

nf (e) (anatomie) (li dj’vèye) cf tch(i)vîye

G100

tch(i)via

nm (o-c) cheveu

G100

tch(i)vile

nf (o-c) (anatomie) cheville, aussi: tch(i)vîye

G100

tch(i)vîye

nf (c) (anatomie) cheville, aussi: tch(i)vile; (tige) cheville, syn. broke

G100

tchôd

adj , -e : chaud, -e

G100

tchôde-mârke

nf (o) cauchemar, syn. (e) (tchôde-)marke, (c) tchôke-mwârt

G100

tchôdron

nm chaudron

G100

tchofe

nf (o-c) gifle, syn. bafe, bèrlafe, pètéye

G100

tchôke

nf (o) tâche, syn. (c) à-fé, (o-c) bouye, (e) dag’, (e) payèle

G100

tchôke-mwârt

nf (c) cauchemar syn. (e) (tchôde-)marke

G100

tchôkî

v (c) cf tchôkyî

G100

tchôkyî

v (c) pousser, syn. bourer, bouter, poûssî; (c) introduire (quelque chose), syn. hèrer, stitchî; (c) fourrer, syn. stitchî

G100

tcholeûr

nf (e) cf tchaleûr

G100

tchoper

v (o) trébucher, syn. trèbuker

G100

tchôpiâdje

nm (o) cf chôpiadje

G100

tchôpyî

v (o) cf chôpyî

G100

tchote

nf (o) (sexe) fille, syn. (c) bauchèle

G100

tchoûkî

v (e) inciter; cf tchôkî

G100

tchoûler

v pleurnicher, syn. pîler

G100

tchûse

nf (e) cf tchwès

G100

tchûsi

v (e) cf tchwèsi

G100

tchwès

nm choix

G100

tchwèsi

v (c) choisir

G100

nm tisane, syn. (e) tisåne

G100

tèche

v (c) tisser; (c) tricoter; (o) se hâter, syn. chorer, si d’chombrer, (e) si håster

G100

tèchî

v (o) cf tèche

G100

tèhe

v (e) cf tèche

G100

tél

adj , -e: tel, -le; (o) rén d’ té (rien de tel), (c) on té a v’nu (un tel est venu), (e) c’ è-st-on té qui m’ l’ a dit (c’est un tel qui me l’a dit)

G100

télcôp

adv (o) parfois, syn. afîye, pacôps, télefèye, tènawète

G100

télefèye

adv (e) parfois, syn. afîye, pacôps, télcôp, tènawète; (e) peut-être

G100

tèlèfone

nm téléphone

G100

télévision

nf (o) cf tèlèvision

G100

tèlèvision

nf (c) télévision

G100

tèlèvusion

nf (c) cf tèlèvision

G100

tèlèvûsion

nf (e) cf tèlèvision

G100

tèlmètant

conj (c) _ qui: pendant que, syn. dismètant qui, timps qui, (c) su l’ timps qui, (c) do timps qui, (e) tot-èstant qui

G100

tèmon

nm (e) cf tèmwin

G100

tèmwin

nm (o-c) témoin

G100

tènace

adj (e) tenace, syn. achârné

G100

tènawète

adv (o-c) (di) _: parfois, syn. afîye, pacôps, télcôp, télefèye

G100

tène

adj (o) cf tiène

G100

tène 

adj mince

G100

t(è)ni

v (o) conserver, syn. waurder; cf t(i)nu

G100

t(è)ni

v (o) garder, syn. (c) waurder

G100

tèrasseûse

nf bulldozer, syn. buldozêr, bouterèce

G100

tèrassiè

nm (o) cf tèrassier

G100

tèrassier

nm (e-c) terrassier

G100

tére

nf (o) cf têre

G100

tére

v (o) cf taîre

G100

têre

nf (e-c) terre, syn. dagne; (o-c) terrain, syn. tèrin; (o) _ di pot: (terre) glaise, syn. (e-c) dièle

G100

têre

v (e) cf taîre

G100

tèréye

nm (o-c) terrier

G100

tèrêye

nm (e) cf tèréye

G100

tèrin

nm (e-c) terrain, syn. (o-c) têre

G100

tèrme

nm (o-c) fé s’ _: faire son service militaire, syn. aler sôdâr, fé s’ timps

G100

tèrmètant

conj (o) _ qui: cf tèlmètant

G100

tèrtous

pron (o) , tèrtoutes: cf tortos

G100

tèsson

nm (e) cf tasson

G100

tèstamint

nm testament

G100

tètche

nf (e) cf tatche

G100

tètcheter

v (e) cf tatcheter

G100

tètchî

v (e) cf tatchî

G100

tète

 nf sein; mamelle; (o-c) doner l’ tète, (e-c) diner l’ tète: allaiter

G100

tète-di-l’-Avièrje

nm (e) voie lactée, syn. tch(i)min-sint-Djâke, vôye-sint-Djauke, (o) tchausséye- romène

G100

tètîr

adv (o) cf ètîremint

G100

teûle

nf (e) cf twèle

G100

teût

nm (e) cf twèt

G100

tèyant

adj (e) , -e: cf tayant

G100

tèyâte

nm (o-c) théâtre

G100

tèyåte

nm (e) cf tèyâte

G100

tèyeû

nm (e) ­_ d’ lègnes (= bois):  bûcheron, syn. (o-c) boskiyon, (o-c) tayeû ((o) au bos / (c) au bwès), (e) bwèheleû

G100

tiène

adj tiède

G100

tiène

nm (o-c) côte, syn. cripèt, gripète; (o-c) colline, syn. (e) tièr

G100

tiér

nm (e) colline, syn. (o-c) tiène

G100

tièrs

adj (o) cf tiés’

G100

tiés’

adj (c) tiers

G100

tièsse

nf tête; (c) ièsse one _: être intelligent

G100

tièstou

adj (e) , -owe: cf tièstu

G100

tièstu

adj (o-c) , -ûwe: têtu, -e, syn; (e) maketé

G100

tîfus’

nm typhus

G100

tîgue

nm tigre

G100

tihon

nm (e) cf tijon

G100

tîjener

v (o-c) tisonner, syn. grawyî, (o) grasener

G100

tijon

nm (o-c) tison

G100

tîke

nf taie

G100

tikète

nf (o) orgelet, syn. (c) kike, (e) pokerê

G100

tiketer

v (e) tiquer, syn. (c) r(i)ssatchî s’ visadje, (o) tikî

G100

tikî

v (o) tiquer, syn. (c) r(i)ssatchî s’ visadje, (e) tiketer

G100

timide

adj (e-c) timide, syn. chitaud, (o) ombradjeûs

G100

timpe

adv tôt, syn. matin

G100

timpe

nm (e) tempe, syn. timpli

G100

timpèsse

adv (e) d’arrache-pied

G100

timpèsse

nf (e) à foison, à profusion : i gn-a _, syn. à make, à r’laye

G100

timpli

nm (c) tempe

G100

timplî

nm (o) cf timpli

G100

timprou

adj (e) cf timpru

G100

timpru

adj (o-c) , -ûwe: matineux

G100

timps

conj _ qui, (c) su l’ timps qui, do timps qui: pendant que, syn. dismètant qui, tèlmètant qui, (e) tot-èstant qui

G100

timps

nm temps; vî _:  passé; (o-c) bon _: printemps, syn. maus’, prétimps; (o) bon _: plaisir, syn. plaîji; fé s’ _: faire son service militaire, syn. aler sôdâr, fé s’ tèrme

G100

tin

nm (e) thym, syn. pilé, (o) pougnoû, (o) poulieu

G100

tinde

v teindre

G100

tindrèsse

nf (o) affection

G100

tingler

v (tirer, allonger) tendre, syn. tinkyî

G100

t(i)ni

v (e) cf t(i)nu

G100

tinkî

v (e-c) cf tinkyî

G100

tinkyî

v (o-c) (tirer, allonger) tendre, syn. tingler

G100

tinre

adj tendre; sensible, syn. sensibe

G100

tinrèsse

nf (c) tendresse

G100

tinrûlisté

nf (e) cf tinrèsse

G100

t(i)nu

v (c) tenir; (c) _ tièsse: tenir tête

G100

tirant

nm courant d’air , syn. (c) courant d’ aîr, (e) côp d’ êr; cf aussi: tchèssî

G100

tirwè

nm (o) tiroir, syn. ridant

G100

tîs’

adj (e) cf tiés’

G100

tisane

nf (c) tisane

G100

tisåne

nf (e) cf tisane

G100

tisène

nf (o) cf tisane

G100

tiyou

nm tilleul

G100

tôde

v (o) cf twade

G100

tofér

adv (e) cf tofêr

G100

tofêr

adv (c) constamment, sans cesse, syn. (e) djoûrmåy 

G100

toker 1

v (e-c) allumer (le feu), syn. alumer, èsprinde

G100

toker 2

v (o) tuer un animal 

G100

toker 3

v frapper (à la porte)

G100

ton 

nm ton

G100

tonde

v tondre, syn. tchèveler

G100

tone

nf grand tonneau

G100

tonê

nm (e) cf tonia

G100

tonia

nm (o-c) tonneau

G100

tonîre

nm (e) cf tonwâre

G100

tonwâre

nm (c) tonnerre; (c) foudre; (c) coquelicot, syn. (c) fleûr di tonwâre, pawèt, (o) colau, (e) pavwér

G100

tonwêre

nm (o) cf tonwâre

G100

topèt

nm (c) touffe, syn. topéye, (e) flotche, (e) toupe, (o) bousséye (herbes), stokéye (végétation plus grosse)

G100

topéye

nf (c) touffe, syn. topèt, (e) flotche, (e) toupe, (o) bousséye (herbes), stokéye (végétation plus grosse)

G100

torê

nm (e) cf toria

G100

toria

nm (o-c) taureau, syn. (c) twa

G100

tôrt

nm (o) cf  twârt

G100

tortos

pron (c) , tortotes: (tout le monde) tous, toutes

G100

tos’

nf (e-c) toux

G100

tosser

v (e) cf tossî

G100

tossî

v (c) tousser

G100

tot

adv (c) _-à faît (/ (e) -fêt): absolument, syn. absolumint, (o) tafètemint;  (c) t(o)t-à l’ eûre: tantôt, syn. tot rade

G100

tot

adv-pr (e-c), -e: tout, -e

G100

tot

prép (e-c) en (+ gérondif): _ tchantant

G100

totin

adj (o) , -ène: maniaque, syn. spèpieûs

G100

totin

adj (o) , -ène: tatillon, -onne, syn. bèsin, pôtiaud, tchipot

G100

toû

nm (c) tour; _ d’ rin: lumbago, syn. clike

G100

toubak

nm (o-c) tabac

G100

toûbak

nm (e) cf toubak

G100

toûbion

nm (e) cf stoûrbion

G100

touchî

v (o-c) toucher, syn; djonde

G100

toufér

adv (o) cf tofêr

G100

toufêr

adv (o) cf tofêr

G100

toumer

v (e-c) tomber, syn. tchaîr

G100

toupe

nf (e) touffe, syn. topèt, topéye, (e) flotche, (o) bousséye (herbes), stokéye (végétation plus grosse)

G100

toûr

nm (e) treuil, syn. bourikèt, mècanike

G100

toûr

v (o) fé in _ di goyî: étrangler, syn. stron.ner

G100

tourchon

nm (e) cf toûrchon

G100

toûrchon

nm (o-c) trognon

G100

toûrmèter

v (e) cf toûrminter

G100

toûrminté

adj , -éye ((e) -èté, -êye)): préoccupé, -e, syn. amarvoyî, tracassé

G100

tourminter

v (o) cf toûrminter

G100

toûrminter

v (c) si _: se fâcher , se courroucer, syn. si côrcyî, si mauveler, si mwaîji; (c) si _: s’emporter, syn. s’ènonder, monter, (e) s’ èmonter

G100

toûrné

adj (c) ièsse bin (/ (o) bén) / mau _, -éye: être de bonne / mauvaise humeur; (c) mau _, -éye: bougon, -ne, syn. grigneûs, rûtiaud, (o) moûsenaud, (o) marmouseû

G100

toûrnê

nm (e) toupie, syn. pâralmwin, toûrpène, (e)  trocale, (o) dope

G100

toûrner

v tourner; (e) (orage) éclairer

G100

toûrnéye

nf (o-c) tournée

G100

toûrnêye

nf (e) cf toûrnéye

G100

toûrpène

nf (o-c) toupie, syn. pâralmwin, (e) toûrnê, (e) trocale, (o) dope

G100

toûrpiner

v (o) hésiter, syn. balziner, tchiketer

G100

toûrsiadje

nm (c) (au corps à corps) lutte

G100

toûrsiveûs

adj (e-c) , -e: rusé, -e, syn. fichaud, rûsé; , -e: astucieux, -euse

G100

tous’

nf (o) cf tos’

G100

toussi 

v (o) cf tossî

G100

tout

adj (o) cf tot

G100

tout

adv-pr (o) cf tot

G100

touwer  

v (e-c) tuer; (e-c) si _: se suicider, syn. si distrûre, fé maleûr (di li), fé malûsance di s’ cwârp, si fé pèri; (e-c) _ l’ timps: passer le temps, syn. passer l’ timps

G100

towe-tchin

nm (e) cf tûwe-tchin

G100

tracas

nm (e-c) tracas

G100

tracassé

adj (c) , -éye: préoccupé, -e, syn. amarvoyî, toûrminté

G100

trafler

v (e) trotter, syn. (c) trometer, (o) troter

G100

training

nm training

G100

traîte

nm (c) traître, syn. vindu

G100

traîtî

v (c) traiter

G100

traîtwè

nm (c) entonnoir

G100

trankile

adj (o-c) tranquille, syn. paujêre, rachîd

G100

trankilité

nf (e-c) tranquillité, syn. paujêreté

G100

trankilitè

nf (o) cf trankilité

G100

tran.ner

v (o) cf tron.ner

G100

transe

nm (e-c) soner l’ _, (o) soner lès _s: sonner le glas, syn. soner à mwârt

G100

transi

v s’inquiéter, syn. si fé dè l’ bîle

G100

transpôrt

nm (o-c) transport, syn. tchèriadje

G100

trape

nf (o-c) piège, syn. atrape

G100

trau

nm trou; _ d’ nez: narine, syn. narène

G100

travau

nm chantier, nm-pl (e) ovrèdjes

G100

travayî

v (c) _ do: exercer le métier de , syn. (c) fé dins, (e) ovrer å, (o) bouter du

G100

travayî

v (o-c) travailler; (o-c) agir: (o) i faut l’ timps què l’ prodwît travâye (il faut le temps que le produit travaille); fermenter, syn. (o) djèter, (e) ovrer

G100

travêr

nm (o-c) traversin, syn. tchèvecî

G100

trawer

v trouer; percer, syn. pêrcer

G100

trawéye

nf (o-c) éclaircie, syn. rayîye, (e) êr di solo

G100

trawêye

nf (e) cf trawéye

G100

trayi 

v trahir, syn. vinde

G100

trayin

nm (c) tapage, chahut, syn. arèdje, disdût;

G100

traze

adj (e) cf trêze

G100

trèbouhî

v (e) cf trèbuker

G100

trèbuker

v (o-c) trébucher

G100

trècas

nm (o-c) cf tracas

G100

trècassè

adj (o) cf  tracassé

G100

trèlacî

v (o-c) tresser, syn. trèssî

G100

trèssèyi

v (e) tressaillir, syn. (o-c) trèssiner

G100

trèssî

v (e-c) tresser, syn. trèlacî

G100

trèssiner

v (o-c) tressaillir

G100

tréte

nm (o) cf traîte

G100

trêteû

nm (e) cf traîtwè

G100

trétî

v (o) cf traîtî

G100

trêtî

v (e) cf traîtî

G100

trétwè

nm (o) cf traîtwè

G100

treûs

adj (e) cf trwès

G100

treûte

nf (e) cf trûte

G100

trèvautchadje

nm (c) traversée, syn. passéye

G100

trèvautchî

v (c) traverser, syn. trivièsser

G100

trèyin

nm (o) cf trayin

G100

trèyins

nm-pl (o) tracas

G100

trêze

adj (o-c) treize

G100

triboler

v (e-c) (cloches) sonner; (e-c) carillonner

G100

tribouler

v (o) cf triboler

G100

tricherîye

nf  (c) tricherie, syn. tricherîye, (o) agonerîye, (o) faustriyâdje, (e) frawe

G100

tricheû

n (c) , -se: tricheur, -euse, syn.  (o) agon, (o) agoneû, (o) faustriyeû, (e) frawetineû

G100

trichî

v (o-c) tricher

G100

tricoter

v tricoter

G100

tricwèsse

nf (e) cf ètricwèsse

G100

trigus

nm-pl (e) débris, syn. tchinis’

G100

trimblène

nf (e-c) trèfle, syn. calauve, clâves, triyanèle, (o) roudjès flotches

G100

trimouya

nm (o) culbute, syn. cumulèt, (e) coupèrou

G100

trimper

v tremper

G100

trin

nm train

G100

trinche

nf (o) cf trintche

G100

trin.ner

v (o-c) (tirer) traîner, syn. hièrtchî; (o-c) (tarder) traîner, syn. londjiner, loûsener, trôyener 

G100

trin.nes

nf-pl (o) liseron, syn. corioule, vôvale, (o) ramperoule

G100

trintche

nf (e-c) tranche

G100

trintchî

v (c) trancher, syn. (e) côper, (e) hotchî

G100

trinte

adj trente

G100

tripe

nf boudin

G100

tripeler

v (e) _ d’zos sès pîds: fouler aux pieds, syn. (o-c) pèstèler 

G100

tripouyî

v (c) si _: se vautrer, syn. si cotrouyî, (o) si trouyî, (e) si k’hoûtri, (e) si k’trågngner

G100

trivèrser

v (o) cf trivièsser

G100

trivièrsadje

nm cf trèvautchadje

G100

trivièrser

v (e-c) cf trivièsser

G100

trivièrséye

nf (o) cf passéye

G100

triviès

nm (o-c) di _: oblique, syn. clincî, (e) biscwèrnant; (o) cf d(i)triviès

G100

trivièsser

v (c) traverser, syn. trèvautchî

G100

triyanè

v (o) cf triyaner

G100

triyanèle

nf (o-c) trèfle, syn. calauve, clâves, trimblène, (o) roudjès flotches

G100

triyaner

v (c) trembler, syn. tron.ner

G100

triyî

v (o-e) trier, syn. rèlîre

G100

triyonfe

nf atout, syn. atoute ((e) atote)

G100

trocale

nf (e) toupie, syn. pâralmwin, toûrpène, (e) toûrnê, (o) dope

G100

trometadje

nm (c) jogging

G100

trometâdje

nm (o) cf trometadje

G100

trometèdje

nm (e) cf trometadje

G100

trometer

v (c) trotter, syn. (e) trafler, (o) troter

G100

trompe

nf (o-c) erreur, syn.èreûr, faute, flotche, frawe, (e) marihèdje, (e) måkule 

G100

tromper

v (e) si _:  se tromper, syn. si brouyî

G100

tronler

v (e) cf tron.ner

G100

tron.ner

v (c) trembler, syn. triyaner

G100

trop-d’-gueûye

n (o) prétentieux, -e, syn. grandiveûs, prétincieûs

G100

tropê

nm (e) cf troupia

G100

trote

nf distance, syn. tape

G100

troter

v (o) trotter, syn. (e) trafler

G100

trotwêr

nm (o-c) trottoir

G100

troubler 

v (o) cf troûbler, syn. (c) baltrîjî, (o) agoner, (e) frawetiner

G100

troûbler

v (e-c) troubler

G100

troupe

nf troupe, syn. troupeléye 

G100

troupeléye 

nf (o-c) troupe, syn. troupe

G100

troupia

nm (o-c) troupeau, syn. (e-c) hiède

G100

trouver

v (o) cf trover

G100

trouye

nf (o) cf trôye

G100

trouyî

v (o) s’ ­_: se vautrer, syn. si cotrouyî, si tripouyî, (e) si k’hoûtri, (e) si k’trågngner

G100

trover

v (e-c) trouver

G100

trôye

nf (e-c) truie; femme de mauvaise vie, syn. trôye, (e) åmaye, (e) trute

G100

trôyener 

v (c) (tarder) traîner, syn. londjiner, loûsener, trin.ner

G100

trôyerîye

nf (c) débauche, syn. polakerîye, putasserîye, (e) di(s)båtche

G100

trûcha

nm (o) trognon, syn. toûrchon

G100

trute

nf (e) femme de mauvaise vie, syn. trôye, (e) åmaye

G100

trûte

nf (o-c) truite

G100

truvèle

nf (e) pelle, syn. (c) chipe, (o) palot

G100

truwale

nf (c) truelle, syn. palète

G100

truwèle

nf (o) cf truwale

G100

trwès

adj (c) trois

G100

turtos

pron (e) , turtotes: cf tortos

G100

tûsadje

nm (c) réflexion, syn. réflècsion, sondjadje

G100

tûsèdje

nm (e) cf tûsadje

G100

tûser

v (e-c) penser, réfléchir, syn. pinser, rèflèchi, sondjî

G100

tûteler

v (e-c) boire, syn. bwâre, tûter

G100

tûteleû

n (e-c) , -se: buveur, -euse, syn. bwèveû, -se, tûteû, -se

G100

tûter

v (o) boire, syn. bwâre, tûteler

G100

tûteû

n (o) , -se : buveur, -euse, syn. bwèveû, -se, tûteleu, -se

G100

tuwer

v (o-c) cf touwer  

G100

tûwe-tchin

nm ((e) towe-tchin)colchique, syn. (c) ièbe di vatche, (o) catchot, (e) boû

G100

tuyau

nm (o-c) /tyjo/: tuyau, syn; bûse; (c) _ do stomak: oesophage, syn. gârgousète, gosî, (o) goyî, (e) avala

G100

twa

nm (c) taureau, syn. toria

G100

twade

v (c) tordre

G100

twârt

nm (c) tort; (c) fé do _: causer du dommage, nuire, syn. fé dès-èguignes, (o) fé ârguène, (e) qwèri dès  displits

G100

twârtchon

nm (c) torchon, syn. lagnèt, loke, (e) drap d’ mohone, (o) r’loketwè

G100

twède

v (e) cf twade

G100

twèle

nf (o-c) toile

G100

twért

nm (e) cf twârt

G100

twèrtchî

v (e) si _ on pîd: se faire une entorse, syn. (c) stwartchî s’ pîd

G100

twès

adj (o) cf trwès

G100

twèt

nm (o-c) toit

G100

Translate »
Share This
error: Alert: Content is protected !!