WALON – FRANCÈS

WALLON – FRANÇAIS

R

Rechercher

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

rabachî

v abaisser, syn. abachî

G100

rabahî

v (e) cf rabachî

G100

rabanêre

nf (c) girouette

G100

rabassiner

v (o) glaner, syn. mèchener

G100

rabate

v (e) supprimer, syn. r(i)ssatchî, soprimer

G100

rabèli

v (c) réconforter, syn. rècoradjî

G100

rabiasi

v (o-c) embellir, synagali, rabiasi

G100

rabistoker

v (c) raccommoder, syn. racomôder, rabrosder, rakeûde

G100

raboter

v raboter, syn. asplani, (o) plani

G100

raboukiâdje

nf  (o) bagarre, syn. margaye

G100

rabourer

v (o) labourer, syn. tchèrwer

G100

raboureû

nm (o) cf tchèrweû

G100

rabouréye

nf (o) bousculade, syn. bourerîye, cobouradje, (e) hèrlêye, (o) ramoncelâdje

G100

rabrassî

v (o) cf rabrèssî

G100

rabrèssî

v (e-c) embrasser, baiser, syn. baujî

G100

rabrosder

v (e-c) raccommoder, syn. rabistoker, racomôder, rakeûde

G100

racaboûre

v bouillir de nouveau intensément 

G100

racagnak

nm (o-c) crécelle, syn. crin.nète, rahia, rakète

G100

racène

nf (o-c) racine

G100

rachèner

v (o) cf rachoner

G100

racheter

v (o-c) racheter

G100

rachîd

adj (o-c) , -e: calme, tranquille

G100

rachoner

v (c) assembler, syn. mète èchone, assimbler; (c) rassembler, syn. ramonceler; (c) si _: se réunir, syn. s’ acolèber, si raploûre, (e) si rapoûler

G100

rachou

adj (e) , -owe: calme

G100

racler

v (e) racler, cf scrèper, (e) haver

G100

racléri

v (e-c) s’éclaircir

G100

racomôder

v (e-c) raccommoder, syn. rabistoker, rabrosder, rakeûde; (e-c) si _: se réconcilier, syn. si racwârder, si r’mète d’ acwârd

G100

raconter

v raconter

G100

racoumonder

v (o) cf racomôder

G100

racoûrci

v (e-c) cf racoûti

G100

racoûti

v (c) raccourcir

G100

racro

nm obstacle, syn. aroke, astaudje, ratena

G100

racrowyî

v (o) convaincre, syn. (e) abate, (e) convinke

G100

racsègnemint

nm (e) cf rensègnemint

G100

racsègnî

v (e) renseigner, syn. rensègnî

G100

racsûre

v (e-c) rattraper, syn. ratraper, r(i)djonde

G100

rac’tinre

v (c) cf rastinu

G100

raculè

adj (o) , -éye: cf rèculé

G100

racuser

v (enfants) dénoncer

G100

racwârder

v (c) si _: se réconcilier, syn. si racomôder, si r’mète d’ acwârd

G100

racwèrder

v (e) cf racwârder

G100

raddimint

adv (c) cf rademint

G100

rade

adv rapidement, vitesyn. rwèd, aler pus _: aller plus vite; (c) ossi rade: aussitôt; (c) pus _ plutôt; (e-c) tot _: (futur) tantôt, syn. tot-à l’ eûre; (e-c) syn. rwèd

G100

râde

adv (o) cf rade

G100

rademint

adv rapidement, syn. (e) reût-a-bale

G100

radeuri

v (c) durcir, syn. deuri

G100

radio

nf radio, syn. posse

G100

radis

nm (o-c) radis, aussi: radisse

G100

radisse

nf (c) radis, aussi: radis

G100

radreûti

v (e) cf radrwèti

G100

radrwèti

v (o-c) redresser, syn. r(i)dièrcî, r(i)drèssî

G100

raduri

v (e-o) cf radeuri

G100

radwèti

v (o) cf radrwèti

G100

rafacer

v (o-e) cf rèfacer

G100

rafåré

v (e) èsse _ (, -èye) après: être avide de, syn. djaîryî après, paîyî après

G100

rafiyî

v (e-c) si _: se réjouir (attendre avec impatience), syn. s’ agrancî, si ragrancî

G100

rafrèchi

v cf rafrissi

G100

rafrèdi

adj (o) , -îye: frileux, -euse, syn. , syn. frîleûs, (e) froûleûs

G100

rafrèdi

v (c) refroidir

G100

rafrèhi

v (e) cf rafrissi

G100

rafrissi

v (c) rafraîchir

G100

rafrwèdi

v (o) cf rafrèdi

G100

rafûler

v (e) envelopper, syn. ravôtyî, rèfârduler, ravolper

G100

rafûrler

v (c) cf rafûler

G100

rafwèdi

v (o) cf rafrèdi

G100

ragostant

adj (e-c) , -e: appétissant, -e, alléchant, -e, syn. abètchant, agostant, apétichant

G100

ragoustant

adj (o) , -e: cf ragostant

G100

ragrancî

v (c) si _: se réjouir (attendre avec impatience), syn. s’ agrancî, si rafiyî

G100

rahia

nm crécelle, syn. crin.nète, racagnak, rakète

G100

rahiant

adj (e) , -e: rugueux, -euse, syn. ruche, (e) grabouyeûs

G100

rahis’

nm (e) rebut, syn. (e-c) rikète, (c) runin, (o-c) tchinis’

G100

rahopeler

v (e) entasser, syn. ètassî, ramonceler

G100

raîson

nf (c) raison

G100

rajouter

v (o-c) ajouter, syn. ajouter, mète avou

G100

rakète

nf crécelle, syn. crin.nète, racagnak, rahia

G100

rakeûde

v (o-c) raccommoder, syn. rabistoker, racomôder, rabrosder

G100

rakeûse

v (e-c) cf rakeûde

G100

ralâdje

nm (o) _ plin: éboulement, syn. crouladje, wagadje

G100

ralârdji

v (o) cf ralaurdji

G100

ralårdji

v (e) cf ralaurdji

G100

ralaurdji

v (o-c) élargir

G100

râle

adj (o) cf râre

G100

råle

nm (e) givre, syn. (o-c) rèléye

G100

rålèdje

nm (e) givre, syn. (o-c) rèléye

G100

ralenti

v (c) ralentir, syn. rastaurdjî, taurdjî

G100

raler

v (o-c) è (/ (e) ènnè) raler: (rentrer à la maison) retourner; (o) _ plin: s’ébouler, syn. vinu djus, waguer

G100

ralondjî 

v (o) cf ralongui

G100

ralongui

v allonger

G100

raloyî

v relier, syn. r(i)loyî

G100

ramantchî

v (o-c) cf

G100

ramasser 

v ramasser

G100

raméri

v (o) cf ramwinri

G100

rameter

v (e-c) bavarder, syn. bèrdèler, canleter, tateler, tchafeter, tchafyî

G100

rameter

v (e-c) caler, syn. astoker

G100

rameteû

adj-n (e) , -se: bavard, -e, syn. badjawe, bèrdèlaud, tatelaud, tchafiaud,  nf  canlète

G100

raminer

v (e-c) cf ramwin.ner

G100

ramin.ner

v (o) cf ramwin.ner

G100

ramon 

nm balai

G100

ramoncelâdje

nm (o) bousculade, syn. bourerîye, cobouradje, rabouréye, (e) hèrlêye

G100

ramonceler

v (o-c) entasser, syn. ètassî, rahopeler; (o-c) rassembler, syn. rachoner

G100

ramoner

v (o) balayer, syn. chover, broucheter

G100

ramouye

nf (o) pelouse, syn. pèloûse, r(i)mouye

G100

ramouyî

v (e-c) mouiller, syn. frèchi

G100

ramperoule

nf (o) liseron, syn. corioule, vôvale, (o) trin.nes

G100

rampieule

nf (o) cf rampioûle

G100

rampioûle

nf lierre, syn. (c) lêre; (c) chèvrefeuille, syn. (e) fleûr d’ Avièrje

G100

ramwin.ner

v (o-c) ramener

G100

ramwinri

adj (o-c) , -îye: amaigri, e, syn. sètch

G100

ramwinri

v (o-c) maigrir, syn. (e) diveni sètch

G100

ramwinrner

v (c) cf ramwin.ner

G100

ranaîri

v (c) cf rinaîri

G100

rancune

nf cf rancune

G100

randon

nm (c) élan, syn. ènondéye, lan, (o) alondon

G100

ranéri

v (o) cf rinaîri

G100

ran.myî

v (o) cf reûmyî

G100

ranonke

nf (e) renoncule, syn. boton-d’-ôr, pate-d’-auwe, pôpî (d’ êwe)

G100

rapåfeter

v (e) cf rapaujeter

G100

rapåheter

v (e) cf rapaujeter

G100

rapasser

v cf r(i)passer

G100

rapaujeter

v (c) apaiser, calmer, tranquilliser, syn. apaujeter, apaujî, rapaujî; consoler, syn. rapaujî

G100

rapaujî

v (o-c) apaiser, calmer, tranquilliser, syn. apaujeter, apaujî, rapaujeter; (o-c) consoler, syn. rapaujeter

G100

rapaupyî

v (o-c) si _: se remettre, syn. si r’mète, si rawè

G100

rapia

nm avare

G100

rapide

adj (o-c) rapide, syn. rwèd

G100

rapinser

v si _ di: se rappeler 

G100

rapleûtî

adj (e) , -èye: ridé, -e, syn. (o-c) à plis, (o) plissé

G100

raploû

nm (o-c) meeting, syn. mèting’

G100

raploûre

v (o-c) si _: se réunir, se rassembler, syn. s’ acolèber, si rachoner, (e) si rapoûler

G100

rapôrt

nm relation (choses), cf loyin

G100

rapôrter

v (o) cf rapwârter

G100

rapoûlèdje

nm (e) meeting, syn. (c) rapoûlèdje

G100

rapoûler

v (e) si _: se réunir, se rassembler, syn. s’ acolèber, si rachoner, si raploûre

G100

rap’tichi

v (o) cf rap’titi

G100

rap’tihi

v (e) cf rap’titi

G100

rap’titi

v (c) rapetisser

G100

rapwârtant

adj , -e: fertile: fertile, syn. qui rind bin, rapwârtant, (e) abondant

G100

rapwârter

v (c) rapporter

G100

rapwèrtant

adj (e) cf rapwèrtant

G100

rapwèrter

v (e) cf rapwârter

G100

raquiter

v (c) acquitter; (o-c) (si) _: rembourser

G100

raqwiter

v (e) cf  raquiter

G100

râre

adj (o-c) rare

G100

råre

adj (e) cf râre

G100

rariver

v revenir, syn. rivenu

G100

rascléri

v (o) s’ _: cf racléri

G100

rascoûrci

v cf racoûti

G100

rascrauwadje

nm (c) accablement, syn. disbautchemint

G100

rascrauwe

nf (o-c) malheur, syn. maleûr

G100

rascråwe

nf (e) cf rascrauwe

G100

rasculer

v (o) cf rèculer

G100

raser

v (e-c) si _: se raser, syn. fé s’ baube

G100

raskiter

v (o) cf raquiter

G100

raspèpyî

v (c) ronger, syn. rondjî, spèpyî

G100

raspouya

nm (c) appui, syn. aspouya

G100

raspoya

nm (e) cf raspouya

G100

rassêrcyî

v (o-c) repriser, syn. r(i)nawyî

G100

rassètchi

adj (c) , -îye: aride, syn. sètch, (o) sclègn

G100

rasseûwer

v (o) cf sêwer

G100

rassîd

adj (c) , -e: cf rachîd

G100

rassîd, -e

adj (c) calme, aussi: rachîd, -e, syn. cwéy, -e, paujêre

G100

rassonler

v (e) cf rachoner

G100

rassonrer

v (o-c) nettoyer, syn. r(i)nètî

G100

rastamper

v (o-c) relever, syn. r(i)lèver

G100

rastârdjî

v (o) cf rastaurdjî

G100

rastårdjî

v (e) cf rastaurdjî

G100

rastaurdjî

v (c) retarder, syn. astaurdjî; (o-c) ralentir, syn. ralenti, taurdjî

G100

rastèna

nm (o) obstacle; (c) sins _: d’arrache-pied

G100

rastèni

v (o) cf rastinu

G100

rastinu

v (c) retenir

G100

rastreûti

v (e) cf rastrwèti

G100

rastrinde

v diminuer, syn. discrèche, distchaîr; rétrécir, syn. rastrwèti

G100

rastrwèti

v (o-c) rétrécir, syn. rastrinde

G100

rat

nm (o) _ bridé: loir, syn. sot-dwârmant

G100

ratayons

nm-pl ancêtres

G100

ratcheter

v (e) cf racheter

G100

ratchî

v (o-c) cracher

G100

ratchon

nm (o-c) salive

G100

rate

nf (e-c) mulot

G100

ratena

nm (o) obstacle, syn. aroke, astaudje, racro

G100

rateni

v (e) cf rastinu

G100

ratèni

v amincir, syn. atèni, dispèchi

G100

rater

v (e-c) rater, syn. flitchî, manker

G100

ratinde

v attendre, syn. (e) rawårder; _ (famile): être enceinte, syn. ièsse ôtrèmint, ièsse en pôsicion

G100

ratirer

v (o) attirer, syn. ahèrtchî, assatchî

G100

ratraper

v rattraper, syn. racsûre, r(i)djonde

G100

raucune

nf (c) rancune, syn. dint

G100

raupin

nm (c) gamin, -e, syn. gamin, -ine, raupinia, (e) cårpê, (o) galopia

G100

raupinia

nm (c) gamin, -e, syn. gamin, -ine, raupin, (e) cårpê, (o) galopia

G100

raussî

v (o-c) (prix) monter, syn. (e) haussî

G100

rauster

v (o-c) enlever, ôter, syn. r(i)ssatchî, r(i)tirer, (e) wèster

G100

rauyî

v (o-c) arracher; (o-c) _ djus: déraciner, syn. disraciner

G100

ravadjî

v ravager

G100

ravaler

v (o-c) diminuer, syn. discrèche, distchaîr, rastrinde

G100

raveûr

v (e) cf rawè

G100

raviser

v (o-c) regarder, syn. r(i)waîtî, (e) loukî;  (e-c) ressembler, syn. r(i)choner; (o-c) (apercevoir) distinguer, syn. aporçûre; (o-c) observer, syn. lumer, rawaîtî, waîtî d’ asto, (o) guignî, (e) loukî

G100

ravolper

v (c) envelopper, syn. ravôtyî, rèfârduler, (e) rafûler

G100

ravôtyî

v envelopper, syn. ravôtyî, rèfârduler, ravolper, (e) rafûler

G100

rawaîtî 

v (c) observer, syn. lumer, raviser, rawaîtî  waîtî d’ asto, (o) guignî, (e) loukî

G100

rawårder

v (e) rawårder, syn. ratinde

G100

rawè

v (o-c) si _: se remettre, syn. si rapaupyî, si r’mète

G100

raye 

nf (o) cf rôye

G100

rayèle

nf (c) lucarne, syn. bardakène, bawète

G100

rayèner

v (o-c) herser, syn. hièrsî

G100

råyi

v (e) cf rauyî

G100

rayîye

nf (o-c) éclaircie, syn. trawéye, (e) êr di solo

G100

r’bârer

v (o) écarter, syn. dècârter, ècarter, (o) r’bourer

G100

r’bareter

nf (o) faire l’école buissonnière, syn. fé bârète, fé l’ tchèt

G100

r’beûler

v (o) crier, syn. bwêrler, criyî, (e) brêre

G100

r’bourer

v (o) écarter, syn. dècârter, ècarter, (o) r’bârer

G100

r’but

nm (o) rebut, syn. (e-c) rikète, (c) runin, (o-c) tchinis’, (e) rahis’

G100

r’buter

v (o) rejeter

G100

r’cèp’

nm (o) cf cèp’

G100

r’ceuvwêr

v (o) cf r(i)çûre

G100

r’cèveû

nm (o) cf r(i)çûveû

G100

r’chènance

nf (o) cf r(i)chonance

G100

r’chènant

adj (o) cf r(i)chonant

G100

r’chèner

v (o) cf r(i)choner

G100

r’chèni

v (o) cf r(i)choner

G100

r’choûrber

v (o) cf r(i)choûrbu

G100

r’coumander

v (o) cf r(i)comander

G100

r’culè

adj (o) ,  -éye: cf rèculé

G100

r’doubler

v (o) cf r(i)dobler

G100

rèbaner

v (e) interdire, syn. disfinde

G100

rèbèle

nm (e) rebelle

G100

rèbèler

v (s) si _: se révolter, syn. si rèvolter

G100

rébus’

nm (o) proverbe; (o) maxime, syn. spot

G100

rècène

nf (e) carotte, syn. carote; (e) cf racène

G100

rèche

adj (o) cf ruche

G100

rèche

v (o-c) sortir, syn. sôrti; (c) aboutir

G100

rècompinse

nf cf ricompinse

G100

rècompinser

v cf ricompinser

G100

rècoradjî

v (c) encourager, syn. ècoradjî; (c) réconforter, syn. rabèli

G100

rècorèdjî

v (e) cf rècoradjî

G100

rècouradjî

v (o) cf rècoradjî

G100

rèculé

adj (c) , -éye: éloigné, -e, syn. lon èrî

G100

rèculer

v (c) reculer, syn. aler do cu

G100

rèdisse

nf (e) cf radisse

G100

rèdje

nm crible

G100

rèdjouwi

v (e-o) si _: se réjouir (être heureux)

G100

rèfacer

v (c) effacer, syn. dèfacer

G100

rèfârdèler

v (o) cf rèfârduler

G100

rèfârduler

v (c) envelopper, syn. ravôtyî, ravolper, (e) rafûler

G100

rèflèchi

adj ièsse _, -îye:

G100

rèflèchi

v (o-c) réfléchir, syn. tûser

G100

réflècsion

nf réflexion, syn. sondjadje, tûsadje

G100

rèfûdje

nm (e-c) refuge

G100

rèfûser

v (e) cf r(i)fuser

G100

rèléye

nf (o-c) givre

G100

r(è)lin

nm (o) cf r(i)lin

G100

rèlîre

v (o-c) trier

G100

rèmantchî

v (c-e) rèmantchî, syn. r(i)fé

G100

rèminer

v (o) réfléchir, syn. rèflèchi, tûser; (o) (sens fig.) ruminer

G100

rèmouleû

nm (o) rémouleur, syn. (c) r(i)passeû, (e) r(i)ssin.mieû

G100

rèmoûre

v (o-c) détruire, syn. distèrminer, distrûre, (e) dismoûre; (o-c) démolir, syn. dismantchî, (e) dismoûre

G100

remplacer

v (e-c) remplacer, syn. mète à l’ place, r(i)candjî

G100

rén

adv (o) cf rin

G100

rén

pron cf rin

G100

rènawî 

v (e) cf rinawyî

G100

rèner

v (e) errer, syn. bèrôler, rôler

G100

rènêri

v (e) cf rinaîri

G100

rensègnemint

nm (c) renseignement

G100

rensègnî

v (c) renseigner, syn. (e) racsègnî

G100

rèpèter

v répéter

G100

rèpriminder

v (e) réprimander, syn. aurgouwer, bârboter, bèrdèler, r(i)prinde, (o) burtoner, (o) calindjî

G100

rèputâcion

nm (c) réputation, syn. nom, riloméye

G100

rèputåcion

nf (e) cf rèputâcion

G100

rés’

adv (e) à rés’ d’ oûy: désormais, syn. à paurti d’ audjoûrdu, d’ asteûre

G100

rèscompinse

nf (e) cf ricompinse

G100

rèscompinser

v (e) cf ricompinser

G100

rèsconte

nf rencontre

G100

rèscontrer

v rencontrer

G100

rèscoulé

adj (e) , -éye: cf rèculé

G100

rèscouler

v (e) cf rèculer

G100

sculé

adj (c) , -éye: cf rèculé

G100

sculer

v (c) cf rèculer

G100

rèsigner

v (e) si ­_: se résigner, syn. (c) plèyî, (c) si soplèyî

G100

rèsin

nm (e) cf reûjin

G100

rèsister

v (e) résister

G100

résolou

adj (e) cf résolu

G100

résolu

adj (o-c) , -ûwe: résolu, -e

G100

réson

nf (o) cf raîson

G100

rêson

nf (e) cf raîson

G100

résoûde

v résoudre, syn. trover l’ rèsponse

G100

rèspèt

nm respect

G100

rèspirer

v respirer

G100

rèsponde

v répondre

G100

rèsponsâbe

adj-nm (o) cf rèspon’sâbe

G100

rèspon’sâbe

adj-nm (c) responsable; (c) nin rèspon’sâbe: irresponsable

G100

rèsponsåbe

adj-nm (e) cf rèspon’sâbe

G100

rèsponse 

v trover l’ _: résoudre, syn. rèsoûde 

G100

rèsse

nm reste, syn. rèstant

G100

rèssèrer

v enfermer; emprisonner, syn. ègayoler

G100

rèstant

nm reste, syn. rèsse

G100

rèstia

nm (o-c) râteau

G100

rèston

nm (o) crêpe, syn. coûkèbake, vôte

G100

résultat

nm résultat; score, syn. scôre

G100

rètchî

v (e) cf ratchî

G100

rètchon

nm (e) cf  ratchon

G100

reûd

adj (e) cf rwèd

G100

reûd

adv (e) cf rwèd

G100

reûjin

nm (c) raisin

G100

reûme

nm (c) rhume, syn. frèd, (e) mwèhenê, (o) catâre; (c) awè l’ _: être enrhumé, syn. (o) èsse èreûmé,  (e) èsse èmwèhené

G100

reûmyî

v (c) ruminer

G100

reût-a-bale

adv (e) rapidement, syn. rademint; (e) précipitamment, syn. à dadaye, rouf-rouf, à l’ vole

G100

reuwe 1

nf (c) roue

G100

reuwe 2

nf (c) rue

G100

rèver

v (o) rêver, syn. sondjî

G100

rèvèyî

adj (o) cf rèwèyî

G100

rèvèyî

v (o) cf rèwèyî

G100

rêvioûles

nf-pl (e) cf rovioûles

G100

rèvolter

v (e) si _: se révolter, syn. si rèbèler

G100

rèvolucion

nf révolution

G100

rèvoyî

v renvoyer

G100

rèw

nm (e) cf ri

G100

rèwalper

v (e) cf ravolper

G100

rèwèyî

adj (c) , -îye, éveillé, -e: éveillé, -e, syn. aviné, dispièrté

G100

rèwèyî

v (c) si _: se réveiller, syn. si dispièrter

G100

rèyus’

adj (o-c) , -sse: perplexe, syn. (e) so dotance

G100

rèyussi

v (intransitif) réussir, syn. (e) adièrcî

G100

r’fé

v (o) cf r(i)fé

G100

r’glati

v (o) cf r(i)glati

G100

r’glatichant

adj (o) , -e: cf r(i)glatichant

G100

r’glatichant

adj (o) cf r(i)glatichant

G100

ri

nm (c) ruisseau, syn. richot

G100

nm (o) cf ri

G100

r(i)bond

nm (o) r’bond: bond, syn. nf hope

G100

r(i)bourer

v (o) r’bourer, syn. cobourer, cobouter, (e) k(i)bouter

G100

r(i)candjî

v remplacer, syn. mète à l’ place, remplacer

G100

r(i)chonance

nf (c) ressemblance  

G100

r(i)chonant

adj (c) , -e ressemblant, -e

G100

r(i)choner

v (c) ressembler, syn. raviser

G100

richot

nm (o-c) ruisseau, syn. ri

G100

r(i)choûrbu

v (c) essuyer, syn. choûrbu, (o) stiède

G100

r(i)churer

v (c) frotter, syn. froter

G100

r(i)cîre

v (c) cf r(i)çûre

G100

ric’mander

v (e) cf r(i)comander

G100

r(i)comander

v (c) recommander

G100

ricompinse

nf (c) récompense

G100

ricompinser

v (c) récompenser

G100

r(i)conechance

nf (c) reconnaissance

G100

r(i)conèche

v (c) reconnaître

G100

r(i)çûre

v (e-c) recevoir

G100

riçûre

v recevoir; (c) bin / mau r’çûre: faire bon / mauvais accueil

G100

r(i)çûveû

nm (e-c) receveur

G100

r(i)cwè

loc (o-c) au r’cwè: à l’ abri : (c) si mète au r’cwè: se mettre à l’ _ 

(du vent, du mauvais temps, etc.), syn. si mète à ok, si mète à iute, si mète à l’ avrûle

G100

ridant

nm tiroir

G100

r(i)dièrcî

v (c) redresser, syn. radrwèti, r(i)drèssî

G100

r(i)dîre

v (e) trover à r’dîre so: blâmer, objecter, syn. blâmer, sêrcyî

G100

r(i)djèter

v (e) rejeter, syn. r(i)poûssî

G100

r(i)djèton

nm (e-c) rejeton, syn. djèton

G100

r(i)djonde

v (e-c) rejoindre; rattraper, syn. racsûre, ratraper

G100

r(i)dobler

v (e-c) redoubler

G100

r(i)dohe

nf (e) à r’dohe: à discrétion, syn. à moncia, à pougnîyes, (o) à l’ disgouviène, (e) à hope

G100

r(i)drèssî

v (e-c) redresser, syn. radrwèti, r(i)dièrcî

G100

r(i)fé

v refaire; réparer, syn. rèmantchî; (e-c) guérir, syn. (e) r(i)wèri; (e-c) duper, syn. atraper, couyoner, goreler, (o) awè à l’ soye, (o) awè au scorion

G100

r(i)freûdi

v (e) cf rafrèdi

G100

r(i)fuser

v (c) refuser

G100

r(i)glati

v (e-c) briller, syn. (o) r’lûre

G100

r(i)glatichant

adj (e-c) , -e: éclatant, – e, brillant, -e, étincelant, -e, syn. r(i)lûjant, (o) lumiant, (o) lûjant syn. (e) clapant

G100

r(i)glatihant

adj (e), -e: cf r(i)glatichant

G100

r(i)grèter

v regretter

G100

rihorbi

v (e) cf r(i)choûrbu

G100

rikète

nf (e-c) rebut, syn. (c) runin, (o-c) tchinis’, (e) rahis’

G100

rik’fwèrter

v (e) réconforter, syn. rabèli, rècoradjî

G100

rik’nohance

nf (e) cf r(i)conechance

G100

rik’nohe

v (e) cf r(i)conèche

G100

r(i)lâver

v (c) laver, syn. lâver

G100

r(i)laye

nf (o-c) à r’laye : à foison, syn. à make, (e) timpèsse

G100

r(i)layî

v (o-c) frapper à coups redoublés

G100

r(i)lègne

nm (e) cf r(i)lin

G100

r(i)lètchî

v lécher intensément

G100

r(i)lèver

v (e-c) relever, syn. rastamper; (o) r’lèver pa l’ cingue: berner, syn. èmantchî, djonde; (o) sins r’lèver s’ dos : d’arrache-pied

G100

r(i)lidjeûse

nf (e) religieuse, syn. bèguène, masseûr, seûr

G100

r(i)lignî

v (e-c) dégeler, syn. disdjaler

G100

r(i)lin

nm (c) dégel

G100

r(i)loyî

v (e-c) relier, syn. raloyî

G100

r(i)lûhant

adj (e) cf r(i)lûjant

G100

r(i)lûjant

adj (c) , -e: reluisant, -e, brillant, -e, étincelant, -e, syn. r(i)glatichant, (o) lumiant, (o) lûjant

G100

r(i)lûre

v luire, syn. lûre

G100

r(i)marker

v (e-c) cf r(i)mârker

G100

r(i)mârker

v (c) remarquer

G100

r(i)mawî

v (c) ruminer

G100

rimê

nm (e) poème, syn. powin.me

G100

r(i)méde

nm (e-c) remède

G100

r(i)mèrci

v (e) cf r(i)mêrci

G100

r(i)mêrci

v (c) remercier

G100

r(i)mète

v (e-c) remettre; (e-c) si r’mète: se remettre, syn. si rapaupyî, si rawè; (e-c) vomir, syn. vômi, (grossier) r(i)nauder; (e-c) comparer

G100

r(i)mîje

nf (o) cf r(i)mîse

G100

r(i)mîse

nf (e-c) remise

G100

r(i)moussî

v (e-c) rentrer, syn. rintrer

G100

r(i)mouwer

v (e-c) remuer

G100

r(i)mouye

nf (o-c) pelouse, syn. pèloûse, ramouye

G100

rimplacer

v (o) cf remplacer

G100

rimpli

adj (c) , -îye (à make): bondé, -e, syn. bourè, paketè, plin

G100

rimpli

v remplir

G100

rim’-ram’

nm (o-c) proverbe, syn. spot

G100

r(i)muwer

v (c) cf r(i)mouwer

G100

rin

pron (e-c) rien; (c) po _: inutilement, syn. sins-avance, po rin, (e) à l’ vûde; (c) d(i)mèrer à _ (, (o) d(i)meurer à rin, (e) d(i)mani à n’ rin fé):  être inactif, syn. (e) cropi; (c) po _: en vain, syn. (e) à l’ vûde, (e) à målvå

G100

rin

nm rein; (o-c) awè ça à sès _s: échouer, syn. fé bèrwète, (o-c) awè ça à sès rins, (o-c) awè ça à guètes, (c) awè one broke, (o) awè ‘ne broke, (o) fé broke

G100

r(i)nachî

v (c) (fureter) fouiller, syn. fougnî

G100

rinaîri

v (c) aérer

G100

r(i)nârder

v (e) cf r(i)nauder

G100

r(i)nauder

v (c-o) vomir (grossier), syn. (poli) r(i)mète, vômi

G100

r(i)nawyî

v (c) repriser, syn. rassêrcyî

G100

rinchinchète

nf (c) banquet, syn. bankèt, (e) djama

G100

rinde

v rendre; (c) qui rind bin: fertile, syn. qui rind bin, rapwârtant, (e) abondant

G100

rindjèye

nf (e) cf rindjîye

G100

rindjî

v (e-c) ranger, syn. (e-c) mète à pont, (o-c) mète à place, (e) d(i)haler, (e) wèster

G100

rindjîye

nf (o-c) rangée

G100

r(i)nètî

v (e-c) nettoyer, syn. rassonrer

G100

r(i)niketer

v (c-o) s’opposer, syn. aler conte, (e) s’ opôser

G100

rin.nå

nm (e) borne, syn. (c) bone

G100

rin.ne-côrète

nf rainette, syn. côrète, rin.nète

G100

rin.nète

nf rainette, syn. (rin.ne-)côrète

G100

rin-n’-våt

n (e) vaurien, -ne, syn. (c) vaurin, -e

G100

r(i)noncî

v (e-c) renoncer

G100

r(i)noveler

v (e-c) renouveler

G100

rins

nm-pl dos, syn. dos

G100

rinsconte

nf (o) cf rèsconte

G100

rinscontrer

v (o) cf rèscontrer

G100

rinsègnemint

nm (o) cf rensègnemint

G100

rintrer

v rentrer, syn. (ri)moussî

G100

rintréye

nf (o-c) rentrée; revenu; (o-c) profit

G100

rintrêye 

nf (e) cf rintréye, syn. gangnadje, profit

G100

r(i)pachant

adj (c) , -e: noûrichant, syn. noûrichant

G100

r(i)pache

v (c) rassasier, syn. guèder

G100

r(i)pahant

adj (e) cf r(i)pachant

G100

r(i)pahe

v (e) cf r(i)pache

G100

r(i)pas

nm (o-c) repas, syn. eûréye

G100

r(i)passer

v (c) repasser (chez quelqu’un); aiguiser, syn. r(i)ssin.mî, rûjî, sin.mî

G100

r(i)passeû

nm (c) rémouleur, syn. (e) r(i)ssin.mieû

G100

r(i)pintant

v (o-c) ièsse au r’pintant: se repentir, syn. si r’pinti

G100

r(i)pinti

v (e-c) si r’pinti: se repentir, syn. ièsse au r’pintant

G100

r(i)pôs

nm (o-c) repos, syn. r(i)pwès, r(i)pwèséye

G100

r(i)poûssî

v (c) rejeter, syn. r(i)djèter

G100

r(i)présinter

v (e-c) représenter

G100

r(i)prinde

v (e-c) réprimander, syn. aurgouwer, bârboter, bèrdèler, (o) burtoner, (o) calindjî, (e) rèpriminder

G100

r(i)procher

v (e) cf riprotchî

G100

r(i)protchî

v (c) reprocher

G100

r(i)pwaser

v (c) cf r(i)pwèser

G100

r(i)pwaséye

nf (c) cf r(i)pwèséye

G100

r(i)pwès

nm (e) repos, syn. r(i)pôs, r(i)pwèséye

G100

r(i)pwèser

v (e-c) si r’pwèser: se reposer, syn. si discrandi

G100

r(i)pwèséye

nf (c) repos, syn. r(i)pôs, r(i)pwès

G100

r(i)qwèri

v (e) rechercher, syn. cachî après, waîtî après

G100

rîre

v rire

G100

riselèt

nm (e) sourire, syn. (c) sorîre

G100

risker

v (e-c) risquer

G100

riskî

v (o) cf risker

G100

r(i)ssatchî

v (c) retirer; (c) enlever, syn. rauster, r(i)tirer; (c) _ s’ visadje: tiquer, syn. (e) tiketer, (o) tikî; (c) si r’ssatchî: s’éloigner, syn. ènn’ aler (pus lon), si mète èrî; (c) supprimer, syn. soprimer, (e) rabate

G100

r(i)ssèré

adj (c) , -éye: constipé, -e, syn. stopé, (e) sèré

G100

r(i)ssètchî

v (e) cf r(i)ssatchî

G100

r(i)ssin.mî

v (e-c) aiguiser, syn.r(i)passer, rûjî, sin.mî

G100

r(i)ssin.mieû

nm (e) rémouleur, syn. (c) r(i)passeû

G100

r(i)ssonlance

nf (e) cf r(i)chonance

G100

r(i)ssonlant

adj (e) cf r(i)chonant

G100

r(i)ssonler

v (e) cf r(i)choner

G100

r(i)ssôrt

nm sommier

G100

r(i)ssouwer

v (e-c) sécher, syn. sètchi

G100

r(i)ssuwer

v se dessécher, syn. d(i)ssètchi,  souwer, (o) seûwer; (o-c) cf r(i)ssouwer

G100

ristikelâdje

nm (o) foulure, syn. afolûre, foleure, (e) fwèrciheûre, (o) stikelâdje

G100

ristinde

v (linge) repasser

G100

ritchå

nm (e) cf ritchau

G100

ritchau

nm (o-c) geai, syn. djurau

G100

ritche

adj riche; (c) (d’une terre) fertile, syn. crausse

G100

riteni

v (e) cf rastinu

G100

r(i)tirer

v enlever, ôter, syn. rauster, r(i)ssatchî

G100

r(i)toûne

nf (e) retour, syn. r(i)toûr, r(i)venadje

G100

r(i)toûr

nm (e-c) retour, syn. r(i)venadje, (e) r(i)toûne

G100

r(i)toûrner

v (rentrer à la maison) retourner, syn. è raler; (e-c) _  l’ vièrna, (o) r’toûrner s’ frake: changer d’opinion, syn. candjî d’ idéye; (e-c) ni nin si r’toûrner après / po: ne pas se soucier de, syn. n’ awè d’ cure

G100

r(i)toûrner

v retourner (une crêpe, …); (o-e) di qwè-ce qui r’toûne ?: de quoi s’agit-il ?

G100

r(i)trossî

v (e-c) retrousser

G100

rivåliser

v (e) rivaliser, syn. (c) aler conte, (c) ièsse au fwârt avou

G100

rivenadje

nm ((o) r’vènâdje) (c) cf r(i)venadje

G100

rivenance

nf look

G100

rivenant

nm (c) fantôme, syn; (e) spér

G100

riveni

v (e) cf rivenu

G100

rivenowe

nf (e) cf rintréye

G100

rivenu

v (c) revenir, syn. rariver

G100

r(i)vérs

nm (e) cf r(i)viêrs

G100

riveter

v (o-c) frôler, (e) adûser

G100

riviére

nf (c) rivière, syn.; (e) êwe

G100

rivière

nf (o) cf riviére

G100

r(i)viêrs

nm (c) revers

G100

r(i)vièrser

v (e-c) cf r(i)vièsser

G100

r(i)vièsser

v renverser, syn. aflachî

G100

r(i)vinadje

nm ((o) r’vènâdje) (c) ou rivenadje: retour, syn. r(i)toûr, (e) r(i)toûne

G100

r(i)vindje

nf (e-c) revanche; (c) volonté, syn. volonté

G100

r(i)vindjî

v (e-c) si r’vindjî: se venger

G100

rivîre

nf (e) cf riviére

G100

r(i)waîtî

v (c) regarder, syn. raviser, (e) loukî; (c) _ à: avoir soin de, syn. awè sogne di, (e) loukî à

G100

r(i)wèri

v (e) guérir, syn.r(i)fé

G100

r(i)wèrihèdje

nm (e) guérison

G100

riyote

nf (e) plaisanterie, syn. baletadje, couyonâde, praute, riyoterîye

G100

riyoter

v (o) sourire, syn. sourire

G100

riyoterîye

nf ((e) -erèye) plaisanterie, syn. baletadje, couyonâde, praute, riyote

G100

r’lâverîye

nf (o) cf lâverîye

G100

r’lèver

v (o) cf r(i)lèver

G100

r’lignî

v (o) cf r(i)lignî

G100

r’loketwè

nm (o) torchon, serpillière, syn. lagnèt, loke (à r’loketer), (c) twârtchon, (e) drap d’ mohone

G100

r’loméye

nf (o) réputation, syn. nom, rèputâcion

G100

r’loyî

v (o) cf r(i)loyî

G100

r’lûjant

adj (o) , -e: cf r(i)lûjant

G100

r’lûre

v (o) briller, syn. r(i)glati

G100

r’marker

v (o) cf r(i)mârker

G100

r’mèrcyî

v (o) cf r(i)mêrci

G100

r’mète

v (o) cf r(i)mète

G100

r’mouyî

v (o) cf ramouyî

G100

r’muchî

v (o) cf r(i)moussî

G100

r’muwer

v (o) cf mouwer

G100

r’nachi

v (o) cf r(i)nachî

G100

r’nouveler

v (o) cf r(i)noveler

G100

rôbaleû

n (e), -se: vagabond, syn. (c) rôleû, (e) baligand, (o) albran

G100

rôbe

nf (e-c) robe, syn. cote

G100

robète

nf (e-c) lapin domestique

G100

roci

adv (o) cf ci

G100

rodje

adj (e-c) rouge

G100

rodji

v (e-c) rougir

G100

rôguia

nm (c) râle

G100

rôjin

nm (o) cf reûjin

G100

rôkê

nm (e) cf rôguia

G100

rôkèdje

nm (e) cf rôguia

G100

rôkia

nm (o) cf rôguia

G100

rôler

v (e-c) rouler; (e-c) errer, syn. bèrôler, rèner

G100

rôlète

nf (e-c) _ (dè / do gngno): rotule, syn. molète, platène

G100

rôleû

n (c) , -se: vagabond, -e, syn. (e) baligand, (e) rôbaleû, (o) albran

G100

rômatisses

nm-pl (e) cf rumatisses

G100

rompeûre

nf (e) hernie, syn. (o) câssure, (c) drompûre

G100

rompi

v (e) rompre, syn. (c) d(i)rompe, (o) câsser, (o) skèter

G100

ronche

nf o-c) ronce

G100

ronchis’

nm (o-c) broussaille, syn. bouchenis’, (e) brouhaye

G100

rondjant

adj (o) , -e: lassant, -e, agaçant, -e, syn. odis’, soyant, tanant

G100

rondjî

v ronger, syn. raspèpyî, spèpyî; (o) lasser, syn. oder, soyî

G100

ronfeuy

nm (o) lierre grimpant

G100

ronfler

v (e-c) ronfler

G100

ronfyî

v (o) cf ronfler

G100

ronhe

nf (e) cf ronche

G100

ronhis’

nm (e) cf ronchis’

G100

rôse

nf rose

G100

rôsî

nm rosier

G100

rossê

adj (e) cf rossia

G100

rossia

adj (c) , rossète: roux, -sse

G100

rosti

v rôtir

G100

rotadje

nm (c) (action) marche

G100

rotâdje

nm (o) cf rotadje

G100

rotche

nf roche

G100

rotèdje

nm (e) cf rotadje

G100

roter

v marcher

G100

roubièsse

adj (e) brusque, syn. aurgouwant, brusse, rouflaud, sauvadje

G100

roubliyî

v (o) _ dins lès paurts: déshériter

G100

roubliyî

v (o) cf rovyî

G100

roucha

adj (o) cf rossia

G100

roudiner

v (e) bruire, syn. brûtyî, brouyî

G100

roudje

adj (o) cf rodje

G100

roudjeûs

nf-pl (o) rougeole, syn. (c) rovioûles

G100

roudji

v (o) cf rodji

G100

rouflaud

adj (c) , -e: brusque, syn. aurgouwant, brusse, roubièsse, sauvadje

G100

rouf-rouf

adv précipitamment, syn. à dadaye, à l’ vole, (e) reût-à-bale

G100

rouke

nf (e) cf ruke

G100

rouler

v (o) cf rôler

G100

roûler

v (o) cf rôler

G100

roûleû

n (o) cf rôleû

G100

roulote

nf (e) roulotte, syn. barake

G100

rouscayî

v protester, syn. protèster, rouscayî, (o) s’ èrbèler

G100

routâdje

nm (o) cf rotadje

G100

router

v (o) cf roter

G100

routière

nf (o) ornière, syn. (c) wârbêre

G100

roûvî

v (e) cf rovyî

G100

rouvioules

nf-pl (o) cf rovioûles

G100

rouvyî

v (o) cf rovyî

G100

roûwe

nf (o) cf reuwe

G100

rouwer

v (c) ruer, syn. (e) hiner dè cou

G100

rouye

nf (o-e) rouille, syn. èrunichûre

G100

rovî

v (c) cf rovyî

G100

rovioûles

nf-pl (c) rougeole

G100

rovyî

v (c) oublier; ((o) (roubliyî) / (c)) _ dins lès paurts: déshériter

G100

rowe

nf (e) cf reuwe

G100

rowine

nf (o) cf rwine

G100

roye

nf (o) cf rôye

G100

rôye

nf (e-c) ligne; (e-c) sillon, syn. royon

G100

royon

nm (o-c) sillon, syn. rôye

G100

r’poli

v (o) (linge) repasser, syn. ristinde

G100

r’prochî

v (o) cf riprotchî

G100

r’ssèrè

adj (o) , -éye: cf r(i)ssèré

G100

r’ssuwer

v (o) cf  r(i)ssuwer

G100

r’tirer

v (o) cf r(i)tirer

G100

r’troussî

v (o) cf r(i)trossî

G100

ruche

adj (c) rugueux, -euse, syn. (e) grabouyeûs, (e) rahiant

G100

rude

adj fameux, -euse, syn. clapant, fameûs

G100

rûje

nf (o) cf rûse

G100

rûjî

v (o-c) aiguiser, syn. r(i)passer, r(i)ssin.mî, sin.mî

G100

ruke

nf (o-c) motte de terre 

G100

rumatisses

nm-pl (o-c) rhumatismes

G100

rume

nm (c) cf reûme

G100

runin

nm (c) rebut, syn. (e-c) rikète, (o-c) tchinis’, (e) rahis’

G100

rûse

nf (e-c) (problème) ennui, syn. cramion, displit; (e-c) difficulté (c) awè ( / e) aveûr) dès rûses: avoir des difficultés, syn. awè malauji

G100

rûsé

adj (e) , -êye: rusé, -e, syn. rûsé, toûrsiveûs

G100

rustê

nm (e) cf rèstia

G100

rûtiârd

adj (o) , -aude: cf rûtiaud

G100

rûtiaud

adj (c) , -e: bougon, -ne, syn. grigneûs, mau toûrné, (o) moûsenaud, (o) marmouseû

G100

rûtyî

v (c) bougonner, syn. marmouser, moûsener, sameter

G100

rûwe

nf (o-c) cf reuwe

G100

ruwer

v (o) cf rouwer

G100

r’vènâdje

nm (o) cf r(i)vinadje

G100

r’vènant

nm (o) cf rivenant

G100

r’vèni

v (o) cf rivenu

G100

r’vènûwe

nf (o) cf rintréye

G100

r’vièrsî

v (o) cf r(i)vièsser

G100

rwè

nm roi

G100

rwèd

adj (o-c) , -e: raide; (c) aler pus _: accélérer; (o-c) , -e: rapide, syn. rapide

G100

rwèd

adv (o-c) vite, syn. rade

G100

rwèmî

v (e) ruminer, syn. reûmyî

G100

rwène

nf (e) cf rwine

G100

r’wétî

v (o) cf r(i)waîtî

G100

r’wétî

v (o) cf r(i)waîtî

G100

rwine

nf (c) ruine

G100

Translate »
Share This
error: Alert: Content is protected !!