WALON – FRANCÈS

WALLON – FRANÇAIS

O

Rechercher

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

o

prép (c) dans: (c) o = dins li: dji so o tchèstia (, (e) dji so è tchèstê)

G100

ôbèstake

v (o) mète _: s’opposer

G100

oblidji

v (o) cf oblidjî

G100

oblidjî

v (e-c) obliger

G100

obtini

v (e) cf obtinu 

G100

obtinu 

v (c) obtenir

G100

ocâsion

nf (o-c) occasion

G100

ocåsion

nf (e) cf ocâsion

G100

ocha

nm (o) cf oucha

G100

octôbe

nm octobre

G100

ocupâcion

nf (o-c) occupation

G100

ocupåcion 

nf (e) cf ocupâcion

G100

ocuper

v (s’) _: (s’)occuper

G100

oda

nm (e-c) flair, syn. vène

G100

oder

v (o- c) lasser, syn. soyî, (o) rondjî

G100

odeûr

nf odeur, syn. hinéye, vènéye

G100

odis’

adj o-c) , -isse: lassant, -e, syn. rondjant, soyant

G100

odjoûrdu

adv (o-c) cf audjoûrdu

G100

oficî

nm (e-c) officier

G100

oficiè

nm (o) cf oficî

G100

oficier

nm (c) cf oficî

G100

ofinser

v (e) offenser, syn. acsûre

G100

ofri

v offrir

G100

ognèsseté

nf (e) honnêteté, syn. (c) onêtrèté

G100

ognon

nm (o-e) cf agnon

G100

ohê

nm (e) cf oucha

G100

ôju

v (o) cf wasu

G100

ok

loc (c) à _: à l’abri; si mète à _: se mettre à l’abri, syn. si mète à iute, si mète au r’cwè, si mète à l’ avrûle

G100

ôle

nf huile

G100

ôlemint

nm (e) onguent, syn. (c) pômâde

G100

ombe

nf ombre, syn. ombion, (o) ombrâdje

G100

ombion

nm (e-c) ombre, syn. ombe, (o) ombrâdje

G100

ombrâdje

nm (o) ombre, syn. ombe, ombion

G100

ombradjeûs

adj (o) , -e: timide, syn. chitaud, timide

G100

ombri

nm (o) nombril, syn. (e-c) botroûle

G100

ombril

nm (c) nombril, syn. (e-c) botroûle

G100

ome

nm homme; mari; (o-c) vî _: vieillard; _ di mèstî: artisan, -e

G100

onêteté

nf (e) cf onièsté

G100

onêtrèté

nf (c) cf onièsté

G100

onêtrèté

nf (c) honnêteté, syn. (e) ognèsseté

G100

onétreutè

nf (o) cf onêtrèté

G100

onêtrité

nf (e) cf onièsté

G100

ongue

nf ongle

G100

onièsté

nf (c) honnêteté

G100

opèrâcion

nf (o-c) opération

G100

opèråcion

nf (e) cf opèrâcion

G100

opitâl

nm (o) cf ospitau

G100

opôser

v (e) s’ _: s’opposer, syn. aler conte, r(i)niketer

G100

ôr

nf (e) cf ôrgue

G100

ôr

nm or

G100

oradje

nm (c) orage

G100

orâdje

nm (o) cf oradje

G100

orâye

nf (o) cf orèye

G100

ôrdadje

nm (c) échafaudage, syn. (e) hoûrmint

G100

ôrdâdje

nm (o) cf ôrdadje

G100

orde

nm (o-c) cf ôrde

G100

ôrde

nm (c-e) ordre

G100

ôrdeures

nf (c) ordures

G100

ordinateûr

nm ordinateur, syn. computer

G100

ôrdoner

v (c) ordonner, syn. comander

G100

ôrdure

nf (o) saleté, syn. assonre, man.nèsté, (e) måssîsté

G100

ordures

nf (o) cf ôrdeures

G100

ôre

v entendre, syn. ètinde, oyu

G100

orèdje

nm (e) cf oradje

G100

ôrèlièr

nm (o) cf cossin

G100

orèye

nf oreille

G100

ôrfèlin

nm (o) cf ôrfulin

G100

ôrfulin

nm (e-c) orphelin

G100

ôrganiser

v (c) organiser, syn. èmantchî, mète su pîd

G100

ôrgåniser

v (e) cf ôrganiser

G100

ôrgue

nf (o-c) orgue

G100

ôrgulieûs

adj (e) , -e: orgueilleux, -euse, syn. grandiveûs, -e

G100

ori

nm (o) lisière de drap, syn. (c) cinsori

G100

ôrijine

nf (e) origine, syn. (c) c(o)mincemint

G100

ôriliète

nf (e) boucle (d’oreille), syn. (c) pindant

G100

ôrlodje

nf horloge

G100

ôrlodjî

nm horloger

G100

orner

v (e) orner, syn. (c) atriker, (e) gålioter

G100

ôrtîye

nf (o-c) cf wârtîye

G100

ôsêre

nf (c) cf wasîre

G100

osiêre

nf (o) cf wasîre

G100

ospitå

nm (e) cf ospitau

G100

ospitau

nm (o-c) hôpital

G100

ostant

conj (o-c) d’ ostant pus qui: d’autant plus que 

G100

ostant

pron (o-c) autant

G100

osté

nm (e) cf èsté

G100

ostèdje

nm (e) cf ètâje

G100

ostèye

nf (c) outil

G100

osti

nm (o-c) outil, syn. nf ostèye

G100

ôte

adj autre; adv (c) _ paut, (e) ôte påt, (o) ôte pârt: ailleurs

G100

ôtemint

adv (e) autrement

G100

ôtrèmint

adj (o) ièsse _: être enceinte, syn. ratinde (famile), ièsse en pôsicion; (o) cf ôtrumint

G100

ôtrumint

adv (c) autrement (cf ôtemint)

G100

ot’tant

pron (e) cf ostant

G100

ou

nm (c) oeuf

G100

nm (e-o) cf ou

G100

oubîre

nf (o) cf wârbêre

G100

oucha

nm (c) os

G100

ouda

nm (c) cf oda

G100

ouh

nm (e) cf uch

G100

oûhê

nm (e) oiseau, syn. (o-c) mouchon

G100

ouhène

nf (e) cf ûsine

G100

ourbîre

nf (e) cf wârbêre

G100

oûrs’

nm ours

G100

ourson

nm (o) cf crusson

G100

oûrtèye

nf (e) cf wârtîye

G100

oute

adv (o) tout-_: complètement, syn. fin, pâr, (o) tafètemint

G100

oute

prép outre, syn. iute

G100

oûve

nf (e) cf eûve

G100

ouvrâdje 

nm (o) cf ovradje

G100

ouvrî

nm (o) cf ovrî

G100

ouy

nm (o-c) oeil

G100

oûy

adv (e) aujourd’hui, syn. (c) audjoûrdu

G100

oûy

nm (e) cf ouy

G100

ouyâde

nf (c) regard, syn. côp d’ ouy, (e) loukeûre

G100

ovradje

nm (c) ouvrage; (c) travail

G100

ovrèdje

nm (e) _s: chantier, syn. travau cf ovradje

G100

ovrèdje

nm (e) cf ovradje

G100

ovrer

v (e-c) travailler, syn. bouter, travayî; (e) _ å: exercer le métier de, syn. (c) travayî do, fé dins, (o) bouter du; (e) s’ _ mwèrt: s’exténuer, syn. si forbouter, si fornauji, (e) si crèvinter, (o) s’ mète djus d’ fôrce; (e) fermenter, syn. travayî, (o) djèter

G100

ovrî

nm (e-c) ouvrier

G100

oyi

adv (o-c) oui

G100

oyî

v (e) cf oyu

G100

oyu

v (o-c) entendre, syn. ètinde, ôre

G100

ôzwêr

v (o) cf wasu

G100

o

prép (c) dans: (c) o = dins li: dji so o tchèstia (, (e) dji so è tchèstê)

G100

ôbèstake

v (o) mète _: s’opposer

G100

oblidji

v (o) cf oblidjî

G100

oblidjî

v (e-c) obliger

G100

obtini

v (e) cf obtinu 

G100

obtinu 

v (c) obtenir

G100

ocâsion

nf (o-c) occasion

G100

ocåsion

nf (e) cf ocâsion

G100

ocha

nm (o) cf oucha

G100

octôbe

nm octobre

G100

ocupâcion

nf (o-c) occupation

G100

ocupåcion 

nf (e) cf ocupâcion

G100

ocuper

v (s’) _: (s’)occuper

G100

oda

nm (e-c) flair, syn. vène

G100

oder

v (o- c) lasser, syn. soyî, (o) rondjî

G100

odeûr

nf odeur, syn. hinéye, vènéye

G100

odis’

adj o-c) , -isse: lassant, -e, syn. rondjant, soyant

G100

odjoûrdu

adv (o-c) cf audjoûrdu

G100

oficî

nm (e-c) officier

G100

oficiè

nm (o) cf oficî

G100

oficier

nm (c) cf oficî

G100

ofinser

v (e) offenser, syn. acsûre

G100

ofri

v offrir

G100

ognèsseté

nf (e) honnêteté, syn. (c) onêtrèté

G100

ognon

nm (o-e) cf agnon

G100

ohê

nm (e) cf oucha

G100

ôju

v (o) cf wasu

G100

ok

loc (c) à _: à l’abri; si mète à _: se mettre à l’abri, syn. si mète à iute, si mète au r’cwè, si mète à l’ avrûle

G100

ôle

nf huile

G100

ôlemint

nm (e) onguent, syn. (c) pômâde

G100

ombe

nf ombre, syn. ombion, (o) ombrâdje

G100

ombion

nm (e-c) ombre, syn. ombe, (o) ombrâdje

G100

ombrâdje

nm (o) ombre, syn. ombe, ombion

G100

ombradjeûs

adj (o) , -e: timide, syn. chitaud, timide

G100

ombri

nm (o) nombril, syn. (e-c) botroûle

G100

ombril

nm (c) nombril, syn. (e-c) botroûle

G100

ome

nm homme; mari; (o-c) vî _: vieillard; _ di mèstî: artisan, -e

G100

onêteté

nf (e) cf onièsté

G100

onêtrèté

nf (c) cf onièsté

G100

onêtrèté

nf (c) honnêteté, syn. (e) ognèsseté

G100

onétreutè

nf (o) cf onêtrèté

G100

onêtrité

nf (e) cf onièsté

G100

ongue

nf ongle

G100

onièsté

nf (c) honnêteté

G100

opèrâcion

nf (o-c) opération

G100

opèråcion

nf (e) cf opèrâcion

G100

opitâl

nm (o) cf ospitau

G100

opôser

v (e) s’ _: s’opposer, syn. aler conte, r(i)niketer

G100

ôr

nf (e) cf ôrgue

G100

ôr

nm or

G100

oradje

nm (c) orage

G100

orâdje

nm (o) cf oradje

G100

orâye

nf (o) cf orèye

G100

ôrdadje

nm (c) échafaudage, syn. (e) hoûrmint

G100

ôrdâdje

nm (o) cf ôrdadje

G100

orde

nm (o-c) cf ôrde

G100

ôrde

nm (c-e) ordre

G100

ôrdeures

nf (c) ordures

G100

ordinateûr

nm ordinateur, syn. computer

G100

ôrdoner

v (c) ordonner, syn. comander

G100

ôrdure

nf (o) saleté, syn. assonre, man.nèsté, (e) måssîsté

G100

ordures

nf (o) cf ôrdeures

G100

ôre

v entendre, syn. ètinde, oyu

G100

orèdje

nm (e) cf oradje

G100

ôrèlièr

nm (o) cf cossin

G100

orèye

nf oreille

G100

ôrfèlin

nm (o) cf ôrfulin

G100

ôrfulin

nm (e-c) orphelin

G100

ôrganiser

v (c) organiser, syn. èmantchî, mète su pîd

G100

ôrgåniser

v (e) cf ôrganiser

G100

ôrgue

nf (o-c) orgue

G100

ôrgulieûs

adj (e) , -e: orgueilleux, -euse, syn. grandiveûs, -e

G100

ori

nm (o) lisière de drap, syn. (c) cinsori

G100

ôrijine

nf (e) origine, syn. (c) c(o)mincemint

G100

ôriliète

nf (e) boucle (d’oreille), syn. (c) pindant

G100

ôrlodje

nf horloge

G100

ôrlodjî

nm horloger

G100

orner

v (e) orner, syn. (c) atriker, (e) gålioter

G100

ôrtîye

nf (o-c) cf wârtîye

G100

ôsêre

nf (c) cf wasîre

G100

osiêre

nf (o) cf wasîre

G100

ospitå

nm (e) cf ospitau

G100

ospitau

nm (o-c) hôpital

G100

ostant

conj (o-c) d’ ostant pus qui: d’autant plus que 

G100

ostant

pron (o-c) autant

G100

osté

nm (e) cf èsté

G100

ostèdje

nm (e) cf ètâje

G100

ostèye

nf (c) outil

G100

osti

nm (o-c) outil, syn. nf ostèye

G100

ôte

adj autre; adv (c) _ paut, (e) ôte påt, (o) ôte pârt: ailleurs

G100

ôtemint

adv (e) autrement

G100

ôtrèmint

adj (o) ièsse _: être enceinte, syn. ratinde (famile), ièsse en pôsicion; (o) cf ôtrumint

G100

ôtrumint

adv (c) autrement (cf ôtemint)

G100

ot’tant

pron (e) cf ostant

G100

ou

nm (c) oeuf

G100

nm (e-o) cf ou

G100

oubîre

nf (o) cf wârbêre

G100

oucha

nm (c) os

G100

ouda

nm (c) cf oda

G100

ouh

nm (e) cf uch

G100

oûhê

nm (e) oiseau, syn. (o-c) mouchon

G100

ouhène

nf (e) cf ûsine

G100

ourbîre

nf (e) cf wârbêre

G100

oûrs’

nm ours

G100

ourson

nm (o) cf crusson

G100

oûrtèye

nf (e) cf wârtîye

G100

oute

adv (o) tout-_: complètement, syn. fin, pâr, (o) tafètemint

G100

oute

prép outre, syn. iute

G100

oûve

nf (e) cf eûve

G100

ouvrâdje 

nm (o) cf ovradje

G100

ouvrî

nm (o) cf ovrî

G100

ouy

nm (o-c) oeil

G100

oûy

adv (e) aujourd’hui, syn. (c) audjoûrdu

G100

oûy

nm (e) cf ouy

G100

ouyâde

nf (c) regard, syn. côp d’ ouy, (e) loukeûre

G100

ovradje

nm (c) ouvrage; (c) travail

G100

ovrèdje

nm (e) _s: chantier, syn. travau cf ovradje

G100

ovrèdje

nm (e) cf ovradje

G100

ovrer

v (e-c) travailler, syn. bouter, travayî; (e) _ å: exercer le métier de, syn. (c) travayî do, fé dins, (o) bouter du; (e) s’ _ mwèrt: s’exténuer, syn. si forbouter, si fornauji, (e) si crèvinter, (o) s’ mète djus d’ fôrce; (e) fermenter, syn. travayî, (o) djèter

G100

ovrî

nm (e-c) ouvrier

G100

oyi

adv (o-c) oui

G100

oyî

v (e) cf oyu

G100

oyu

v (o-c) entendre, syn. ètinde, ôre

G100

ôzwêr

v (o) cf wasu

G100

Translate »
Share This
error: Alert: Content is protected !!