WALON – FRANCÈS

WALLON – FRANÇAIS

G

Rechercher

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

gade

nf chèvre

G100

gadjî

v (o) cf wadjî

G100

gadrouyî

v (o) tripoter, syn. brichôder, tchipoter, (e) maltôter, (o) cafougnî

G100

gaîy

adj (o-c) , -e: gai, -e

G100

galafyî

v (c) dévorer, syn. dèvorer, garlofer, stron.ner

G100

galant

n , -e au fém. : (c) comére, (o) coumére: fiancé, -e

G100

gålioter

v (e) orner, syn. (c) atriker

G100

galopia

nm (o) gamin, -ine, syn. gamin, -ine, raupin, raupinia, (e) cårpê

G100

gamin

nm (o-c) , -e, syn. raupin, raupinia, (e) cårpê, (o) galopia

G100

gangnadje

nm (c) profit, syn. profit, rintréye

G100

gangnâdje

nm (o) cf gangnadje

G100

gangne

 nf gain

G100

gangnèdje

nm (e) cf gangnadje

G100

gangnî

v gagner, vaincre, syn. bate, vinke

G100

gant

nm (o) cf want

G100

gâr

nm (e) cf gârde

G100

gâradje

nm (c) garage

G100

gârâdje

nm (o) cf gâradje

G100

garanti

v garantir, protéger

G100

garciner

v (o) gaspiller, syn. alouwer, d(i)gârciner, fûrler, (o) brichôder, (e) cåspouyî, (e) k(i)taper

G100

gârçon

nm (o) garçon, syn. valèt; (o) fils, syn. fis, valèt

G100

gârde

nm (o-c) garde

G100

gâre

nf (o-c) gare, syn. stâcion

G100

gåre

nf (e) cf gâre

G100

gårèdje

nm (e) cf gâradje

G100

garène

nf (o-c) (chien) niche, syn. (e) houbète

G100

gârgousète

nf (c) oesophage, syn. gosî, tuyau do stomak, (o) goyî, (e) avala

G100

garine

nf (c) cf garène

G100

garlofer

v (e) dévorer, syn. dèvorer, galafyî, stron.ner,

G100

gârni

v (o-c) garnir

G100

gårni

v (e) cf gârni

G100

gatau

nm (o) cf wastia

G100

gâter

v (o-c) gâter

G100

gåter

v (e) cf gåter

G100

gauche

nf gauche

G100

gaudrouyî

v (c) patauger, syn. (o) pètachî, (e) wayî

G100

gawe

nf (c) mâchoire, syn. machwêre

G100

gåy

adj (e) élégant, syn. (o-c) prôpe

G100

gaye

nf (o-c) noix

G100

gayole

nf (o-c) cage; (o-c) prison, syn. prîjon

G100

gayolè

adj (o) , -éye: bariolé, -e, syn. cadjolé, caflori

G100

gayoûle

nf (e) cf  gayole

G100

gâz’

nm (o-c) gaz

G100

gåz’

nm (e) cf gâz’

G100

gazète

nf journal

G100

glèter

v baver, syn. blèfer

G100

glorieûs

adj , -e: hautain, -e, syn. fiér, grandiveûs

G100

gngno

nm forme élidée de dji(i)gno: genou

G100

gnokî

v (o) blesser, syn. blèsser, cwachî

G100

gobieû

n (c), gobiyerèsse: chiffonnier, -ière, syn. loketî, (o-c) mârtchand d’ lokes, (e) martchand d’ clikotes

G100

gobîyes

nf-pl (c) loques, syn. clikotes, lokes, (o) bisoûyes

G100

gohèrlî

nm (e) cf gorelî

G100

golza

nm (o) cf golzau

G100

golzå

nm (e) cf golzau

G100

golzau

nm (c) colza

G100

goreler

v (c) duper, syn. atraper, couyoner, r(i)fé, (o) awè à l’ soye, (o) awè au scorion

G100

gorelî

nm (o-c) bourrelier

G100

gosî

nm oesophage, syn. gârgousète, tuyau do stomak, (o) goyî, (e) avala

G100

goubîyes

nf-pl (o) cf gobîyes

G100

gout

nm (o-c) saveur

G100

goyî

nm (o) oesophage, syn. gârgousète, gosî, tuyau do stomak, (e) avala

G100

grabouyeûs

adj (e) , -e: rugueux, -euse, syn. ruche, (e) rahiant

G100

grandeû

nf (o-c) taille, syn. hôteû, taye

G100

grandeû

nf orgueil, syn. grandiveûseté

G100

grandiveûs

adj , -e: hautain, -e, orgueilleux, -euse, prétentieux, -se, syn. fiér, glorieûs, prétincieûs, -e, (o) trop-d’-gueûye

G100

grandiveûseté

nf (c) orgueil, syn. grandeû

G100

grandiveûsetè

nf (o) cf grandiveûseté

G100

grasener

v (o) tisonner, syn. grawyî, tîjener

G100

grate

nf (o) cf grète

G100

gravisse

nf (o) cf grèvèsse

G100

grawyî

v (e-c) tisonner, syn. tîjener, (o) grasener

G100

gré

nm (e) marche d’escalier, syn. apas, d(i)gré, montéye; _s: escalier; rôlants _s: escalator, syn. èscalatôr

G100

grète

nf égratignure

G100

grète-cu

nm (c) houx

G100

grèter

v (e-c) égratigner, syn. digrèter

G100

grèvèsse

nf (e-c) écrevisse

G100

grifyî

v (o) égratigner, syn. grèter, digrèter

G100

grigneûs

adj , -e: maussade; , -e: bougon, -ne, syn. grigneûs, mau toûrné, rûtiaud, (o) moûsenaud, (o) marmouseû; boudeur, -euse, syn. grognaud, (e) moufetåd

G100

grignî

v (c) bouder, syn. (e) brognî, (o) cagnî, (o-c) grognî

G100

grimace

nf (c) qui fêt dès _s: maniéré, -e, syn. (c) qui fêt dès grimaces

G100

grimancén

nm (o) cf grimancyin

G100

grimancyin

adj , -ène: hypocrite, syn. faus pilâte, tchipoteû, (e) djan’nèsse

G100

grimancyin

nm (c) sorcier, syn. sôrcî, (e) macrê

G100

grin

nm

G100

grin

nm céréale, syn. grin; blé, froment, syn. frumint

G100

gripète

nf (montée) côte, syn. cripèt, tiène

G100

grognaud

adj (o-c) , -e: boudeur, -euse, syn. grigneûs, (e) moufetåd

G100

grognî

v (o-c) bouder, syn. (e) brognî, (o) cagnî, (c) grignî

G100

grognon

nm (o-c) museau, syn. mouson, (e) mûsê

G100

gros

nm (o) _ du bras: biceps, syn. mitchot, bicèp’; (e) _ dè l’ djambe: cuisse, syn. cwisse, d(i)zeû dè l’ djambe

G100

grujon

nm (e) cartilage, syn. crokant

G100

grusiner

v (e) fredonner, syn. (o-c) mûsener

G100

guèder

v (o-c) rassasier, syn. r(i)pache

G100

guète

nf (o-c) awè ça à sès _s: échouer, syn. fé bèrwète, (o-c) awè ça à sès rins, (c) awè one broke, (o) awè ‘ne broke, (o) fé broke

G100

gueûye

nf gueule

G100

guéy

adj (o) cf gaîy

G100

guignî

v (o) observer, syn. lumer, raviser, rawaîtî, waîtî d’ asto, (e) loukî

G100

guisike

nf (c) visage

G100

guîye

nf (o-c) quille, syn. (e) bèye

G100

Translate »
Share This
error: Alert: Content is protected !!