WALON – FRANCÈS / WALLON – FRANÇAIS

E

Rechercher

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

è

prép (e-c) dans: (c) è + adj. pos.: dj’ a one saqwè è m’ mwin (, (e) dj’ a ‘ne saqwè è m’ min), (e) dans le: (e) dji so è tchèstê; (c) en (+ gérondif): _ tchantant

G100

èbaler

v emballer

G100

èbarasser

v (o-c) encombrer, embarrasser, syn. èburtaker, (e) èhaler

G100

èbåtchî

v (e) cf èbautchî

G100

èbautchî

v (o-c) embaucher, syn. ègadjî

G100

èbèli

v (e-c) embellir, synagali, èbèli, rabiasi

G100

èbèrnater

v (o) salir, syn. (c) d(i)bèrner, (c) man.ni, (o) iaurdi, (e) fé måssî

G100

èboûrber

v (e) s’ _: s’embourber, syn. ècroler, (e) stantchî, (o) s’ èburtakî

G100

èburtaker

v (c) encombrer, syn. èbarasser, (e) èhaler

G100

èburtakî

v (o) s’ _: s’embourber, syn. ècroler, (e) èboûrber, (e) stantchî

G100

ècarter

v (e) écarter, syn. dècârter, (o) r’bârer, (o) r’bourer

G100

èchaper

v (e) s’ _: s’échapper, syn. chaper, couru èvôye, pèter èvôye

G100

ècharpe

nf (e) cf èchêrpe

G100

èchè

nm écheveau, syn. hauspléye

G100

èchène

adv (o) cf èchone

G100

èchèrpe

nf (o) cf èchêrpe

G100

èchêrpe

nf (c) écharpe

G100

èchone

adv (c) ensemble; (c) mète _:  assembler, syn. rachoner, assimbler

G100

èclater

v (e) cf sclater

G100

èclawer

v (e-c) bloquer, syn. bloker

G100

èclûse

nf écluse

G100

èco

adv encore: (c) i n’ vint nin co; è v’loz co?;  dji vos l’ di co(r) on côp; èco(r) on côp! èco todi!;  (e) i n’ vint nin co; ènnè volez-ve co?; dji v’s-èl di co ‘ne fèye; èco ‘ne fèye! èco todi! ;  (o) i n’ vint nén co; dè v’lèz co?; dj’ èl di cor in côp; èco in côp!; èco toudi!

G100

ècombrer

v (o-c) encombrer, syn. èbarasser, èburtaker, (e) èhaler

G100

ècomèler

v (c) emmêler, syn. comèler

G100

ècoradjemint

nm (c) encouragement

G100

ècoradjî

v (c) encourager, syn. rècoradjî

G100

ècorèdjemint

nm (e) cf ècoradjemint

G100

ècorèdjî

v (e) cf ècoradjî

G100

ècorwè

nm (o) cf coûrwè

G100

ècouradjemint

nm (o) cf ècoradjemint

G100

ècouradjî

v (o) cf ècoradjî

G100

ècrachî

v (o) cf ècrauchî

G100

ècråhî

v (e) cf ècrauchî

G100

ècrauchî

v (c) engraisser

G100

ècroler

v (o-c) s’ _: s’embourber, syn. (e) èboûrber, (e) stantchî, (o) s’ èburtakî

G100

ècroukî

v (e) cf ècruker

G100

ècruker

v (c) s’ _: s’engouer

G100

ècrukî

v (o) cf ècruker

G100

ècwadelé

adj ((e) -cwè-) engourdi, -e, syn. èdwârmu

G100

ècwèdelé

adj (e) , -èye: cf ècwadelé

G100

èdaler

v (o) cf aler, sous: ènn’ aler

G100

édî

v (o) cf aîdî

G100

êdî

v (e) cf aîdî

G100

èdjaler

v (résultat) geler: (c) l’ êwe è-st-èdjaléye (/ (e) -êye)

G100

èdjaleûre

nf (e) cf èdjalûre

G100

èdjalûre

nf (c) engelure

G100

èdon ?

loc (e) cf èn’don ?

G100

éducacion

nf (e) cf èducâcion

G100

èducâcion

nf (o-c) éducation, syn. èlèvadje, (e) aclèvèdje

G100

èdwârmu

adj (c) , -ûwe: engourdi, -e,

G100

èdwèrmou

adj (e)  -owe: lourdaud, syn. (o-c) loûrd; cf èdwârmu

G100

èfant

nm enfant

G100

èfarfouyî

v (o) émouvoir, syn. mouwer, saîsi

G100

èfèt 

nm effet

G100

èfiler

v enfiler

G100

èfoncer

v enfoncer, syn. (o) ètassî

G100

èfoncî

v (o) cf èfoncer

G100

èfôrt

nm (o-e) effort, aussi: (c) èfwârt

G100

èfwârt

nm (c) effort, aussi: èfôrt

G100

ègadjî

v embaucher; (s’) _ : (s’)engager; (e) inciter, syn. bourer, poûssî

G100

ègayoler

v (o-c) emprisonner, syn. rèssèrer

G100

èglème

nf (o) cf èglume

G100

èglîje

nf (o-c) église

G100

èglîse

nf (e) cf èglîje

G100

èglome

nf (e) cf èglume

G100

èglume

nf (c) enclume

G100

ègoûrdi

adj (o-c), -îye (/ (e) -èye): engourdi, -e, syn. ècwadelé, èdwârmu

G100

ègout

nm (o-c) égoût, syn. canâl

G100

êgue

adj (e) cf aîgue

G100

èguègne

nm (o) fé _: cf èguignes

G100

èguignes

nm (c) fé dès-_: causer du dommage, syn. fé do twârt, (o) fé ârguène, (e) qwèri dès  displits

G100

ègzimpe

nm exemple

G100

èhalant

adj (e) , -e: embarrassant, -e, syn. imbarassant

G100

èhale

nf (e) objet, syn. agayon, ayèsse, cayèt

G100

èhaler

v (e) embarrasser, encombrer, syn. èbarasser, èburtaker

G100

èhowe

nf (e) énergie, syn. agrè, ameû, fwace

G100

éle

nf aile, syn. pèna

G100

électricitè

nf (o) cf élèctricité

G100

élèctricité

nf (e-c) électricité, syn. courant

G100

èlèvadje

nm (c) éducation, syn. èducâcion (e) aclèvèdje

G100

èlèvé

adj (c) ièsse bin _, -èye: avoir du savoir-vivre, syn. (e) èsse bin aclèvé

G100

èlèver

v (c) éduquer, syn. (e) aclèver

G100

èmacraler

v ensorceler, syn. èssôrcèler

G100

èmantchî

v organiser, syn. mète su pîd, ôrganiser; berner, syn. djonde, (o) r’lèver pa l’ cingue

G100

embèli

v (e) cf èbèli

G100

èminer

v (e-c) cf èmwin.ner

G100

èmin.

adj (e), -éye: maladroit, -e, syn. (c) malasné, (c) mau-adrwèt, (o) malapate

G100

èmin.ner

v (o) cf èmwin.ner

G100

èmôcion

nf émotion

G100

èmon

prép (c) chez

G100

èmonter

v (e) s’ _: s’élever, syn. monter, (e) s’ ènêri; (e) s’ _: s’emporter, syn. s’ènonder, monter, si toûrminter

G100

emplwè

nf (e-c) emploi

G100

èmwèhené

adj (e) èsse _, -èye: être enrhumé, syn. (c) awè l’ reûme, (o) èsse èreûmé

G100

èmwin.ner

v (o-c) emmener

G100

èmwinrner

v (c) cf èmwin.ner

G100

en

prép en: 1 (+ mois, années); 2 (+ gérondif) _ tchantant, syn. tot

G100

ènawére

adv (o) cf ènawêre

G100

ènawêre

adv (c) (passé) tantôt; (c) d’ _: récent

G100

endêver

v (c) fé ­_: taquiner, syn. assoti, couyoner, fé aler

G100

èn’do ?

loc (o) cf èn’don ?

G100

èn’don ?

loc (c) n’est-ce pas ?, syn. don?

G100

ènêri

v (e) s’ _: s’envoler, syn. èvoler, (e) s’ ènûler; (e) s’ _ ­: s’élever, syn. monter, (e) s’ èmonter

G100

èneûri

v (e) cf nwâri

G100

ènêwadje

nm (c) inondation, syn. grossès-êwes, inondâcion

G100

ènêwer

v (e-c) inonder, syn. nèyî

G100

ènîsser

v (c) s’ _: s’user, syn. s’ ûser

G100

en.mouscayî

v (o) s’ _: s’ennuyer

G100

èno ?

loc (o) cf èn’don ?

G100

ènocint

adj-n (e) cf înocint

G100

ènonder

v s’ _: s’élancer, syn. lancî; s’ _:  s’emporter, syn. monter, si toûrminter, (e) s’ èmonter

G100

ènondéye

nf (o-c) élan, syn. lan, randon, (o) alondon

G100

ènondèye

nf (e) cf ènondéye

G100

entorche

nm (o) si fé ‘ne entorche: se faire une entorse, cf stwartchî s’ pîd

G100

ènûler

v (e) s’ _: s’envoler, syn. èvoler, (e) s’ ènêri

G100

envèlope

nf enveloppe

G100

environ

nm (e) divins lès-_ di: aux environs de 

G100

èpasturer

v (e-c) entraver

G100

èplåsse

nf (e) cf èplausse

G100

èplausse

nf (o-c) emplâtre

G100

èployî

v (e-c) employer, syn. (e) alouwer

G100

èpreûve

nf (o-c) épreuve, syn. (o) asprouve, (e) èsproûve

G100

èpronter

v (e-c) emprunter, syn.. (o) lèver

G100

èpwèsoner

v empoisonner

G100

ér

nf (o) cf aîr

G100

êr

nf (e) _ di solo: éclaircie, syn. rayîye, trawéye; cf aîr

G100

érâdje

nf (o) f aîradje

G100

èrbèler

v (o) s’ _ : , syn. protèster, rouscayî; cf rèbèler

G100

èré

nm (e) charrue, syn. nf (c) èrére

G100

êrèdje

nf (e) cf aîradje

G100

èrére

nf (c) charrue, syn. tchèrûwe

G100

èrère

nf (o) cf èrére

G100

éres

nf-pl (o) _ du djoû cf aîres

G100

êres

nf-pl (e) cf aîres

G100

éreû

nf (o) cf aîreû

G100

éreû

nf (o) cf aîreû

G100

èreûmè

adj (o) ièsse _, -èye: être enrhumé, syn. (c) awè l’ reûme, (e) èsse èmwèhené

G100

èreûr

nf (e-c) erreur, syn. faute, flotche, frawe, trompe, (e) marihèdje, (e) måkule 

G100

êreûrs

nf-pl (e) cf aîreû

G100

èrî

adj lon _: éloigné, -e, syn. rèculé; èn-_: en arrière; (o) mète _: séparer 

G100

èrigni

v (c) rouiller, syn. èruni

G100

èrignûre

nf (c) rouille, syn. èrunichûre

G100

èrmète

v (o) cf r(i)mète

G100

èroûler

v (o-c) enrouler, syn. bobiner, (e) bouler

G100

èrpasser

v (o) cf ripasser

G100

èrpinti

v (o) s’ _: cf r(i)pinti

G100

èrpôser

v (o) s’ _: cf r(i)pwèser

G100

èrtoûrner

v (o) cf r(i)toûrner

G100

èruni

v (c) rouiller, syn. èrigni

G100

èrûni

v (o) cf èruni

G100

èrunichure

nf (o) cf èrunichûre

G100

èrunichûre

nf (c) rouille

G100

èruniheûre

nf (e) cf èrunichûre

G100

èr’vindjî

v (o) cf r(i)vindjî

G100

èsbarer

v (e) cf sbarer

G100

èsblawi

v (e) cf asbleuwi

G100

èscalatôr

nm escalator, syn. rôlants grés

G100

èscuser

v (e-c) excuser

G100

èskèlète

nm (e) cf skèlète

G100

èspace

nm espace, syn. stindéye

G100

èspèrer

v espérer

G100

èspériyince

nf (e) cf èspéryince

G100

èspéryince

nf (o-c) expérience

G100

èspétchemint

nm (o) cf èspêtchemint

G100

èspêtchemint

nm (e-c) empêchement

G100

èspétchî

v (o) cf èspêtchî

G100

èspêtchî

v (e-c) empêcher

G100

èspliker

v (c) expliquer, syn. (e) acsègnî

G100

èsprès

adv exprès

G100

èsprinde

v (o-c) allumer (le feu), syn. alumer, toker; (e-c) (feu)  s’enflammer, syn. prinde

G100

èsproûve

nf (e) épreuve, syn. èpreûve

G100

éspwêr

nm (o-c) espoir

G100

èspwér

nm (e) cf éspwêr

G100

èsse

v (e-c) être, se trouver, aussi (o-c) ièsse;

G100

êsse

nm (e) âtre, syn. aîstréye

G100

èssonle

adv (e) cf èchone

G100

èsson.ne

adv (e) cf èchone

G100

èssôrcèler

v (o-c)  ensorceler, syn. èmacraler

G100

èssôrçuler

v (c) cf èssôrcèler

G100

èstant

part (c) participe présent de èsse; conj (e) tot-_ qui: pendant que, syn. dismètant qui, tèlmètant qui, timps qui, (c) su l’ timps qui, (c) do timps qui

G100

èstchåfemint

nm (e) cf èstchaufemint

G100

èstchåfer 

v (e) cf èstchaufer

G100

èstchaufemint

nm (o-c) échauffement

G100

èstchaufer

v (o-c) s’ _: s’échauffer

G100

èsté

nm (c) été

G100

èstè

nm, (o) cf èsté

G100

èstèner

v (e) étourdir, syn. stoûrdi

G100

èstoumaké

adj (e), -éye: stupéfait, -e

G100

èstra

adj (e-c) excellent, -e, syn. crâne, fameûs

G100

èstraôrdinaîre

adj (c) extraordinaire, syn. clapant

G100

èstraôrdinêre

adj (e) cf èstraôrdinaîre

G100

ètâje

nm (o-c) étage (quelconque)

G100

ètang

nm étang, syn. vèvî

G100

ètasser

v (e-c) cf ètassî

G100

ètassî

v (o-c) entasser, syn. rahopeler, ramonceler; (o) enfoncer, syn. èfoncer

G100

ètat

nm état

G100

ête

nf (e) cf aîte

G100

ètéremint

nm (e) cf ètèremint

G100

ètèremint

nm (o-c) enterrement, funérailles

G100

ètèrprinde

v (o-c) entreprendre

G100

ètèrtèni

v (o) cf ètèrtinu

G100

ètèrtinu

v (c) entretenir

G100

ètièster

v (c) s’ _: persister, syn. ni nin ployî

G100

ètinde

v entendre, syn.ôre, oyu

G100

ètîr

adj , -e: entier, -ière; (c) tot-_: entièrement

G100

ètîremint

adv (e) entièrement

G100

ètonwè

nm (o) entonnoir, syn. (c) traîtwè

G100

ètranjè

nm-adj (o) cf ètranjér’

G100

ètranjér’

nm-adj (c) étranger

G100

ètricwèsse

nf (o-c) tenailles ((o) peut aussi être pluriel)

G100

ètrin.ner

v entraîner

G100

ètrindjîr

nm-adj (e) cf ètranjér’

G100

ètur

prép (c) cf inte

G100

eûre

nf heure

G100

eûre

nm (e-c) doze _s, (o) douze _s: midi, syn. non.ne

G100

eûréye

nf (c) repas, syn. r(i)pas

G100

eûrêye

nf (e) cf eûréye

G100

eûve

nf (o-c) oeuvre

G100

eûwe

nf (o) bain, syn. bagn; cf êwe

G100

(è)v’ci

prép (o) cf voci

G100

èvi

v (c) vèy èvi ((o) vîr (mau) èvi): détester

G100

èvi

v cf vèy

G100

èviêr

nm (c) envers, syn. au-r’viêr

G100

(è)v’là

prép (o) cf volà

G100

èvoler

v (c) s’envoler ( = (o-e) s’ _), syn. (e) s’ ènêri, (e) s’ ènûler

G100

èvoler

v (o-e) s’ _: s’envoler

G100

èvôye

adj absent, e;  être _ : (c) ièsse èvôye. (o) ièsse èvoye, (e) esse èvôye

G100

èvoyî

v envoyer, expédier

G100

èwalper

v (e) cf ravolper

G100

èwarant

adj , -e: étonnant, -e, syn. èwarant, saîsichant, sbarant

G100

èwaré

adj (c) , -éye: ahuri, -e, syn. cacame, sbaré

G100

èwarer

v étonner, syn. saîsi, sbarer; (e-c) s’ _: effrayer, syn saîsi, sbarer, (o) s’ amayî

G100

êwe

nf (e-c) eau; (e) rivière, syn. (c) riviére; (e-c) grandès-_s : crue; (c) grossès-_s (,(o) grossès-eûwes, (e) grandès-êwes): inondation, syn. inondâcion; (e-c) _ di France: eau-de-vie, syn. pèkèt, tchèssaut;

G100

èwou

adv-pr (c) où

G100

èyu

adv-pr (o) cf èwou

G100

Translate »
Share This