A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

è

pr√©p (e-c) dans: (c) √® + adj. pos.: dj’ a one saqw√® √® m’ mwin (, (e) dj’ a ‘ne saqw√® √® m’ min), (e) dans le: (e) dji so √® tch√®st√™; (c) en (+ g√©rondif): _ tchantant

G100

èbaler

v emballer

G100

èbarasser

v (o-c) encombrer, embarrasser, syn. èburtaker, (e) èhaler

G100

√®b√•tch√ģ

v (e) cf √®bautch√ģ

G100

√®bautch√ģ

v (o-c) embaucher, syn. √®gadj√ģ

G100

èbèli

v (e-c) embellir, synagali, èbèli, rabiasi

G100

èbèrnater

v (o) salir, syn. (c) d(i)b√®rner, (c) man.ni, (o) iaurdi, (e) f√© m√•ss√ģ

G100

√®bo√Ľrber

v (e) s’ _: s’embourber, syn. √®croler, (e) stantch√ģ, (o) s’ √®burtak√ģ

G100

èburtaker

v (c) encombrer, syn. èbarasser, (e) èhaler

G100

√®burtak√ģ

v (o) s’ _: s’embourber, syn. √®croler, (e) √®bo√Ľrber, (e) stantch√ģ

G100

ècarter

v (e) √©carter, syn. d√®c√Ęrter, (o) r’b√Ęrer, (o) r’bourer

G100

èchaper

v (e) s’ _: s’√©chapper, syn. chaper, couru √®v√īye, p√®ter √®v√īye

G100

ècharpe

nf (e) cf èchêrpe

G100

èchè

nm écheveau, syn. hauspléye

G100

èchène

adv (o) cf èchone

G100

èchèrpe

nf (o) cf èchêrpe

G100

èchêrpe

nf (c) écharpe

G100

èchone

adv (c) ensemble; (c) mète _:  assembler, syn. rachoner, assimbler

G100

èclater

v (e) cf sclater

G100

èclawer

v (e-c) bloquer, syn. bloker

G100

√®cl√Ľse

nf écluse

G100

èco

adv encore: (c) i n’ vint nin co; √® v’loz co?;¬† dji vos l’ di co(r) on c√īp; √®co(r) on c√īp! √®co todi!; ¬†(e) i n’ vint nin co; √®nn√® volez-ve co?; dji v’s-√®l di co ‘ne f√®ye; √®co ‘ne f√®ye! √®co todi! ;¬† (o) i n’ vint n√©n co; d√® v’l√®z co?; dj‚Äô √®l di cor in c√īp; √®co in c√īp!; √®co toudi!

G100

ècombrer

v (o-c) encombrer, syn. èbarasser, èburtaker, (e) èhaler

G100

ècomèler

v (c) emmêler, syn. comèler

G100

ècoradjemint

nm (c) encouragement

G100

√®coradj√ģ

v (c) encourager, syn. r√®coradj√ģ

G100

ècorèdjemint

nm (e) cf ècoradjemint

G100

√®cor√®dj√ģ

v (e) cf √®coradj√ģ

G100

ècorwè

nm (o) cf co√Ľrw√®

G100

ècouradjemint

nm (o) cf ècoradjemint

G100

√®couradj√ģ

v (o) cf √®coradj√ģ

G100

√®crach√ģ

v (o) cf √®crauch√ģ

G100

√®cr√•h√ģ

v (e) cf √®crauch√ģ

G100

√®crauch√ģ

v (c) engraisser

G100

ècroler

v (o-c) s’ _: s’embourber, syn. (e) √®bo√Ľrber, (e) stantch√ģ, (o) s’ √®burtak√ģ

G100

√®crouk√ģ

v (e) cf ècruker

G100

ècruker

v (c) s’ _: s’engouer

G100

√®cruk√ģ

v (o) cf ècruker

G100

ècwadelé

adj ((e) -cw√®-) engourdi, -e, syn. √®dw√Ęrmu

G100

ècwèdelé

adj (e) , -èye: cf ècwadelé

G100

èdaler

v (o) cf aler, sous: √®nn’ aler

G100

√©d√ģ

v (o) cf a√ģd√ģ

G100

√™d√ģ

v (e) cf a√ģd√ģ

G100

èdjaler

v (r√©sultat) geler: (c) l’ √™we √®-st-√®djal√©ye (/ (e) -√™ye)

G100

√®djale√Ľre

nf (e) cf √®djal√Ľre

G100

√®djal√Ľre

nf (c) engelure

G100

èdon ?

loc (e) cf √®n’don ?

G100

éducacion

nf (e) cf √®duc√Ęcion

G100

√®duc√Ęcion

nf (o-c) éducation, syn. èlèvadje, (e) aclèvèdje

G100

√®dw√Ęrmu

adj (c) , -√Ľwe: engourdi, -e,

G100

èdwèrmou

adj (e) ¬†-owe: lourdaud, syn. (o-c) lo√Ľrd; cf √®dw√Ęrmu

G100

èfant

nm enfant

G100

√®farfouy√ģ

v (o) √©mouvoir, syn. mouwer, sa√ģsi

G100

èfèt 

nm effet

G100

èfiler

v enfiler

G100

èfoncer

v enfoncer, syn. (o) √®tass√ģ

G100

√®fonc√ģ

v (o) cf èfoncer

G100

√®f√īrt

nm (o-e) effort, aussi: (c) √®fw√Ęrt

G100

√®fw√Ęrt

nm (c) effort, aussi: √®f√īrt

G100

√®gadj√ģ

v embaucher; (s’) _ : (s’)engager; (e) inciter, syn. bourer, po√Ľss√ģ

G100

ègayoler

v (o-c) emprisonner, syn. rèssèrer

G100

èglème

nf (o) cf èglume

G100

√®gl√ģje

nf (o-c) église

G100

√®gl√ģse

nf (e) cf √®gl√ģje

G100

èglome

nf (e) cf èglume

G100

èglume

nf (c) enclume

G100

√®go√Ľrdi

adj (o-c), -√ģye (/ (e) -√®ye): engourdi, -e, syn. √®cwadel√©, √®dw√Ęrmu

G100

ègout

nm (o-c) √©go√Ľt, syn. can√Ęl

G100

êgue

adj (e) cf a√ģgue

G100

èguègne

nm (o) fé _: cf èguignes

G100

èguignes

nm (c) f√© d√®s-_: causer du dommage, syn. f√© do tw√Ęrt, (o) f√© √Ęrgu√®ne, (e) qw√®ri d√®s¬† displits

G100

ègzimpe

nm exemple

G100

èhalant

adj (e) , -e: embarrassant, -e, syn. imbarassant

G100

èhale

nf (e) objet, syn. agayon, ayèsse, cayèt

G100

èhaler

v (e) embarrasser, encombrer, syn. èbarasser, èburtaker

G100

èhowe

nf (e) √©nergie, syn. agr√®, ame√Ľ, fwace

G100

éle

nf aile, syn. pèna

G100

électricitè

nf (o) cf élèctricité

G100

élèctricité

nf (e-c) électricité, syn. courant

G100

èlèvadje

nm (c) √©ducation, syn. √®duc√Ęcion (e) acl√®v√®dje

G100

èlèvé

adj (c) ièsse bin _, -èye: avoir du savoir-vivre, syn. (e) èsse bin aclèvé

G100

èlèver

v (c) éduquer, syn. (e) aclèver

G100

èmacraler

v ensorceler, syn. √®ss√īrc√®ler

G100

√®mantch√ģ

v organiser, syn. m√®te su p√ģd, √īrganiser; berner, syn. djonde, (o) r’l√®ver pa l’ cingue

G100

embèli

v (e) cf èbèli

G100

èminer

v (e-c) cf èmwin.ner

G100

èmin.né

adj (e), -éye: maladroit, -e, syn. (c) malasné, (c) mau-adrwèt, (o) malapate

G100

èmin.ner

v (o) cf èmwin.ner

G100

√®m√īcion

nf émotion

G100

èmon

prép (c) chez

G100

èmonter

v (e) s’ _: s’√©lever, syn. monter, (e) s’ √®n√™ri; (e) s’ _: s’emporter, syn. s’√®nonder, monter, si to√Ľrminter

G100

emplwè

nf (e-c) emploi

G100

èmwèhené

adj (e) √®sse _, -√®ye: √™tre enrhum√©, syn. (c) aw√® l’ re√Ľme, (o) √®sse √®re√Ľm√©

G100

èmwin.ner

v (o-c) emmener

G100

èmwinrner

v (c) cf èmwin.ner

G100

en

prép en: 1 (+ mois, années); 2 (+ gérondif) _ tchantant, syn. tot

G100

ènawére

adv (o) cf ènawêre

G100

ènawêre

adv (c) (pass√©) tant√īt; (c) d’ _: r√©cent

G100

endêver

v (c) fé ­_: taquiner, syn. assoti, couyoner, fé aler

G100

√®n’do ?

loc (o) cf √®n’don ?

G100

√®n’don ?

loc (c) n’est-ce pas ?, syn. don?

G100

ènêri

v (e) s’ _: s’envoler, syn. √®voler, (e) s’ √®n√Ľler; (e) s’ _ ¬≠: s’√©lever, syn. monter, (e) s’ √®monter

G100

√®ne√Ľri

v (e) cf nw√Ęri

G100

ènêwadje

nm (c) inondation, syn. gross√®s-√™wes, inond√Ęcion

G100

ènêwer

v (e-c) inonder, syn. n√®y√ģ

G100

√®n√ģsser

v (c) s‚Äô _: s’user, syn. s’ √Ľser

G100

en.mouscay√ģ

v (o) s’ _: s’ennuyer

G100

èno ?

loc (o) cf √®n’don ?

G100

ènocint

adj-n (e) cf √ģnocint

G100

ènonder

v s’ _: s’√©lancer, syn. lanc√ģ; s’ _: ¬†s’emporter, syn. monter, si to√Ľrminter, (e) s’ √®monter

G100

ènondéye

nf (o-c) élan, syn. lan, randon, (o) alondon

G100

ènondèye

nf (e) cf ènondéye

G100

entorche

nm (o) si f√© ‘ne entorche: se faire une entorse, cf stwartch√ģ s‚Äô p√ģd

G100

√®n√Ľler

v (e) s’ _: s’envoler, syn. √®voler, (e) s’ √®n√™ri

G100

envèlope

nf enveloppe

G100

environ

nm (e) divins lès-_ di: aux environs de 

G100

èpasturer

v (e-c) entraver

G100

èplåsse

nf (e) cf èplausse

G100

èplausse

nf (o-c) empl√Ętre

G100

√®ploy√ģ

v (e-c) employer, syn. (e) alouwer

G100

√®pre√Ľve

nf (o-c) √©preuve, syn. (o) asprouve, (e) √®spro√Ľve

G100

èpronter

v (e-c) emprunter, syn.. (o) lèver

G100

èpwèsoner

v empoisonner

G100

ér

nf (o) cf a√ģr

G100

êr

nf (e) _ di solo: √©claircie, syn. ray√ģye, traw√©ye; cf a√ģr

G100

√©r√Ędje

nf (o) f a√ģradje

G100

èrbèler

v (o) s’ _ : , syn. prot√®ster, rouscay√ģ; cf r√®b√®ler

G100

èré

nm (e) charrue, syn. nf (c) èrére

G100

êrèdje

nf (e) cf a√ģradje

G100

èrére

nf (c) charrue, syn. tch√®r√Ľwe

G100

èrère

nf (o) cf èrére

G100

éres

nf-pl (o) _ du djo√Ľ cf a√ģres

G100

êres

nf-pl (e) cf a√ģres

G100

√©re√Ľ

nf (o) cf a√ģre√Ľ

G100

√©re√Ľ

nf (o) cf a√ģre√Ľ

G100

√®re√Ľm√®

adj (o) i√®sse _, -√®ye: √™tre enrhum√©, syn. (c) aw√® l’ re√Ľme, (e) √®sse √®mw√®hen√©

G100

√®re√Ľr

nf (e-c) erreur, syn. faute, flotche, frawe, trompe, (e) marihèdje, (e) måkule 

G100

√™re√Ľrs

nf-pl (e) cf a√ģre√Ľ

G100

√®r√ģ

adj lon _: éloigné, -e, syn. rèculé; èn-_: en arrière; (o) mète _: séparer 

G100

èrigni

v (c) rouiller, syn. èruni

G100

√®rign√Ľre

nf (c) rouille, syn. √®runich√Ľre

G100

èrmète

v (o) cf r(i)mète

G100

√®ro√Ľler

v (o-c) enrouler, syn. bobiner, (e) bouler

G100

èrpasser

v (o) cf ripasser

G100

èrpinti

v (o) s’ _: cf r(i)pinti

G100

√®rp√īser

v (o) s’ _: cf r(i)pw√®ser

G100

√®rto√Ľrner

v (o) cf r(i)to√Ľrner

G100

èruni

v (c) rouiller, syn. èrigni

G100

√®r√Ľni

v (o) cf èruni

G100

èrunichure

nf (o) cf √®runich√Ľre

G100

√®runich√Ľre

nf (c) rouille

G100

√®runihe√Ľre

nf (e) cf √®runich√Ľre

G100

√®r’vindj√ģ

v (o) cf r(i)vindj√ģ

G100

èsbarer

v (e) cf sbarer

G100

èsblawi

v (e) cf asbleuwi

G100

√®scalat√īr

nm escalator, syn. r√īlants gr√©s

G100

èscuser

v (e-c) excuser

G100

èskèlète

nm (e) cf skèlète

G100

èspace

nm espace, syn. stindéye

G100

èspèrer

v espérer

G100

èspériyince

nf (e) cf èspéryince

G100

èspéryince

nf (o-c) expérience

G100

èspétchemint

nm (o) cf èspêtchemint

G100

èspêtchemint

nm (e-c) empêchement

G100

√®sp√©tch√ģ

v (o) cf √®sp√™tch√ģ

G100

√®sp√™tch√ģ

v (e-c) empêcher

G100

èspliker

v (c) expliquer, syn. (e) acs√®gn√ģ

G100

èsprès

adv exprès

G100

èsprinde

v (o-c) allumer (le feu), syn. alumer, toker; (e-c) (feu)¬† s’enflammer, syn. prinde

G100

√®spro√Ľve

nf (e) √©preuve, syn. √®pre√Ľve

G100

éspwêr

nm (o-c) espoir

G100

èspwér

nm (e) cf éspwêr

G100

èsse

v (e-c) être, se trouver, aussi (o-c) ièsse;

G100

êsse

nm (e) √Ętre, syn. a√ģstr√©ye

G100

èssonle

adv (e) cf èchone

G100

èsson.ne

adv (e) cf èchone

G100

√®ss√īrc√®ler

v (o-c)  ensorceler, syn. èmacraler

G100

√®ss√īr√ßuler

v (c) cf √®ss√īrc√®ler

G100

èstant

part (c) participe présent de èsse; conj (e) tot-_ qui: pendant que, syn. dismètant qui, tèlmètant qui, timps qui, (c) su l’ timps qui, (c) do timps qui

G100

èstchåfemint

nm (e) cf èstchaufemint

G100

èstchåfer 

v (e) cf èstchaufer

G100

èstchaufemint

nm (o-c) échauffement

G100

èstchaufer

v (o-c) s’ _: s’√©chauffer

G100

èsté

nm (c) été

G100

èstè

nm, (o) cf èsté

G100

èstèner

v (e) √©tourdir, syn. sto√Ľrdi

G100

èstoumaké

adj (e), -éye: stupéfait, -e

G100

èstra

adj (e-c) excellent, -e, syn. cr√Ęne, fame√Ľs

G100

√®stra√īrdina√ģre

adj (c) extraordinaire, syn. clapant

G100

√®stra√īrdin√™re

adj (e) cf √®stra√īrdina√ģre

G100

√®t√Ęje

nm (o-c) étage (quelconque)

G100

ètang

nm √©tang, syn. v√®v√ģ

G100

ètasser

v (e-c) cf √®tass√ģ

G100

√®tass√ģ

v (o-c) entasser, syn. rahopeler, ramonceler; (o) enfoncer, syn. èfoncer

G100

ètat

nm état

G100

ête

nf (e) cf a√ģte

G100

ètéremint

nm (e) cf ètèremint

G100

ètèremint

nm (o-c) enterrement, funérailles

G100

ètèrprinde

v (o-c) entreprendre

G100

ètèrtèni

v (o) cf ètèrtinu

G100

ètèrtinu

v (c) entretenir

G100

ètièster

v (c) s’ _: persister, syn. ni nin ploy√ģ

G100

ètinde

v entendre, syn.√īre, oyu

G100

√®t√ģr

adj , -e: entier, -ière; (c) tot-_: entièrement

G100

√®t√ģremint

adv (e) entièrement

G100

ètonwè

nm (o) entonnoir, syn. (c) tra√ģtw√®

G100

ètranjè

nm-adj (o) cf √®tranj√©r’

G100

√®tranj√©r’

nm-adj (c) étranger

G100

ètricwèsse

nf (o-c) tenailles ((o) peut aussi être pluriel)

G100

ètrin.ner

v entra√ģner

G100

√®trindj√ģr

nm-adj (e) cf √®tranj√©r’

G100

ètur

prép (c) cf inte

G100

e√Ľre

nf heure

G100

e√Ľre

nm (e-c) doze _s, (o) douze _s: midi, syn. non.ne

G100

e√Ľr√©ye

nf (c) repas, syn. r(i)pas

G100

e√Ľr√™ye

nf (e) cf e√Ľr√©ye

G100

e√Ľve

nf (o-c) oeuvre

G100

e√Ľwe

nf (o) bain, syn. bagn; cf êwe

G100

(√®)v’ci

prép (o) cf voci

G100

èvi

v (c) v√®y √®vi ((o) v√ģr (mau) √®vi): d√©tester

G100

èvi

v cf vèy

G100

èviêr

nm (c) envers, syn. au-r’vi√™r

G100

(√®)v’l√†

prép (o) cf volà

G100

èvoler

v (c) s’envoler ( = (o-e) s’ _), syn. (e) s’ √®n√™ri, (e) s’ √®n√Ľler

G100

èvoler

v (o-e) s’ _: s’envoler

G100

√®v√īye

adj absent, e;¬† √™tre _¬†: (c) i√®sse √®v√īye. (o) i√®sse √®voye, (e) esse √®v√īye

G100

√®voy√ģ

v envoyer, expédier

G100

èwalper

v (e) cf ravolper

G100

èwarant

adj , -e: √©tonnant, -e, syn. √®warant, sa√ģsichant, sbarant

G100

èwaré

adj (c) , -éye: ahuri, -e, syn. cacame, sbaré

G100

èwarer

v √©tonner, syn. sa√ģsi, sbarer; (e-c) s’ _: effrayer, syn sa√ģsi, sbarer, (o) s’ amay√ģ

G100

êwe

nf (e-c) eau; (e) rivi√®re, syn. (c) rivi√©re; (e-c) grand√®s-_s : crue; (c) gross√®s-_s (,(o) gross√®s-e√Ľwes, (e) grand√®s-√™wes): inondation, syn. inond√Ęcion; (e-c) _ di France:¬†eau-de-vie, syn. p√®k√®t, tch√®ssaut;

G100

èwou

adv-pr (c) o√Ļ

G100

èyu

adv-pr (o) cf èwou

G100