WALON – FRANCÈS / WALLON – FRANÇAIS

D

Rechercher

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

dåborer

v (e) cf dauborer

G100

dadaye

nf (c) à _, (o) à ‘l dadâye: précipitamment, syn. rouf-rouf, à l’ vole, (e) reût-à-bale

G100

dag

nm (e) tâche, syn. (c) à-fé, (o-c) bouye, (e) payèle, (o) tchôke

G100

dagne

nf (c) terre, syn. têre

G100

daladje

nm  (c) à _ (, (o) à dalâdje): en mouvement, en activité, syn. (e) èn-alèdje

G100

daladje

nm (c) (magasin, entreprise) commerce, , syn. comèrce

G100

dalâdje

nm (o) cf daladje

G100

dalant

adj (o) , -e: actif, syn. abîye, actif, djinti, vayant

G100

daler

v (o) daler vîr èl docteûr: consulter (un médecin) ( = (c) aler au docteûr); cf aler

G100

damadje

nm (e-c) dommage

G100

damâdje 

nm (o) cf damadje

G100

dame

nf dame, syn. madame

G100

dandji

nm (o) cf dandjî

G100

dandjî

nm (e-c) danger; (e-c) besoin, syn. (e) mèsåhe

G100

dâner

v (o-c) fé _, (e) fé dåner: agacer, énerver, tourmenter syn. fé assoti, sôler,soyî, (o) fé amarvoyî; (o) se fâcher, syn. si mwaîji, si toûrminter

G100

dåner

v (e) cf dâner

G100

danse

nf danse; raclée, syn. dispoûsseléye, (e) taupin.ne, (o) doublure

G100

dauborer

v (o-c) barbouiller, syn. machurer, (o) daubouser

G100

daubouser

v (o) barbouiller, syn. dauborer, machurer

G100

daudé

adj (c) , -éye: niais, -e, syn. nanôye, (o) bèyaud, (o) lolau, (o) nanas’, (e) bâbau, (e) bènèt

G100

nm dé (à coudre)

G100

pr-art (e) cf do

G100

dècârter

v (c) écarter, syn. ècarter, (o) r’bârer, (o) r’bourer

G100

décembe

nm (o) cf décimbe

G100

dècider

v décider

G100

décimbe

nm (e-c) décembre

G100

dèclarer

v (o) cf dèclârer

G100

dèclârer

v (e-c) déclarer

G100

dèdin

v (o) awè à _: haïr, syn. vèy èvi, (e) hére

G100

d(è)dins

adv (o) cf d(i)dins

G100

d(è)djèner

nm (o) cf d(i)djuner

G100

d(è)djèner

v (o) cf d(i)djuner

G100

dèfacer

v (o-c) effacer, syn. rèfacer

G100

dèfaut

nm défaut, syn. laîd costé

G100

dèfrèchi

v (o) défricher, syn. drauder, saurter

G100

dègne

nf (o) cf dagne

G100

dègneter

v (c) tinter, syn. chîleter

G100

dèjurer

v (c) (dire des jurons) jurer

G100

déle

nf (c) cf dièle

G100

délîbèrer

v libérer, syn. dislachî

G100

dèlûje

nm (o) désordre, syn. arèdje, assonre, tchinis’

G100

dèmèfyi

v (o) s’ _: cf d(i)mèfyî

G100

d(è)mèprîjî

v (o) cf d(i)mèprîjî

G100

d(è)meurer

v (o) cf d(i)mèrer

G100

dèmission

nf démission

G100

démoné

adj (c) , -èye: énorme, syn. fameûs, foû mèseure, minâbe

G100

dènoncî 

v dénoncer

G100

dèpârt

nm (o-c) départ

G100

dèpårt

nm (e) cf dèpârt

G100

dèpense 

nf (e) cf dispinse

G100

d(è)rî

nm-adj (o) cf drî

G100

d(è)rî

nm-prép (o) cf drî

G100

dérin

adj (o) , -ène: cf dêrin

G100

dêrin

adj (c), -ène: dernier, -ière

G100

dèroder

v défricher, syn. drauder, saurter

G100

dès-

préf (o) cf dis-

G100

dèscrandi

v (o) cf discrandi

G100

désèspwêr

nm (e) désespoir, syn. d(i)loûjance, disbautche, (e) diloûhe

G100

dèsgout

nm (o) cf disgostadje

G100

d(è)sîr 

nm désir

G100

dèskirer

v (o) cf déchirer

G100

dèsmètant

conj (o) _ qui: cf dismètant

G100

dèsoneûr

nm (o-c) cf disoneûr

G100

dèsôr

nm (e) désordre, syn.

G100

dèspârde

v (o) cf dispaude

G100

dèsseûlè

adj (o) cf  d(i)sseûlé

G100

détèster

v (e) détester, syn. vèy èvi

G100

deur

adj (c) , -e: dur, -e; (c) ,-e: sévère, syn. strik, -e

G100

deûr

adj (e) cf deur

G100

deûs

adj deux

G100

deût

nm (e) cf dwèt

G100

deuy

nm (o) cf doû

G100

deûzin.me

adj (e-c) second

G100

deûzyin.me

adj (o-c) cf deûzin.me

G100

d(è)vant-d’-din.ner

nm (o) cf d(i)vant-l’-din.ner

G100

d(è)vantrén

nm (o) cf d(i)vantrin

G100

dèveni

v (o) cf divenu

G100

dèviè

prép (c) (temporel) vers, syn. aviè, viè

G100

d(è)vise

nf (o) cf d(i)vise

G100

d(è)viser

v (o) cf causer

G100

d(è)viser

v (o) cf d(i)viser

G100

dèvorer

v (e) dévorer, syn. galafyî, garlofer, stron.ner

G100

dèvouwer

v (e-c) si _: se dévouer

G100

d(è)vu

v (o) cf d(i)vu

G100

d(è)vwêr

nm (o) cf d(i)vwêr

G100

dèwôrs

adv (o) en dehors, syn. foû

G100

di

prép de; (e-c) di introduit l’agent (surtout animé) d’un verbe passif:  (c) l’étant a stî barboté di s’pa; (e) l’èfant a stu barboté di s’ pére; aussi: (o-c) pau

G100

adj cf dîj

G100

d(i)-

préf (e) cf dis-

G100

diâle

nm diable

G100

diâlèsté

nf (o) cruauté, syn. boûriaterîye, cruwauté

G100

d(i)bèrner

v (c) salir, syn. (c) man.ni, (o) èbèrnater, (o) iaurdi, (e) fé måssî

G100

d(i)bîhî

adj (e) cf disbîjî

G100

d(i)bôrder

v (e) _ foû: déborder, syn. (c) sôrti, (o) disbôrder

G100

d(i)bout 

nm (o-c) bout

G100

d(i)brålié

adj (e) , -êye: cf disbrauyelé

G100

d(i)brouyî

v (e) cf disbrouyî

G100

dicâce

nf (s) cf dicauce

G100

d(i)camper

v (e) décamper, syn. , syn. biser èvôye, li lèver, pèter èvôye, pèter au diâle, (o) skiveter

G100

dicauce

nf (c) (du village ou de la paroisse) fête

G100

d(i)chinde

v (c) descendre, aussi: diskinde

G100

d(i)chindéye

nf (c) descente; (c) pente, syn. pindis’, (e) pindêye, (o) pindant

G100

dichirer

v (c) déchirer, syn. chirer, skèter, (e) hiyî

G100

d(i)chombrer

v (c) si d’chombrer: se hâter, syn. chorer, (e) si håster, (o) tèchî

G100

dichurer

v cf dichirer

G100

d(i)dins

adv (o-c) dedans

G100

d(i)djaler

v (e) cf disdjaler

G100

d(i)djuner

nm (e-c) déjeuner

G100

d(i)djuner

v (e-c) déjeuner

G100

Diè

nm (c) Dieu, en général, précédé de “bon”: bon Diè

G100

dièle

nf (c-e) (terre) glaise, syn. (o) têre di pot

G100

dièrin

adj (e) , -in.ne: cf dièrin

G100

Dieu

nm (o) cf Diè

G100

d(i)fali

v (e) (perdre connaissance) s’évanouir, syn. (c) tchaîr flauw

G100

d(i)faute

nf (o-c) faute, syn. faute

G100

d(i)fén

nm (o) cf d(i)fin

G100

difèrince

nf différence

G100

difèrint

adj (c) , -in.ne (/ (o-e) -e):: différent, -e

G100

d(i)fin

nm (c) fin, syn. fin

G100

d(i)flani

v (c) se faner, syn. flani, (e) flouwi

G100

d(i)foû

prep (c) au-d’foû di, (e) å-d’foû di: foû di

G100

d(i)foûtrin

adj (e) , -in.ne: extérieur, syn. d’ au-d’foû

G100

d(i)fûtyî

v (c) diffamer, syn. discauser, (e) k(i)djâser; (c) _ one saquî: calomnier, syn. (o) lachî dès-invanîyes su o.s., (e) taper l’ hate so o.s., (o) machurer o.s.

G100

d(i)gârciner

v (c) gaspiller, syn. alouwer, fûrler, (o) brichôder, (o) garciner, (e) cåspouyî, (e) k(i)taper

G100

d(i)gostant

adj (e) cf disgostant

G100

d(i)gré

nm (c) marche d’escalier, syn. apas, gré, montéye

G100

digrèter

v (e-c) égratigner, syn. grèter

G100

digue 1

nf (o) (terre) glaise, syn. (e-c) dièle, (o) têre di pot

G100

digue 2

nf digue, syn. bate, (e) vène

G100

d(i)guîser

v (e) cf disguîjî

G100

dîh

adj (e) cf dîj

G100

d(i)haler

v (e) ranger, débarrasser, syn. (e-c) mète à pont, (o-c) mète à place, (o-c) disbarassî, rindjî, (e) wèster

G100

dîhin.me

adj (e) cf dîjin.me

G100

dîhin.ne

nf (e) cf dîjin.ne

G100

d(i)hinde

v (e) cf d(i)chinde

G100

d(i)hindêye

nf (e) cf d(i)chindéye

G100

d(i)hombrer

v (e) si d’hombrer: cf d(i)chombrer

G100

dîj

adj (o-c) dix: + voyelle : dîj èfants (/ (e) dîh èfants); + consonne: dî feumes

G100

dîjène

nf (o) cf dîjin.ne

G100

dîjième

adj (o) cf dîjin.me

G100

dîjin.me

adj (c) dixième

G100

dîjin.ne

nf (c) dizaine

G100

dîjyin.me

adj (c) cf dîjin.me

G100

dik’mèler

v (e) cf discomèler

G100

d(i)lahî

v (e) cf dislachî

G100

d(i)laminter

v (c) si d’laminter: se lamenter

G100

d(i)lé

prép (o-c) auprès de, près de, syn. (e) ad’lé

G100

d(i)loûhe

nf (e) tristesse, syn. chagrin, disbautche, pènin

G100

diloûhe

nf (e) désespoir, syn. désèspwêr, d(i)loûjance, disbautche

G100

d(i)loûjance

nf (c) désespoir, syn. désèspwêr, disbautche, (e) diloûhe

G100

dimagnèdje

nm (e) démangeaison, syn. (c) chôpiadje

G100

d(i)magnî

v (e) démanger, syn fé / awè chôpe, chôpyî

G100

d(i)mande

nf demande

G100

dimander

v demander; interroger, syn. intèrodjî

G100

d(i)mani 

v (e) cf d(i)mèrer

G100

d(i)manîré

adj (e) , -èye: maniéré, -e, syn. (c) qui fêt dès grimaces

G100

dimanîré

adj (e) , -êye: affecté, -e

G100

d(i)mèfiyî

v (e) cf d(i)mèfyî

G100

d(i)mèfyî

v (c) si d’mèfyî: se méfier; (c) qui s’ dimèfîye: prudent, -e

G100

dîmègne

nm dimanche

G100

d(i)mèler

v (e) démêler, syn. (c) discomèler

G100

d(i)mèprîjî

v (c) mépriser

G100

d(i)mèrer

v (c) habiter; (c) rester; (c) _ à rin: flâner, syn. baloûjî, balziner, loûjener, (e) cotî, (o) barlôrer, (o) bèrzouyî

G100

d(i)mèsfiyî

v (e)  cf  d(i)mèfyî

G100

d(i)meûre 

nf demeure, habitation

G100

d(i)meurer

v (o) cf d(i)mèrer

G100

d(i)méy

nm (c) demi

G100

d(i)mèy

nm (e) cf d(i)méy

G100

d(i)mi

nm (o) cf d(i)méy

G100

d(i)min

nm (e) cf d(i)mwin

G100

dîmince

nm (o) cf dîmègne

G100

diminouwer

v (e) diminuer, syn. discrèche, distchaîr, rastrinde, ravaler

G100

diminsion

nf (e) dimension, syn. mèseure

G100

d(i)morer

v (e) cf d(i)mèrer

G100

d(i)mwèsèle

nf (c) demoiselle, syn. mamesèle, (e) mamesulète

G100

d(i)mwin

nm (o-c) demain

G100

din.ne

nf (o-c) dinde

G100

din.ner

nm (o-c) au din.ner: à midi

G100

din.ner

v (o-c) dîner

G100

dîne

nf (e) cf din.ne

G100

d(i)ner

v (e-c) donner; (e-c) produire; (e-c) _ à ètinde: suggérer; (e-c) _ à ètinde, _ dès sonètes: faire une  allusion

G100

dîner

nm (e) cf din.ner

G100

dîner

v (e) cf din.ner

G100

d(i)néye

adj (o-c) ièsse di d’néye: être désintéressé 

G100

dinréye

nf (o-c) céréale, syn. grin

G100

dins

prép (o-c) dans; (o-c) parmi, syn. avau, inte

G100

dint

nm dent; _ di d’vant: incisive; gros _: molaire; (o-c) rancune, syn. raucune

G100

dintisse

nm dentiste

G100

dipétchî

v (o) cf dispêtchî

G100

dîre

v dire; (c) dîre do (/ ( e) du)  mau: médire, syn. discauser

G100

dirèciner

v (e) cf disraciner

G100

diridjî

v (e) diriger, syn. mwin.ner

G100

d(i)rindjî

v (e) cf disrindjî

G100

d(i)rompe

v (c) rompre, syn. (e) rompi, (o) câsser, (o) skèter

G100

dis-

préf dé-

G100

disbarassî

v (o-c) débarrasser, syn. (e) d(i)haler

G100

di(s)båtche

nf (e) débauche, syn. polakerîye, putasserîye, trôyerîye

G100

disbautche

nf (o-c) désespoir, syn. désèspwêr, d(i)loûjance, (e) diloûhe; (o-c) tristesse, syn. chagrin, d(i)loûhe, pènin

G100

disbautchemint

nm (o-c) accablement, syn. rascrauwadje

G100

disbautchi

adj (o) cf disbautchî

G100

disbautchî

adj (c) , -îye: triste, syn. mau-gaîy, pèneûs

G100

disbèli

v (o-c) décourager, syn. discoradjî

G100

disbîjî

adj (o-c) , -îye: gercé, -e, syn. crèvassé

G100

disbiyî

v (c) si _: se déshabiller, syn. si dismoussî, si disboter

G100

disbôrder

v (o) déborder, syn. (c) sôrti, (e) d(i)bôrder foû

G100

disbotener

v (e-c) déboutonner

G100

disboter

v (c-o) si _: se déshabiller, syn. si disbiyî, si dismoussî

G100

disboutener

v (o) cf disbotener

G100

disbrauyelé

adj (c) , -éye: débraillé, -e, syn. disburtaké

G100

disbrâyelè

adj (o) , -éye: cf disbrauyelé

G100

disbrouyî

v (o-c) débrouiller

G100

disburtaké

adj (c) ,  -éye: débraillé, -e, syn. disbrauyelé

G100

discandjî

v échanger; (e-c) substituer, syn. mète à l’ place; si _: changer de vêtements , syn. candjî sès moussemints (/ sès lokes), (e) candjî d’ bagues

G100

discauser

v (c) médire, syn. dîre do mau; (o-c) diffamer, syn. d(i)fûtyî, (e) k(i)djâser

G100

disclicoté

adj (c) , -éye ((e) , -êye): déguenillé, -e, syn. disfèrlopè, disloketè, (e) à brébådes

G100

disclôre

v éclôre, syn. (o-c) skèpyî

G100

discocheter

v (c) élaguer, syn discochî, laguer

G100

discochî

v (c) élaguer, syn discocheter, laguer

G100

discohî

v (e) cf discochî

G100

discomèler

v (c) démêler, syn. (e) d(i)mèler

G100

discoradjî

v (c) décourager, syn. disbèli

G100

discôrd

nm (e) désaccord, syn. (o-c) bisbrouye

G100

discorèdjî

v (e) cf discoradjî

G100

discoucheter

v (o) cf discocheter

G100

discouchî

v (o) cf discochî

G100

discoumeler

v (o) cf discomèler; (o) _ sès tch’vias: peigner, syn. pingnî

G100

discouradjî

v (o) cf discoradjî

G100

discrandi

v ((o) s’ dès-) si _: se reposer, syn. si r’pwèser

G100

discrèche

v (o-c) diminuer, syn. distchaîr, rastrinde, ravaler

G100

discrèhe

v (e) cf discrèche

G100

disdjaler

v (c) dégeler, syn. r(i)lignî

G100

disdjèler

v (o) cf disdjaler

G100

disdut

nm (e) cf disdût

G100

disdût

nm (o-c) chahut, tapage, syn. arèdje, trayin

G100

disèriter

v (e) déshériter

G100

disfé

v défaire, syn. dismantchî; si _ di: se débarrasser de, syn. si fé quite di

G100

disfèrlopè

adj (o) , -éye: déguenillé, -e, syn. disclicoté, disloketè, (e) à brébådes

G100

disfinde 

v défendre, interdire, syn. (e) rèbaner

G100

disfinse

nf défense

G100

disfirloker

v (o) s’ _: s’effilocher, syn. si disfirloketer, si disfligoter

G100

disfirloketer

v (o) s’ _: s’effilocher, syn. si disfirloker, si disfligoter

G100

disfligoter

v (e-c) si _: s’effilocher, syn. si disfirloker, si disfirloketer

G100

disfranchi

v (o) cf disfranki

G100

disfranki

v (e-c) intimider, syn. fé awè peû

G100

disgostadje

nm (c) dégoût

G100

disgostant

adj (e-c) , -e: dégoûtant, -e

G100

di(s)gostèdje

nm (e) cf disgostadje

G100

disgoustant

adj (o) cf disgostant

G100

disgouviène

nf (o) à l’ _: à discrétion, syn. à moncia, à pougnîyes, (e) à hope, (e) à r’dohe

G100

disguèrmèter

v (c) si _: se quereller, syn. (o-c) awè ‘ne brète, (c) si disguèrmèter

G100

disguîjî

v (o-c) déguiser

G100

disintèrèssé

adj (e) , -èye : désintéressé, -e, syn. midone

G100

diskinde

v (o-c) descendre, aussi: d(i)chinde

G100

diskindéye

nf (o-c) cf d(i)chindéye

G100

diskinte

nf (o) cf d(i)chindéye

G100

dislachî

v (o-c) libérer, syn. dèlîbèrer

G100

dislaminter

v (o) s’ _: se lamenter, syn. (c) si si d’laminter

G100

disloketè

adj (o) , -éye: déguenillé, -e, syn. disclicoté, disfèrlopè, (e) à brébådes

G100

dismalfuter

v (o) s’ _: se quereller, syn. (o-c) awè ‘ne brète, (c) si disguèrmèter, (e) si quareler

G100

dismantchî

v défaire, syn. disfé; démonter, syn. dismonter; démolir, syn. rèmoûre, (e) dismoûre

G100

dismètant

conj (e-c) _ qui: pendant que, syn. tèlmètant qui, timps qui, (c) su l’ timps qui, (c) do timps qui, (e) tot-èstant qui

G100

dismète

v démettre

G100

dismoli

v démolir, syn. dismantchî, rèmoûre, (e) dismoûre

G100

dismonter

v (o-c) démonter, syn. dismantchî

G100

dismoûre

v (e) démolir, syn. dismantchî, rèmoûre; (e) détruire, syn. distèrminer, distrûre, rèmoûre

G100

dismoussî

v (e-c) si _: se déshabiller, syn. si disbiyî, si disboter

G100

d(i)solé

adj (e) , -êye: désolé, syn. pèneûs

G100

disoneûr

nm (e) déshonneur

G100

dispåde

v (e) cf dispaude

G100

disparète

v disparaître

G100

disparpiyî

v (o) éparpiller

G100

dispaude

v (o-c) répandre, disperser, syn. sauyî, spaude, stramer

G100

dispaupyî

v (o-c) si _: s’éveiller, syn. si dispièrter

G100

dispaurti

v (c) répartir, syn. fé lès paurts, paurti

G100

dispèchi

v (c) amincir, syn. atèni, ratèni

G100

dispèhi

v (e) cf dispèchi

G100

dispêtchî

v (e-c) si _: se dépêcher 

G100

dispeûy

prép (c) cf dispû

G100

dispièrté

adj (c), -éye (/ -êye): éveillé, -e, syn. aviné, rèwèyî

G100

dispièrter

v (e-c) si _: s’éveiller, se réveiller, syn. si dispaupyî, si rèwèyî

G100

dispins

nm (o) dépense, syn. costindje, dispinse

G100

dispinse

nf (e-c) dépense, syn. costindje, dispins

G100

dispinser

v dépenser, syn.dispinser

G100

dispite

nf (o-c) dispute, syn. brète, margaye

G100

displaîjant

adj (c) , -e: désagréable, syn. (e) hayåve

G100

displaîre

v (c) déplaire

G100

displêhant

adj (e) , -e: cf displaîjant

G100

displéjant

adj (o) , -e: cf displaîjant

G100

displére

v (o) cf displaîre

G100

displêre

v (e) cf displaîre

G100

displèyî

v (c) déplier, aussi: disployî

G100

displit

nm (e-c) (problème) ennui, syn. cramion, rûse; (e-c) déception, syn. broke, (e) måle chance; (e) qwèri dès _s: causer du dommage, syn. fé dès-èguignes, fé do twârt, (o) fé ârguène

G100

disployî

v déplier, aussi: displèyî

G100

dispoûsseléye

nf (o-c) raclée, syn. danse, (e) taupin.ne, (o) doublure

G100

dispouyî

v dépouiller

G100

dispôy

prép (e) cf dispû

G100

dispû

prép (o-c) depuis

G100

dispute 

nf (e) cf dispite

G100

disraciner

v (o-c) déraciner, syn. rauyî djus

G100

disrèciner

v (e) cf disraciner

G100

disrindjî

v (o-c) déranger

G100

d(i)ssètchi 

v (c) se dessécher, , syn. r(i)ssuwer, souwer, (o) seûwer

G100

d(i)sseûlé

adj (c) , -éye (/ (e) -êye): isolé, -e, solitaire

G100

d(i)sseûlè

adj (o) cf d(i)sseûlé

G100

d(i)ssus

nm dessus

G100

distatchî

v (o-c) détacher, syn. distèler 

G100

distchaîr

v (c) diminuer, , syn. discrèche, rastrinde, ravaler

G100

distchér

v (o) cf distchaîr

G100

distèler 

v (e-c) détacher, syn. distatchî

G100

distèrer

v déterrer

G100

distèrminer

v détruire, syn. distrûre, rèmoûre, (e) dismoûre

G100

distinde          

v éteindre

G100

distingler

v détendre, syn. distinkyî

G100

distinkî

v (e-c) cf distinkyî

G100

distinkyî

v (o-c) détendre, syn. distingler

G100

distoûrner

v détourner

G100

distraît

adj (c) , -e: distrait,- e, syn. dins lès nûléyes

G100

distrêt

adj (e) cf distraît

G100

distrîhî

v (e) défricher, syn. drauder, saurter

G100

distrîjî

v (c) drainer, syn. drauder, drin.ner, sêwer

G100

distrûre

v anéantir, détruire, syn. distèrminer, rèmoûre, (e) dismoûre; (e) si _: se suicider,, syn. fé maleûr (di li), fé malûsance di s’ cwârp, si fé pèri, si touwer

G100

ditrîhî

v (e) défricher, syn. drauder, saurter

G100

d(i)triviès

nm (c) au (/ (e) å) d’triviès: à travers

G100

Diu

nm (e) cf Diè

G100

d(i)vant

nm devant; (e-c) prinde li d’vant: prendre l’initiative

G100

d(i)vant

prép avant; devant;  précédé de (o-c) pa / au, (e) po / à

G100

d(i)vant-l’-din.ner

nm (c) matinée, syn. matinéye, (e) å-matin

G100

d(i)vant-l’-dîner

nm (e-c) cf d(i)vant-l’-din.ner

G100

d(i)vantrin

nm (c) tablier, syn. cindrî, vantrin

G100

d(i)vanture

nf (o-c) façade, syn. façâde

G100

diveni

v (e) cf divenu

G100

divenu

v (c) devenir

G100

d(i)vêre

nm (e) récolte (sur pied)

G100

d(i)veûr

v (e) cf d(i)vu

G100

d(i)vins

adv (e) cf d(i)dins

G100

d(i)vins

prép (e) cf dins

G100

d(i)vise

nf conversation, parole

G100

d(i)viser

v (e-c) parler, syn. causer

G100

d(i)vôrcer

v (e-c) ((o) s’ divorcer): divorcer

G100

d(i)vu

v (c) devoir

G100

d(i)vwér

nm (e) cf d(i)vwêr

G100

d(i)vwêr

nm (c) devoir

G100

d(i)vwêr

v (o) cf d(i)vu

G100

d(i)zeû

adv dessus

G100

d(i)zeû

nm (c) _ dè l’ djambe: cuisse, syn. cwisse, (e) gros dè l’ djambe

G100

d(i)zeû

prép dessus; peut être précédé de: (o-c) pa / au , (e) po / å : (c) potchî pa d’zeû l’ meur, li maujon è-st-au-d’zeû do tiène, dizeûr li; (e) i potche dizeû l’ meûr, li mohone è-st-å d’zeûr dè tiér, po-d’zeûr, dizeûr mi; (o) sauteler pa d’zeû in mur, li maujo è-st-au d’zeû du tiène, dizeûr lèye

G100

d(i)zeûr

nm cf d(i)zeû

G100

d(i)zos

adv dessous

G100

d(i)zos

nm (e-c) dessous; (c) (do batimint…) (/ (e) dè batimint…)): rez-de-chaussée

G100

d(i)zos

prép (e-c) sous, dessous, syn. pa-d’zos; souvent (mais pas obligatoirement) précédé de (o-c) pa , (e) po :  (c) li bale èst (pa-)d’zos l’ ârmwêre; dizor mi, (e) li boule èst (po-)d’zos l’ årmå, dizor li, (o) li bale èst (pa-)d’zous l’ârmwêre, dizour li

G100

d(i)zous

nm (o) cf d(i)zos

G100

d(i)zous

prép (o) cf d(i)zos

G100

djåbe

nf (e) cf djaube

G100

djaîryî

v (c) djaîryî su: être avide de, syn. paîyî après, (e) èsse rafåré (, -èye) après

G100

djakète

nf veston, syn. camusole, casake

G100

djaler 

v (impersonnel) geler:  i djale

G100

djaléye

nf (o-c) (température) gelée

G100

djalêye

nf (e) cf djaléye

G100

djaloserèye

nf (e) cf djalouserîye

G100

djalot

adj (e) cf djalous

G100

djalous

adj (o-c) , -e: jaloux, -se

G100

djalouserîye

nf (o-c) jalousie

G100

djama

nm (e) banquet, syn. bankèt, rinchinchète

G100

djambe

nf jambe

G100

Djan

adj (o) bon _: naïf, -ve, syn. di doûce crwèyance, nayif

G100

djan.ne

adj (o) cf djane

G100

djane

adj (o-c) , jaune

G100

djanisse

nf (o-c) jaunisse

G100

djan’nèsse

adj (e) hypocrite, syn. faus pilâte, grimancyin, tchipoteû

G100

djanvî

nm (c) janvier

G100

djanvier

nm (e) cf djanvî

G100

djanvîr

nm (e) cf djanvî

G100

djârdin

nm (o-c) jardin, syn. corti

G100

djårdin

nm (e) cf djârdin

G100

djârner

v (o) cf djaurner

G100

djâse

nf (o) bate ène _: jaser, syn. djâser, fé aler s’ linwe

G100

djâser

v (e) parler, syn. (c) causer, paurler, (o) d(è)viser; (c) causer, jaser, syn. fé aler s’ linwe

G100

djåser

v (e) cf djâser

G100

djåspiner

v (e) babiller, syn. babouyî, tchafyî, (o) babyî

G100

djaube

nf (o-c) gerbe

G100

djaunisse

nf (o) cf djanisse

G100

djaurner

v (c) germer

G100

djèles

nf-pl (o) engelure, syn. èdjalûre

G100

djèmi

v gémir

G100

djèmichemint

nm (o-c) gémissement

G100

djèmihemint

nm (e) cf djèmichemint

G100

djène

adj (e) cf djane

G100

djène

nm (o) fé _: cf djune

G100

djènèreûs

adj (e), -e: généreux, -euse, syn. laudje, midone

G100

djèni

nf (o) cf djini

G100

djènisse

nf (e) cf djanisse

G100

djènisse

nf (o) cf djini

G100

dj(è)nou

nm (o) cf dj(i)gno

G100

djèrdjète

nf (e) larynx, syn. (c) busia

G100

djèrèt

nm jarret

G100

djêrî

v (e) _ so: cf djaîryî

G100

djèrmale

nf (sg) jumeaux

G100

djèrmer

v (e) cf djaurner

G100

djèrson

nm (e) pharynx

G100

djèryî

v (o) _ su: cf djaîryî

G100

djès

nm-pl (o) levure, syn. lîdjes, (c) lîyes

G100

djèsse

nm (nf (o)) (e-c) geste;  nf (c), nm (e) lêd djèsse, nf-pl (o) crompès djèsses: méfait

G100

djèter

v (e) jeter, syn. taper, (e) hiner; bourgeonner;  (o) fermenter, syn. travayî, (e) ovrer

G100

djèton

nm rejeton, syn. r(i)djèton

G100

djeu

nm (o-c) jeu; (o-c) djeu d’ bale: jeu de balle; (c) djeu d’ mayes (, (o) djeu d’ mas, (e) djeû d’ måyes): jeu de billes; (o-c) djeu d’ cautes: jeu de cartes, syn. (e) cwårdjeû ; (o-c) jouet, syn. djoûdjoûwe, djouwèt, (o) cacaye

G100

djeû

nm (e) cf djeu

G100

djeudi

nm (o) cf djudi

G100

djeune

nm (e) fé / cf djune

G100

djeus

nm (c) cf  djus

G100

djèyant

adj (o) cf jèyant

G100

djèye

nf (e) cf gaye

G100

djibî

nm (e) gibier

G100

djidjipe

loc (o) à _: à califourchon

G100

dj(i)gnèsse

nf (o-c) genêt; pour la forme élidée, on écrit: on gngnèsse ; (c) gngnèsse: aussi masc.

G100

dj(i)gno

nm (c) genou, pour la forme élidée, on écrit: on gngno

G100

djin

nf personne; grande _: adulte; (o-c) vîye (/ (e) vîle) _: vieillard, -e; _s: gens

G100

djincive

nf gencive

G100

djini

nf (c) génisse

G100

djinihe

nf (e) cf djini

G100

djin.ne

nf (e) cf jin.ne

G100

djin.ner

v (e) cf jin.ner

G100

dj(i)no

nm (e) cf dj(i)gno

G100

djinti

adj (o-c) ,  -îye: gentil, -ille, aimable, syn. amistauve, amitieûs, binamé, vayant; (c) , -îye (/ (e) -èye): efficace, syn. adjichant; (e) , -èye: pratique, syn. ayèssauve, pratike; , -îye (c) / -èye (e) : actif, syn. abîye, actif, vayant

G100

djintiyèsse

nf amabilité, syn. amistauveté

G100

djirau

nm (o) cf djurau

G100

djirouwète

nf (o) girouette, syn. (c) rabanêre

G100

djirwète

nf (e) girouette, syn. (c) rabanêre

G100

djîsse

nf (o-c) (nm (e)) (terrier)gîte

G100

djîvå

nm (e) cf djîvau

G100

djîvau

nm (c) manteau de cheminée

G100

djîvau

nm (c) tablette de cheminée, syn. tâblète, (o) mantia

G100

djodjowe

nf (e) cf djoûdjoûwe

G100

djok

v (e-c) si mète à _: se percher, syn. s’ apîceter, si mète à pièce 

G100

djoker

v (c) si _ (di): arrêter (de), cesser (de), syn. arèter (di), lachî (di), lauker

G100

djokî

v (o) cf djoker

G100

djoli

adj (o-c) , -îye (/ (e) -èye): joli, -e, syn. nosé, tchaurné

G100

djon.ne

adj jeune; (vî) djon.ne ome, fém.: (c) (vîye) djon.ne fèye: célibataire; (c) awè (/ (e) aveûr) dès _s, (o) fè dès _s. mettre bas, syn. djon.neler

G100

djon.nê

nm (e) cf djon.nia

G100

djon.neler

v (e-c) mettre bas, syn. awè dès djon.nes

G100

djon.nia 1

n (o-c) , djon.nète: adolescent, -e

G100

djon.nia 2

nm (o-c) essaim

G100

djondant

adj (e-c) , -e: tout près

G100

djonde

v (o-c) toucher; (e) berner, syn. èmantchî, (o) r’lèver pa l’ cingue

G100

djote

nf (e-c) chou vert

G100

djoû

nm jour; _ di d’vant: veille; _ d’ après: lendemain, syn. lèdemwin

G100

djoûdjoûwe

nf (o-c) jouet, syn. djeu, djouwèt, (o) cacaye

G100

djoûrmåy 

adv (e) constamment, sans cesse, syn. (c) tofêr

G100

djouwer

v jouer

G100

djouwèt

nm jouet, syn. djeu, djoûdjoûwe, djouwèt, (o) cacaye

G100

djouwète

adj (o-c) espiègle, syn. arnauje, ârsouye, spiégue

G100

djouweû

nm , -se: acteur, actrice

G100

djôye

nf joie

G100

djoyeûs

adj , -e: joyeux, -euse

G100

djoyeûseté

nf (e) gaieté

G100

djubî

nm (o) cf djibî

G100

djudi

nm (c) jeudi

G100

djûdi

nm (e) cf djudi

G100

djudjî

v (o-e) juger, aussi: jujer

G100

dj(u)gnèsse

nf (e) cf dj(i)gnèsse

G100

djulèt’

nm (e) jullet, aussi: (o-c) julèt’

G100

djumèls

n-pl (o) jumeaux, syn. djèrmale

G100

djun

nm juin, aussi: jun

G100

djune

nm (c) fé _: jeûner, syn. djuner

G100

djuner

v (o-c) jeûner, syn. fé djune

G100

djurau

nm (c) geai, syn. ritchau

G100

djurer

v jurer; (o-c) détonner, syn. stoner, (e) cwèrner

G100

djus

nm (o-e) jus

G100

djusse

adj juste, exact, -e

G100

djusse

nf cruche, syn. (o) cane

G100

djustèmint

adv (o) cf djustumint

G100

djustice

nf justice, syn. (c) adrwètûre

G100

djustumint

adv justement

G100

djwè

nf (o) cf djôye

G100

do

pr-art (c) do, dè l’ ((o) du, d’ èl, (e) dè, dè l’) : do pwin (/ du pwin / dè pan); dè l’ bîre

G100

do

prép (c) , dè l’ : pendant;  au matin: do matin ((e) so l’ å-matin: pendant la matinée); dè l’ djoûrnéye: pendant la journée; trwès djoûs è rote: pendant trois jours

G100

dobe

nm-adj (e-c) double

G100

dobleûre

nf (e) cf doblûre

G100

doblûre

nf (c) doublure

G100

docteûr

nm docteur

G100

dodiner

v (o) soigner, syn. sognî

G100

dokète

nf ampoule (sur la peau)

G100

doleûr

nf (e) cf douleûr

G100

dôminô

nm domino

G100

don

adv donc, syn. d’ abôrd

G100

don

nm (o-c) awè on don: être doué, -e, syn. ièsse capâbe

G100

don ?

loc (c) n’est-ce pas ?, syn. èn’don?

G100

d(o)ner

v (o-c) cf d(i)ner

G100

doner

v (o) cf diner

G100

dope

nf (o) toupie, syn. pâralmwin, toûrpène, (e) toûrnê, (e) trocale

G100

doréye

nf (c) tarte, syn. taute

G100

dorêye

nf (e) cf taute

G100

dôrmi

v (o) cf dwârmu

G100

dôrnion

nm (c) vertige, syn. stoûrbion, (o) stoûrnioule

G100

dos

nm (o-c) dos, syn. nm-pl rins

G100

dotance

nm (e-c) doute; awè dès _s: douter, syn. douter; (c) awè dès _s su, (e) aveûr dès _ so: soupçonner; (e) so_: perplexe, syn. (o-c) rèyus’

G100

doter

v (e-c) douter, syn. awè dès dotances

G100

doû

nm deuil

G100

doube

nm-adj (o) cf dobe

G100

doublure

nf (o) raclée, syn. danse, dispoûsseléye, (e) taupin.ne; (o) cf doblûre

G100

doûcète

nf (e-c) mâche, syn. salade di blé

G100

doudoûce

nf (o-c) caresse, syn. carèsse, mamoûr, (e) mamèye; (o-c) fé dès _s: caresser

G100

douleûr

nf (c) douleur

G100

doûs

adj , -ce: doux, -ce

G100

doutance

nf (o-c) cf dotance

G100

douviè 

v (c) ouvrir

G100

d’ où vint

adv-conj (e-c) d’ où vint : pourquoi, pour quelle(s) raison(s)

G100

douze

adj (o) cf doze

G100

douzène

nf (o) cf dozin.ne

G100

doze

adj (e-c) douze

G100

dozin.ne

nf (e-c) douzaine

G100

drané

adj (c) , -éye: sans énergie, syn. drincî, moflas’, sins-agrè, sins niêr

G100

drap

nm drap; (e) linge, syn. (o-c) drap; (o-c) _ d’ mwin (/ (e) d’ min): essuie-main; (e) _ d’ mohone: torchon, syn. lagnèt, loke (à r’loketer), (c) twârtchon (o) r’loketwè

G100

drauder

v (c) défricher, syn. saurter; (c) drainer, syn. distrîjî, drin.ner, sêwer

G100

drauwe

nf (o-c) ivraie, syn. (e) dwèmion

G100

drénguèye

nf (o) cf dringuèle

G100

drèssî

v dresser, syn. astamper, stamper; (o) _ l’ tâbe: mettre la table, syn. (c) mète li tauve

G100

dreût

adj (e) cf drwèt

G100

dreût

nm (e) cf drwèt

G100

drî

nm-adj (e-c) postérieur, -e

G100

drî

nm-prép (e-c) derrière; employé comme préposition, drî est souvent précédé de: (o-c) pa, (e) po

G100

drincéye

nf (c) fatigue, syn. fatigue, scrandichûre, tane

G100

drincî

adj (c), -îye: sans énergie, syn. drané, moflas’, sins-agrè, sins niêr

G100

dringuèle

nf (e-c) pourboire

G100

drin.ner

v (e) drainer, syn. distrîjî, drauder, sêwer

G100

drîtrin

adj (e) , in.ne: postérieur, -e

G100

droci

adv (o) cf ci

G100

drole 

adj drôle

G100

drompûre

nf (c) hernie, syn. (o) câssure,  (e) rompeûre,

G100

drouvi

v (o-c) cf douviè 

G100

drovi

v (e) cf douviè 

G100

drwèt

adj (c) , -e: droit, -e

G100

drwèt

nm (c) droit; (c) _ do djeu: règle(s) du jeu 

G100

du

pr-art (o) cf do

G100

du

prép (o) ­_, d’ èl: pendant, cf (c) do

G100

ducace

nf (o) cf dicauce

G100

dur

adj (o) , deûre (le féminin attribut peut également être durte): cf deur

G100

durer

v durer

G100

duvèt

nm (e) duvet, syn. (c) plumion; (e-c) édredon, syn. cossin d’ plomes, coûrtèpwinte

G100

dwârmu

v (o-c) dormir

G100

dwèmion

nm (e) ivraie, syn. (o-c) drauwe

G100

dwèrmi

v (e) cf dwârmu

G100

dwèt

adj (o) cf drwèt

G100

dwèt

nm (o) cf drwèt

G100

dwèt

nm (o-c) doigt; (o-c) blanc-dwèt: panaris, syn. parfi;  dwèt d’pîd: orteil,

G100

dwèyin

nm doyen

G100

d’ ‘yu vént 

adv-conj (o) cf d’ où vint

G100

dzi

nm (e) orvet, syn. colèvrot, (o) couloûrdia

G100

Share This