FRANCÈS WALON / FRANÇAIS WALLON 

U

Rechercher

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

université

[nf] univèrsité

G100

uriner

[v] (o-c) pichî, (e) pihî, (e) sêwer

G100

user

[v] 1 ûser

2 s’ _ : s’ ûser, (c) s’ ènîsser

G100

usine

[nf] (o-c) fabrike, (e) ouhène, (o) usène, (o) boutike [nm]

G100

ustensile

[nm] (o-c) clicotia, (e) ahèsse [nf], (c) ayèsse [nf], (o-c) bidon, (c) agayon

G100

utile

[nf] (c) utile, (o) utîle, (e) ûtile, (e) ahèssåve

G100

utiliser

[v] (e) si chèrvi di, (o) s’ chèrvi di, (c) si sièrvu di ; v. employer

G100

Translate »
Share This