FRANCÈS WALON / FRANÇAIS WALLON 

G

Rechercher

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

gagner

[v] gangnî

G100

gai, e

[adj] (o-c) gaîy, e, (o) guéy; . v. joyeux

G100

gaieté

[nf] (e) djoyeûseté ; v. joie

G100

gain

[nm] gangne [nf]

G100

gamin, ine

[n] (o) galopia, (c) raupin, raupinia, (e) cårpê, (o-c) gamin, e

G100

gants

[nm-pl] (e-c) wants, (o) gants

G100

garage

[nm] (c) gâradje, (o) gârâdje, (e) gårèdje

G100

garantir

[v] garanti

G100

garçon

[nm] valèt, (o) gârçon ; v. gamin, fils

G100

garde

[nm] (o-c) gârde, (e) gâr

garde-champêtre [nm]: champète

G100

garder

[v] (e) wårder, (o) wârder, (c) waurder, (o-c) aurder, (o) tèni

G100

gare

[nf] (o-c) gâre, (e) gåre, (o-c) stâcion, (e) ståcion

G100

garnir

[v] (o-c) gârni, (e) gårni

G100

gaspiller

[v] (o) brichôder, (c) fûrler, (e) cåspouyî, (o) garciner, (c) d(i)gârciner,  (e) k(i)taper, (e-c) alouwer

G100

gâteau

[nm] (c) wastia, (e) wastê, (o) gatau

G100

gâter

[v] (o-c) gâter, (e) gåter

G100

gauche

[nf] gauche, (e) hintche

G100

gaufre

[nf] (o-c) (w)aufe, (e) wafe

G100

gauler

[v] (o) taper (à gayes), (c) bardachî, (e) bardahî (d’vins ‘ne saqwè)

G100

gaz

[nm] (o-c) gâz’, (e) gåz’

G100

gazon

[nm] wazon

G100

geai

[nm] (o) djirau, (c) djurau, (o-c) ritchau, (e) ritchå

G100

géant, e

[adj] (o) djèyant, e, (c) jèyant, e, (e) adjèyant, e

G100

gelée

[nf] (température) (o-c) djaléye, (e) djalêye

G100

geler

[v] 1 (impersonnel) djaler : i djale

2 (résultat) èdjaler: (c) l’ êwe è-st-èdjaléye, (e) l’ êwe è-st-èdjalêye, (o) l’ eûwe è-st-èdjaléye

G100

gémir

[v] djèmi

G100

gémissement

[nm] (o-c) djèmichemint, (e) djèmihemint

G100

gencive

[nf] djincive

G100

gendarme

[nm] (c) jendârme, (e) jendâr, (o-e) jendarme; v. policier

G100

gendarmerie

[nf] (c) jendârmèrîye, (e) jendarmèrèye

G100

gêne

[nf] (o-c) jin.ne, (e) djin.ne

G100

gêner

 [v]: (o-c) jin.ner, (e) djin.ner

G100

généreux, euse

[adj] midone, (o-c) laudje, (o) lâdje, (e) djènèreûs, e

G100

genêt

[nm] (o-c) dj(i)gnèsse [nf], (e) dj(u)gnèsse [nf]

pour la forme élidée, on écrit: in / on gngnèsse ; (c) gngnèsse: aussi masc.

G100

genièvre

[nm] pèkèt, chnik ; v. eau de vie

G100

génisse

[nf] 1 (c) djini, (e) djinihe, (o) djèni(sse

2 (jusqu’à un an) (e) åmaye, (o) aumâye, (c) aumaye

G100

genou

[nm] (c) dj(i)gno, (e) dj(i)no, (o) dj(è)nou

pour la forme élidée, on écrit: in gngnou / on gngno

G100

gens

[nm-pl] djins

G100

gentil, le

[adj] (o-c) djinti, îye, (e) binamé, êye, (c) vayant, e

G100

gerbe

[nf] (o-c) djaube, (e) djåbe

G100

gercé, e

[adj] (o-c) disbîjî, îye, (e) d(i)bîhî, èye, crèvassé, êye

G100

germer

[v] (o) djârner, (c) djaurner, (e) djèrmer

G100

geste

[nm] (e-c) djèsse, (o) djèsse [nf]

G100

gibier

[nm] (e) djibî, (o) djubî, (c) jubier, (o) jibiè

G100

giboulée

[nf] (o) via d’ mârs’ [nm], (c) via d’ maus’ [nm], (e) vê d’ mås’ [nm], houssê [nm], (s) bikèt d’ avri (car, en Ardenne, les giboulées sont fréquentes au mois d’avril)

G100

gifle

[nf] bafe, (o-c) pètéye, (e) pètêye, (o-c) tchofe, bèrlafe

G100

giroflée

[nf] murèt [nm], (o-e) carantin [nm]

G100

girouette

[nf] (e) djirwète, (o) djirouwète, (c) rabanêre

G100

gîte

[nm] (o-c) djîsse [nf], (e) djîsse [nm] ; v. terrier

G100

givre

[nm] (o-c) rèléye [nf], (e) råle, rålèdje

G100

glaise

[nf] (terre) (c) déle, (c-e) dièle, (o) têre di pot, digue v. argile

G100

glaner

[v] (o-c) mèchener, (e) mèhener, (o) rabassiner

G100

glas

[nm] sonner le _: (c) soner à mwârt, (e) soner à mwért, (o) soner à môrt,  (e-c) soner l’ transe, (o) soner lès transes

G100

guérir

[v] (e-c) r(i)fé, (o) r’fé, (e) r(i)wèri

G100

guérison

[nf] (e) r(i)wèridje [nm]

G100

gueule

[nf] gueûye

G100

guider

[v] (e-c) miner,  (o) m(w)in.ner, (c) mwinrner, (c) codûre, (e) k(i)dûre

G100

Share This