Dierfer vun der Gemeng Attert : Fotoen / Villages de la commune d'Attert: photos

Attert - d' Kiirsch / l'église

Attert - Haiser (maisons)

Attert - e Baach (un ruisseau)

Attert - Denkmal 2. Weltkrich (Monument 2e Guerre mondiale)

Attert - en haff (une ferme)

Attert - Trapen (escalier)