Ludo Baeten, De Bourgondische staatsgedachte, p.8-9, in: Delta, 7, 2004

 

(p.8) De geschiedenis levert vaak wonderbare verrassingen. Nu wil het wellukken dat de tegenovergestelde visie dan deze die we in onze vorige bijdrage hebben geschetst, haar voedingsbodem heeft gevonden in het enige leen van de Franse Monarchie dat zich aan de greep van deze centrali­satiezucht heeft weten te onttrekken Vlaanderen is!

 

Bovendien is het een vorstenhuis van… Franse afkomst dat aan deze tegenge¬≠stelde visie gestalte heeft weten te geven.

 

De Graven van Vlaanderen, uit het Huis van Valois, voortgestuwd door de inwen¬≠dige dynamiek van de landen van de Laaglandse Delta, werden achtereenvol¬≠gens Graaf van Namen (1421), Hertog van Brabant (1430), Graaf van Henegou¬≠wen, Zeeland, Holland en Friesland (1443), enz…

 

De Bourgondische staat was slechts een personele unie. Naar buiten heeft hij eerst een rechtsstatuut gekregen door de TRANSACTIE VAN AUGSBURG (1548) en de PRAGMATIEKE SANCTIE (1549), waarbij de XVII Provinci√ęn onder de naam van “Burgundische Kreis” (“Cercle de Bourgogne”) als een afzonderlijk en O!1¬≠deelbaar

geheel werden bevestigd.

 

Behalve het feitelijk gezag waarover de vorsten van het Huis van Bourgondi√ę be¬≠schikten, waren zij in rechte slechts Her¬≠tog, Graaf en Heer van de afzonderlij¬≠ke “Landschap¬≠pen”, Inderdaad deze behielden hun inwendige structuur en be¬≠slissingsrecht. De representatieve lichamen hadden rechten, gewaar¬≠borgd door Charters en Privilegi√ęn.

Wellicht hadden sommige vorsten wei een andere ontwikkeling gewenst, maar het volk der Nederlanden heeft dit nimmer toegelaten. W√©l brachten deze vorsten voor het “Gemene Land” gemeenschap¬≠pelijke instellingen tot stand:

Zéér vroeg reeds: de Staten-Generaal, samengesteld uit vertegenwoordigers van de Staten van de afzonderlijke Land­schappen.

Later ook een Hoger Gerechtshof, een Rekenkamer en een (soort) uitvoerende Raad.

Maar… de afzonderlijke Staten behielden hun inwendige soevereiniteit. De vorst moest de middelen voor zijn politiek “af¬≠kopen”. Belastingen konden slechts met instemming van de vertegenwoordigende lichamen verkregen worden. De vorst moest in feite voor het verkrijgen van de financi√ęle middelen met de Staten¬≠Generaal of met de afzonderlijke Staten (p.9) onderhandelen.

 

Niet de regel der legisten “Si veut le roy, si veut la loy” lag aan de grondslag van de Bourgondische 8taat, maar wei het begin¬≠sel van het “Algemeen Welzijn”. De for¬≠mule “Gemene Best”, vaak gebruikt om de Generaliteit der Landen aan te duiden, drukt dezer welzijnsidee goed uit.

 

Erasmus, tijdgenoot van Machiavelli, schrijft een tractaat over de “Onderwijzing van de Christelijke vorst” (“Institutio Prin¬≠cipe Christiani”,1516). Daarin veroordeelt hij nadrukkelijk de steeds meer opgeld¬≠makende leer der legisten:

 

“Verre van het vorstelijk gemoed blijve die erger dan tirannische uitspraak: zo wil ik, zo beveel ik, mijn wil gelde voor redege¬≠ving. En nog veel meer die andere, die reeds aan de openbare verwensing is prijsgegeven; zij mogen mij haten, indien zij mij maar vrezen (…) . Een goed vorst dient tegenover zijn burgers geen andere gezindheid te hebben dan de goede huis¬≠vader tegenover de huisgenoten”.

 

Ook spreekt hij zich reeds uit voor een formule van evenwicht in de uitoefening van de machten. Hij wenst: “dat de monarchie middelmatig zij”. Het is wenselijk, zegt hij: “alleenheerschappij te matigen door haar met een aristocratische en democratische te vermengen en te verminderen, opdat zij niet in tirannie o verga, maar evenals de elementen elkaar beurtelings in evenwicht houden, ook het Gemenebest, door een dergelijke matiging in stand blijve‚ÄĚ

 

Er heeft in onze landen steeds en con­ceptie over Staat en Recht gegolden, die gunstig was voor het ontstaan van het in­ternationaal recht. Het staatsbegrip is hier nooit in tegenspraak geweest met de ge­dachte van een universele, door aile vol­

keren aanvaardbare rechtsgemeenschap. Het is dan ook geen toeval dat de eerste tractaten over volkerenrecht door een Ne­derlander, Hugo de Groot, geschreven werden.

 

Indien de Nederlanden tot politieke een­heid en zelfaffirmatie kwamen dank zij het voortreffelijk beleid van de Bourgondische vorsten, dan moet daar dadelijk aan toe­gevoegd worden dat hun staatsconstructie beantwoordde aan de eigen publieke geest van de bevolking.

André Belmans, De bouw van Europa moet voltooid worden, in : Delta, 8,  2007, p.2-5

 

Van dit laatste blijven vandaag als onafhankelijke Staten alleen de Beneluxlanden en Zwitserland over. Deze strijd ging gepaard met een onophoudelijke rivaliteit om de overmacht in Europa. (…)

De Boergondische vorsten kregen forse tegenwind vanuit Frankrijk maar ook van de Helvetische Confederatie, die hiertoe door de Franse Koning Lodewijk XI opgestookt was. Vandaag betreuren vele Zwitserse historici dit verzet van hun land tegen een poging om Eu¬≠ropa tot vrede te brengen. Te meer daar de Boergondi√ęrs open stonden voor de Helveti¬≠sche opvatting van de federale organisatie van de politieke maatschappij.

De veelvuldige intriges van Lodewijk XI in de Nederlanden en even goed in Spanje hadden tot gevolg dat zij de Habsburgers een kans boden, want uiteindelijk slaagden dezen er in zich in beide landen te doen gelden en a√Įs het ware aldus Frankrijk te omsingelen.

in : Delta, 6, 2008, p.24

 

Men beweert wel eens dat onze gewesten steeds hebben geleefd onder vreemde dominantie. Dat is slechts ten dele waar. Vergeten wij niet dat zij sinds de 15de eeuw soevereinen en gouvernanten heb¬≠ben gekend die allen in natuurlijke lijn afstamden van Maria van Bourgondi√ę en Maximiliaan van Oostenrijk. Wij hebben net dan over Filips de Schone (geboren in Brugge), Margareta van Oostenrijk (geboren te Brussel), Karel V (geboren in Cent), Maria van Hongarije (gebo¬≠ren in Brussel), Margareta van Parma (gebo¬≠ren in Oudenaarde). Dat zijn dus stuk voor stuk Nederlandse Habsburgers, geen Spaanse Habsburgers. Noteren wij bovendien dat Filips de Schone en Johanna van Castili√ę hoegenaamd niet voorbestemd waren om vorsten van Spanje te worden. Zij werden dit enkel ingevolge… drie opeenvolgende overlijdens in de Spaanse Koninklijke familie. Het zijn dus Prinsen van de Nederlanden die vors¬≠ten van Castili√ę werden en NIET het omgekeerde.

J.M. Gantois, De zuidelijke Nederlanden, Verzamelde opstellen, Oranje-uitgaven, Wilrijk, 1967

 

(p.15) De herinnering aan de Zeventien Provinci√ęn (les Dix-Sept Provinces) is in Zuid-Vlaanderen levendig gebleven. Tot kort voor de jongste oorlog bestond te Sint-Winoksbergen een herberg met het uithangbord : Aux Dix-Sept Provinces. (‚Ķ)

Geschiedkundig gezien behelsden de Zeventien Provinci√ęn vier hertogdommen: Gelderland, Brabant, Limburg, Luxemburg, zeven graafschappen : Rolland, Zeeland, Zutfen, Vlaanderen, Artezi√ę, Henegouwen, Namen, vijf heerlijkheden :¬† Friesland, Groningen, Overijsel, Utrecht, Mechelen,¬† een markgraafschap : Antwerpen. (‚Ķ)

 

(p.16) Heden ten dage zijn de Zeventien Provmci√ęn en de Nederlanden bij de Zuid-Vlamingen praktisch gelijkluidend. Er dient toch opgemerkt te worden dat die omschrijving eigenlijk een verliespost betekent. Tierasse, Vermandland, Ponteland, Markenland – met de Zommesteden (les Villes de la Somme) : Sint-Kwintens, Peronne, Ham, Korbie, Abbegem -, het Boonse, het Kalesgebied waren toen reeds door Frankrijk veroverd. De Nederlanden hebben hun grootste politieke uitbreiding naar het zuiden verwezenlijkt onder de Elzassische Graven en de Burgondische Hertogen.

 

Zuid-Vlaanderen is meer dan het gemoedelijke Westhoekje, tussen zee, A en Leie. In hun voile afmetingen zijn de Zuidelijkste Nederlanden nog ,,te klein om verdeeld te worden”.

Maurits Duyck, Benelux / Mogelijkheden en moeilijkheden (deel 1), in : Delta, 9, nov. 1999, p.12-15

 

Een nieuwigheid?

 

De Nederlanden hebben een traag en langdurig eenmakingproces gekend dat zijn hoogtepunt bereikte met de oprichting van de Bourgondische Kreits op de Rijksdag te Augsburg in 1548. Alle “17” Nederlanden, ook Vlaanderen en Artezi√ę, die vroeger van de Franse kroon afhingen, maakten van dan af collectief deel uit van

het Duitse Rijk’ maar de band daarmee was slechts zeer zwak. In 1549 wordt daarenboven de Pragmatieke Sanctie uitgevaardigd die door de diverse provinciale staten-vergaderingen wordt bekrachtigd.

De erfopvolging wordt in alle Nederlandse gewesten op identieke wijze geregeld, zodat zij nooit meer van elkaar gescheiden zouden worden. Daarna maakt Filips II, de zoon van Karel V een reis door de Nederlanden, waarbij hij in de gewesten reeds als toekomstig heer wordt gehuldigd.

 

Die eenmaking was geen uitzondering. Ook Frankrijk kende een gelijkaardige groei naar eenmaking, door huwelijken, intriges, oorlogen tegen onwillige streken, enz. Wel is opvallend dat de Nederlanden op hun weg naar eenmaking, voornamelijk onder de Bourgondi√ęrs, het met minder bloed en meer huwelijken en erfrecht (en – onrecht!) hebben gedaan dan Frankrijk. En ook zonder enig taalimperialisme.

 

Dit was Wel aanwezig bij de vorming van het Franse Rijk, Was het niet de Franse koning Henri IV die aan de vertegenwoordigers van een pas aangehecht deel van Savoie nl. de Bresse (1601) zegde: “II estoit raisonnabIe que puisque vous parl√©s natureIIement fran√ßois vous fussiez subjects √† un Roy de France. Je veux bien que Ia Iangue espagnole demeure √† I’Espagnol l’allemande √† I’Allemand mais toute la fran√ßoise est √† moy. “

 

Met de godsdienstoorlogen die in heel Europa woedden en vaak ook nog andere dan geloofsgronden hadden, liep het in de Nederlanden mis, Het zou duren tot 1815 om ze weer samen te brengen. Maar dan vanuit politieke motieven van bepaalde grootmachten, en niet van binnen uit. Driehonderd jaar uiteengroeien zou zich

dan ook in 1830 wreken.

 

Een diepgaande studie van de evolutie naar de Bourgondische kreits zou elementen kunnen aanbrengen die een verre voedingsbodem vormden voor de Beneluxgedachte.

 

Maar het zijn eerder de scheidingsperikelen van 1830-1939 die in de loop van de 19de eeuw sommigen die op een of andere wijze met het beleid van de brokstukken van de gewezen Nederlanden te maken hadden, deden nadenken over een nieuwe vorm van samenwerking en eenmaking van de vroegere Nederlanden.

 

(p.13) De XIXde eeuwse voorgeschiedenis

 

Zonderling genoeg begon het in een gebied dat helemaal aan de zuidoostelijke kant van die Nederlanden ligt: Luxemburg. Bij de totstandkoming van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden werd ook het gewezen prinsbisdom Luik er bij gevoegd, dat eeuwenlang een zelfstandige wig in het geheel was geweest, maar niet het

hertogdom Luxemburg dat van oudsher er wel bij hoorde. Waarom?

 

Na het Congres van Wenen gebeurde er in de Duitse gebieden een “herschikking” waarbij het graafschap Nassau aan Willem ontnomen werd. Maar in ruil kreeg hij Luxemburg ten persoonlijken titel als een groothertogdom.

 

In 1818 wordt in het Duitse Keizerrijk een belasting- en tolwet uitgevaardigd. Accijnzen vervangen grenstollen en verbruiksbelastingen. Om een einde te maken aan de 38 Duitse tolsystemen sticht de econoom Friedrich List in 1819 de Duitse handels- en nijverheidsbond. Uiteindelijk zullen 39 staten, waaronder ook zonderling genoeg Denemarken en Luxemburg, deel uitmaken van dit Zollverein. Het gevolg hiervan was voor Luxemburg niet uit-

sluitend economisch: het groothertogdom kreeg een Pruisisch garnizoen en werd door nieuwe hoge tolgrenzen van de Nederlanden afgesneden. Ook was het zijn traditionele F ranse afzetmarkten kwijtgeraakt.

 

In 1830 heeft de juli-augustusrevolutie in Parijs vertakkingen tot in de Zuidelijke Nederlanden. Brussel roert zich ‚Äď samen met Luik – en kent een opstand tegen Willem l die vrij onhandig reageert. Kortom, Belgi√ę wordt een apart koninkrijk onder Leopold 1. En in de “Conferentie van Londen” waar dit alles wordt bedisseld wordt, Luxemburg gesplitst in een groter deel dat de Belgische provincie Luxemburg wordt en een kleiner deel dat door

een personele unie (zie hoger) met Nederland verbonden bleef Toch zou het nog negen jaar lang vanuit Arlon bestuurd worden. Want pas in 1839 aanvaardde Willem I de 24 artikelen van oktober 1831 (Conferentie van Londen) aan te nemen. Limburg en Luxemburg werden verdeeld over de twee landen, Willem I bleef persoonlijk groothertog van het resterende Luxemburg. Maar Nederlands Limburg en Luxemburg werden beide lid van de Duitse Bond.

 

Doch in datzelfde jaar al bood Belgi√ę aan het overgebleven groothertogdom een soort contingentenovereenkomst aan.¬† Terwijl einde 1840 de handelsmogelijkheden met Nederland reeds werden verruimd.

 

Luxemburg nam ook het voortouw in de ontwikkeling van de idee van een vernieuwde samenwerking. Bij een bezoek van koning-groothertog Willem I I in 1841 aan het kanton Luxemburg vroeg Norbert Metz niet alleen om een eigen grondwet en parlement voor het groothertogdom, maar ook om een verdrag met Belgi√ę, aangevuld door een economische unie met Nederland.

 

Onder de nieuwe koning Willem II, die nog de hoop koesterde Belgi√ę met Nederland te herenigen, was er integendeel een tarievenoorlog ontstaan tussen beide landen, Op aanstoken van Antwerpen had Belgi√ę protectionistische maatregelen getroffen, waarop Nederland reageerde. In 1846 was het vrij onverwacht tot onderhandelingen gekomen, waarbij de Belgische uit Luxemburg stammende gezant in Den Haag, baron Willmar, een belangrijke rol speelde. Na moeizame onderhandelingen werd op 1 juli 1846 een overeenkomst

bereikt. 

(p.14) Met de herinnering in het hoofd aan het Napoleontisch avontuur werd Europa in 1848 door de februari-revolutie in Parijs danig ongerust. Ook politiek Nederland. Het verheugde zich dan ook zeer in het feit dat Belgi√ę troepen concentreerde op de grens met F rankrijk. Waarop de Nederlandse regering afzag van een troepenconcentratie in het zuiden van het land. Leopold l meende dat dit het geschikte moment was om op een economische overeenkomst aan te dringen. De jonge staat zou dolgraag een gelijke behandeling verkregen¬† hebben van Belgische producten in de Nederlandse kolonien. Doch het nieuw aangestelde kabinet Schimmelpenninck oordeelde dit nadelig voor het eigen land. Al zou Thorbecke het jaar nadien aan een Belgische oud-student schrijven: “Ik ben er van overtuigd, dat de eenparige overeenstemming van de beide landen een wederzijds belang is.”

 

In 1857 was het jaar van een forse recessie, zowat de eerste wereldhandelscrisis. Rogier, toen minister van Buitenlandse Zaken, wees in economische publicaties, ondermeer in de “Economiste Belge” verschenen, op de mogelijkheid tot verruiming van de markt voor de industri√ęle productie door een tolunie met Nederland.

In zijn onderhoud hierover met de Nederlandse gezant, drukte hij ook op het politieke belang er van, terwijl zijn bijkomend oogmerk was een ingangspoort tot de Nederlandse koloni√ęn te vinden. Maar Den Haag gaf algauw instructies aan zijn gezant te Brussel om deze zaak van zich af te schudden.

 

Toch had die recessie positieve gevolgen. Leden van de koninklijke families verschenen op de wederzijdse ontvangsten van de gezant van het buurland. En terwijl de gespannen toestand in Europa bleef aanhouden, ondertekenden beide landen in 1863 drie verdragen: een akkoord werd bereikt over het afkopen van de Scheldetol, een ander over het water en de bevaarbaarheid van de Maas, en ten slotte een scheepvaart- en handelsakkoord waarbij het recht der meest begunstigde natie tot de koloni√ęn uitgebreid werd.

 

Na 1866 koeIen de betrekkingen af. Waar het Congres van Wenen van 1815 universalistisch, zegge continentaal dacht, maar dan zonder Frankrijk, groeide nu het nationalisme. De Duitse Bond viel uiteen waardoor Luxemburg zelfstandig werd. Maar F rankrijk, dat aan expansiepolitiek deed, ambieerde Luxemburg te bezitten en stelde zelfs aan Nederland voor Belgi√ę onderling te verdelen.

 

In die tijd spiegelde Nederland zich aan Engeland en meende op gelijke voet te staan, dank zij zijn immens koloniaal rijk. Het was weinig continentaal gericht, naar het voorbeeld van Engeland, en koesterde zijn belangen overzee. Het wilde ook goede betrekkingen onderhouden met Frankrijk, en meende van Duitsland geen last te

hebben, op de betrokkenheid van Limburg.¬† na bij die Duitse Bond. En Belgi√ę was niet al te veel aandacht waard: een samenwerking was daarenboven risicovol gezien de neutrale status van Belgi√ę. Kortom, de

Nederlandse politieke wereld had, en zeker onder Willem 111, weinig belangstelling voor de internationale politiek.

 

Volgt dan de Frans-Duitse oorlog in 1870.  Dit was geen klimaat om aan een economische unie te denken. En daarna ontstond opnieuw een langdurige recessie die overal tot protectionistische maatregelen leidde. Deze depressie zou tot het einde van de eeuw duren.

 

De twintigste eeuw begon in de spanning die heerste rondom de verhouding Frankrijk-Duitsland. Meteen groeide weer de toenadering tussen Belgi√ę en Nederland.¬† In oktober 1905 begon in de krant “Le Petit Bleu” een reeks artikelen van Eug√®ne Baie onder de titel “Doivent-elles s’ allier?” die veel positieve reacties uitlokte vanwege Belgische zowel als Nederlandse politici. Er werd zelfs in 1907 een “Nederlandsch-Belgische Commissie ter bestudering van de economische vraagstukken rakende de belangen van beide landen” opgericht met zetel te Brussel. Veel vooraanstaande politici uit beide landen waren er lid van. Zij vergaderde jaarlijks plenair en telde verscheidene studiegroepen. De overheid erkende de verdienste van deze niet-offici√ęle Commissie. Maar oorlogswolken hingen over Europa en vergden aller aandacht.

 

(p.15) In 1914 werden Belgi√ę en Luxemburg onder de voet gelopen door de Duitsers. In 1918 werd Luxemburg opnieuw bezet, maar nu door de Geallieerden. Economisch moest het land ergens bij een buurland aansluiten, Frankrijk wees een dergelijke vraag af want het had de steun van Belgi√ę nodig om een harde politiek

tegenover Duitsland te voeren. Op 25 juli 1921 werd dan een akkoord over een Belgisch-Luxemburgse economische Unie ondertekend.

 

In hetzelfde jaar pleitte de Belgische Eerste Minister Carton de Wiart openlijk voor Belgisch-Nederlandse samenwerking: “La nature et la g√©ographie ont fait de la Hollande et de la Belgique deux pays destin√©s √† s’entendre.”

 

Toch zouden er nog vele pogingen moeten ondernomen worden om dichter bij elkaar te komen. Heel wat verklaringen werden afgelegd en initiatieven gelanceerd maar bleken alle eendagsvliegen te zijn.

 

De Volkenbond slaagde er in 1930 niet in een algemene overeenkomst over tariefverlagingen door te drukken. Dit bracht sommige landen op de idee om onderling een poging te wagen. De Donaulanden en de Baltische staten waren hier algauw volop mee bezig. Waarop Paul Hymans, minister van Buitenlandse Zaken, in december 1931 voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers uitkwam voor een douane-unie met Nederland. Van dan af begon de verhouding tussen beide landen te beteren. Vooral ook doordat beide landen reeds de Conventie van

Oslo in december 1930 ondertekend hadden, waarvan de bedoeling was de handelsbelemmeringen te verminderen.

 

In 1932 was er nog een Belgisch-Luxemburgse Studiecommissie opgericht om na te gaan of een douane-unie met Nederland verwezenlijkbaar was.

 

Tussen 1933 en 1938 hadden nog tal van besprekingen plaats die wijzigingen aanbrachten aan oude handelsovereenkomsten of zelfs het verdrag van 1839 tot onderwerp hadden, al vonden vooral de Nederlanders dit probleem niet urgent. Hoe dan ook, dat dit ter sprake kwam wijst er op dat men zich aan beide zijden van de

grens bezon over een grotere samenwerking, al was het vaak onder de groeiende dreiging van buiten uit.

 

Veel van bovenstaande gegevens worden uitvoerig besproken in het inleidend hoofdstuk “Toenadering in golven. De voorgeschiedenis van Benelux” van het gedenkboek “Benelux in de kijker. 50 jaar samenwering.” van de hand van G. van Roon. Een merkwaardige studie waar wij dankbaar gebruik van gemaakt hebben.

in : Delta, 7, 2007

 

(p.24) “Het Wilhelmus, geschreven rond 1570, misschien wel door de toenmalige Antwerpse burgemeester Marnix van St. Aldegonde, werd op 10 mei 1932 officieel als Nederlands volkslied erkend en viert dus dit jaar zijn 75e verjaardag. Als dusdanig is het wel het oudste volkslied ter wereld. Bovendien zijn quasi nergens tekst en m√©lodie zo nauw met elkaar verbonden.

Het Wilhelmus

Charles Terlinden, Histoire militaire des Belges, T II, 1966, p.281-302

 

SOUS LA COCARDE ORANGE (1814-1830)

 

(p.281) La popularit√© toute personnelle dont avait joui en Belgique le Premier Consul, au lendemain de la pacification int√©rieure, s’√©vanouit d√®s que s’appesantit sur nos provinces la formidable armature du pouvoir imp√©rial. Parmi les nom¬≠breuses causes qui rendirent le r√©gime impopu¬≠laire, figurent certes au premier rang les exigences sans cesse croissantes de la conscription qui, de 1798 √† 1814, co√Ľta la vie √† 51.000 jeunes Belges. Aussi, lorsque parvint la nouvelle des terribles revers de la campagne de Russie, l’espoir d’une prompte d√©livrance ranima une opposition g√©n√©rale qui, √† vrai dire, n’avait jamais compl√®¬≠tement d√©sarm√©.

Les mesures de salut public, d√©cr√©t√©es par l’Empereur d√®s le d√©but de 1813, accrurent encore l’animosit√©. L’appel anticip√© des jeunes classes, l’augmentation formidable du contingent port√© √† pr√®s de 10.000 hommes pour une population de moins de trois millions d’√Ęmes, l’enr√īlement forc√© d’enfants de seize ans, l’incorporation dans les r√©giments de Gardes d’Honneur des jeunes gens de famille ais√©e s’√©tant lib√©r√©s de la¬† milice, (p.282) l’arrestation des s√©minaristes de Gand pour les incorporer dans un r√©giment d’artillerie, l’emploi de garnisaires vivant √† discr√©tion dans les familles dont les fils ne r√©pondaient pas √† l’appel, les exc√®s des colonnes mobiles, parcourant les campagnes pour faire la chasse aux r√©fractaires de plus en plus nombreux, les r√©quisitions de denr√©es, de chevaux et de b√©tail eurent pour r√©sultat de pousser √† l’extr√™me la haine de tous les Belges contre la domination √©trang√®re.

Cependant, d√®s que les jeunes gens ainsi arrach√©s de force √† leur famille avaient rev√™tu l’uniforme, l’honneur militaire les portait √† faire bravement leur devoir. Les Gardes d’Honneur, en d√©pit de leur inexp√©rience, se conduisirent bravement au cours de la campagne de Saxe, sp√©cialement √† Hanau et au si√®ge de Mayence. Plusieurs m√™me, comme le jeune baron Lambert de Bar√© de Comogne, mort √† Ingolstadt de ses blessures, vers√®rent leur sang pour une cause qui n’avait pas leur sympathie. Semblable esprit animait les jeunes mili¬≠ciens de la lev√©e de 1813. C’est presque uniquement avec des conscrits belges, dress√©s par quelques semaines d’instruction intensive et aid√©s par une poign√©e de marins, que le g√©n√©ral Bizanet repoussa, les 8 et 9 mars 1814, une attaque anglaise contre Berg-op-Zoom, derni√®re ville occup√©e par les Fran√ßais en Hollande, causant √† l’assaillant une perte de 4.000 hommes, faisant prisonniers deux g√©n√©raux et prenant quatre drapeaux.

C’√©tait avec all√©gresse, qu’en d√©pit des efforts de la censure, on avait appris en Belgique le d√©sastre de Leipzig, puis le passage du Rhin par les Alli√©s. La fronti√®re de l’Empire avait craqu√© de toutes parts. Le 21 janvier 1814, les soldats de la coalition √©taient entr√©s √† Li√®ge, et le 1″ f√©vrier, de grand matin, le g√©n√©ral Maison et les derni√®res troupes fran√ßaises avaient √©vacu√© Bruxelles o√Ļ, quelques instants apr√®s, les Cosaques avaient p√©n√©tr√© par la porte de Louvain.

L’arriv√©e de ces hardis batteurs d’estrade, sales, d√©gue¬≠nill√©s, barbus et hirsutes, arm√©s de longues lances et de fouets et mont√©s sur de nerveux petits chevaux √† tous crins, suscite dans la population un enthousiasme indescriptible. On se dispute l’honneur de leur fournir (p.283) l’hospitalit√©, de leur apporter des rafra√ģchissements. Tout le monde saluait en eux les pr√©curseurs de la d√©livrance.

On sait combien ces esp√©rances devaient √™tre d√©√ßues. En d√©pit de l’accueil enthousiaste fait aux arm√©es victorieuses, les Alli√©s trait√®rent la Belgique en ¬ę pays conquis ¬Ľ. Des agents orangistes avaient exploit√© dans les chancelleries le fait que les Belges n’avaient pu suivre l’exemple de leurs voisins du Nord et ne s’√©taient pas soulev√©s pour chasser eux-m√™mes les Fran√ßais. Ils se gardaient de laisser voir que notre situation √©tait bien diff√©rente de celle de la Hollande, presque enti√®rement √©vacu√©e, d√®s 1813, par les garnisons fran√ßaises, tandis que les d√©partements belges avaient √©t√©, jusqu’au dernier moment, tenus en respect par l’arm√©e du g√©n√©ral Mai¬≠son, par une partie de la Garde imp√©riale, infanterie et cavalerie, sous les ordres du duc de Tr√©vise, et par la forteresse d’Anvers, confi√©e √† l’√©nergique Carnot. Tandis que les Hollandais avaient pu imm√©diatement se grouper autour du prince d’Orange, continuateur de leurs anciens Stadhouders et repr√©sentant la tradition nationale, les Belges n’avaient trouv√© aucun chef assez influent pour prendre la t√™te d’un mouvement g√©n√©ral. C’est pour cette raison qu’un vaste complot, √©tendant ses ramifications jusque dans la Flandre fran√ßaise, n’avait pas eu l’occasion d’√©clater pour h√Ęter la chute du r√©gime imp√©rial.

D√©j√†, avant de passer le Rhin, les Alli√©s s’√©taient mis d’accord concernant l’organisation provisoire des terri¬≠toires qu’ils allaient envahir et les avaient divis√©s en ¬ę gouvernements ¬Ľ. Apr√®s quelques modifications, les d√©partements belges situ√©s sur la rive droite de la Meuse furent plac√©s sous le contr√īle de la Prusse, ceux de la rive gauche sous celui de l’Autriche.

Un des premiers soins du pouvoir occupant fut de lever des troupes. D√®s qu’il eut constitu√© le Gouvernement provisoire de la Belgique, le duc Charles-Auguste de Saxe-Weimar d√©cr√©ta la formation imm√©diate, sous les couleurs braban√ßonnes, d’une L√©gion belge, compos√©e des r√©giments de Brabant, de Flandre, de Hainaut et de ‘ Namur et de deux r√©giments de cavalerie : les (p.284) chevau-l√©gers, lev√©s √† Malines par le comte van der Burch, et les hussards lev√©s √† Tervueren par le prince de Croy. Un corps d’artillerie, fort d’un bataillon √† pied et de deux compagnies mont√©es, compl√©tait cet embryon d’arm√©e belge. On y joignit peu apr√®s, un r√©giment de Volontaires des Flandres, recrut√©s √† Bruges par le comte de Puckler-Muskau, aide de camp du duc de Saxe-Weimar, un r√©giment d’infanterie l√©g√®re, sous les ordres du prince E. d’Arenberg, un bataillon de chasseurs, lev√© dans le pays de Chimay et appel√© chasseurs Le Loup, en souvenir de l’ancien corps national du m√™me nom, et un autre r√©giment d’infanterie l√©g√®re, recrut√© sur la rive gauche de la Meuse par les soins du comte de Murray. Toutes ces formations, sur lesquelles on ne poss√®de que peu de documents, int√©ressent au plus haut point les origines de notre arm√©e, plusieurs de nos unit√©s actuelles en descendent par une filiation inin¬≠terrompue.

En m√™me temps, les Provinces-Unies des Pays-Bas, assur√©es de leur ind√©pendance d√®s la fin de 1813, faisaient recruter dans notre territoire un bataillon de chasseurs, organis√© √† Br√©da par le major Perez, Belge d’origine, et deux bataillons li√©geois lev√©s par le colonel van der Maesen, sous le nom de L√©gion du Bas-Rhin.

Alors qu’elles commen√ßaient √† peine √† s’organiser, les troupes de la L√©gion belge √©taient intervenues √† c√īt√© des Alli√©s, en mars 1814, contre un retour offensif des Fran√ßais. Quelques volontaires du r√©giment de Flandre, unis √† deux cents Cosaques, tent√®rent de d√©fendre Gand contre toutes les forces du g√©n√©ral Maison et les artilleurs belges bris√®rent net, par la vigueur et la pr√©cision de leur feu, une attaque de vive force de la division Roguet contre Tournai.

Malheureusement, les Alli√©s renonc√®rent √† leur projet initial de constituer, au moyen des d√©partements belges et de quelques territoires rh√©nans un ¬ę Etat barri√®re ¬Ľ, sous le sceptre de notre dernier gouvernement g√©n√©ral, l’archiduc Charles, et ils se ralli√®rent √† l’id√©e, mise en avant par l’Angleterre, d’amalgamer la Belgique et la Hollande en un seul royaume. En cons√©quence, Guil¬≠laume d’Orange, d√©j√† Prince Souverain des Pays-Bas,

(p.284) fut investi par le trait√© de Paris du pouvoir sur nos provinces. Il y activa le recrutement des troupes, et au d√©but de 1815, les forces belges comportaient deux bataillons de chasseurs, quatre bataillons d’infanterie de ligne, plus vingt-cinq bataillons de milices en formation, un r√©giment de hussards, un r√©giment de chevau-I√©gers, un r√©giment de grosse cavalerie, lev√© √† Bruxelles, sous le nom de carabiniers belges, un corps d’artillerie √† cheval de deux compagnies, un bataillon d’artillerie √† pied, trois bataillons d’artillerie de milice en formation, deux compagnies du train et sept compagnies de mar√©¬≠chauss√©e. A partir du 21 avril 1815, ces troupes furent incorpor√©es √† l’arm√©e n√©erlandaise, avec un num√©rotage unique pour les deux pays.

Au mois de juin toutes les forces mobiles des pro¬≠vinces m√©ridionales, soit 5.500 hommes, entr√®rent, avec celles des provinces du Nord, dans l’arm√©e tr√®s disparate confi√©e au duc de Wellington pour arr√™ter la marche de Napol√©on. Dans la division de cavalerie, forte de 3.600 sabres, mise √† la disposition des Alli√©s par le roi Guillaume, les Belges √©taient en majorit√©. Le com¬≠mandant de la division, le lieutenant g√©n√©ral de Collaert et deux g√©n√©raux de brigade sur trois, de Ghigny et van Merlen, √©taient Belges; √©tait Belge √©galement le com¬≠mandant de la 2e brigade de la division d’infanterie Chass√©, le g√©n√©ral d’Aubrem√©, ancien volontaire de la R√©volution braban√ßonne, devenu colonel du 136e de ligne apr√®s avoir fait toutes les campagnes de la R√©pu¬≠blique et de l’Empire. A Lutzen, il avait re√ßu pour son r√©giment, qui s’√©tait comport√© d’une fa√ßon admirable, quarante-deux croix de la L√©gion d’honneur, ne s’en r√©servant pas pour lui et gagnant la sienne √† Bautzen, quelques semaines plus tard, par de nouveaux exploits.

La m√©fiance et la suspicion injustifi√©es du haut √©tat-major alli√© √† l’√©gard des officiers et soldats issus des arm√©es de l’Empire et pass√©s au service des Pays-Bas, eurent pour r√©sultat l’√©tablissement dans l’arm√©e de Wellington d’un amalgame n√©faste, qui rend difficile la d√©termination exacte de la part prise par chaque corps dans les op√©rations de juin 1815. Cette circonstance a (p.286) permis la cr√©ation de l√©gendes outrageantes pour la r√©putation des troupes des Pays-Bas.

Les solides r√©futations publi√©es par les g√©n√©raux Eenens, Renard, Brialmont, de t’Serclaes de Wommerson, de Bas et d’autres auteurs encore, ont r√©duit √† n√©ant ces calomnies et ont confirm√© l’hommage publiquement rendu aux Hollando-Belges, imm√©diatement apr√®s Water¬≠loo, par Wellington, Bliicher et par l’unanimit√© des contemporains.

Il a √©t√© √©tabli d’une mani√®re irr√©futable que c’est aux Hollando-Belges qu’est d√Ľ en grande partie le succ√®s des Alli√©s aux Quatre-Bras, o√Ļ les jeunes troupes de la division Perponcher, avec 16 canons, tinrent t√™te, pendant trois heures √† deux corps d’arm√©e, command√©s par Ney et soutenus par une nombreuse cavalerie et 62 canons. Cette h√©ro√Įque r√©sistance donna aux Anglais le temps d’accourir et permit d’√©luder les cons√©quences f√Ęcheuses de l’erreur strat√©gique de Wellington, qui s’√©tait compl√®tement tromp√© sur la ligne d’op√©rations des Fran√ßais. Il avait cru que l’attaque serait dirig√©e contre lui par Mons et Nivelles et, nonobstant le passage de la Sambre par Napol√©on, il avait prescrit d’abandonner les Quatre-Bras et de concentrer toutes les troupes sur Nivelles. Si ces ordres avaient √©t√© ex√©cut√©s, remarque Henri Houssaye, une trou√©e large de quatre lieues, e√Ľt √©t√© ouverte entre Nivelles et la Haute-Dyle trou√©e par laquelle Ney aurait pu s’avancer, sans devoir tirer un coup de fusil, jusqu’√† mi-chemin de Bruxelles.

Heureusement, le chef d’√©tat-major du prince d’Orange, le baron de Constant-Rebecque, voyant plus clair que le g√©n√©rallissime, avait pris sur lui de porter aux Quatre-Bras la brigade du prince de Saxe-Weimar, ordon¬≠n√© au g√©n√©ral Chass√© de concentrer sa division √† Fay et prescrit au g√©n√©ral de Collaert de rassembler sa cavalerie derri√®re la Haine et √† Perponcher de rejoindre Saxe-Weimar aux Quatre-Bras. La petite arm√©e hollando-belge formait ainsi, au point le plus menac√©, l’avant-garde des Alli√©s.

Les g√©n√©raux hollando-belges firent preuve du m√™me esprit d’initiative. Quand arriva l’ordre de repli sur Nivelles, ¬ę le lieutenant g√©n√©ral de Perponcher, √©crit Gneisenau,¬† (p.287) chef d’√©tat-major de Bl√Ľcher, sentit que le duc avait donn√© cet ordre sans se rendre un compte bien exact de la situation de l’arm√©e. Il comprit le danger qu’il y aurait si l’ennemi, trouvant les routes de Bruxelles et de Namur libres, se portait en avant et s√©parait les deux arm√©es. Il assuma la responsabilit√© de la r√©sistance et demeura dans sa position des Quatre-Bras. Le lendemain, il fut attaqu√© par des forces sup√©rieures; il perdit un tiers de son monde et se maintint jusqu’√† l’arriv√©e des soutiens. Si le lieutenant g√©n√©ral de Per-poncher avait suivi l’ordre du duc de Wellington, s’il avait march√© sur Nivelles et n’avait pas fait une aussi bonne r√©sistance, le mar√©chal Ney, atteignant les Quatre-Bras, aurait pu tourner √† droite, arriver sur le derri√®re de l’arm√©e qui combattait √† Ligny, sous le comman¬≠dement du prince Bl√Ľcher, et causer ainsi sa destruction totale ¬Ľ.

Dans cette lutte √©nergique pour la d√©fense des Quatre-Bras, plusieurs corps belges se distingu√®rent particu¬≠li√®rement. Le 7e bataillon de ligne, sous les ordres du lieutenant-colonel Van de Sanden, ancien chasseur de Le Loup, puis capitaine au 112e, bless√© √† Raab, arriva sur le champ de bataille vers trois heures de l’apr√®s-midi, au moment o√Ļ les troupes de la brigade Saxe-Weimar, accabl√©es sous le nombre, c√©daient peu √† peu le terrain. Le bataillon belge fut charg√© de tenir √† tout prix dans le bois de Boussu, clef de la position. Il s’y maintint jusqu’au soir, perdant 92 hommes, dont deux officiers. Il repoussa toutes les attaques, ce qui permit l’arriv√©e du prince d’Orange avec des renforts et, √† la fin de la journ√©e, chassa d’un supr√™me effort les soldats de Ney de leurs derni√®res positions. En t√™te des renforts amen√©s par le prince d’Orange galopaient les hussards hollandais de Boreel et les chevau-l√©gers belges de van der Burch, devenus les dragons l√©gers n¬į 5, formant la brigade van Merlen. Ils venaient de faire neuf lieues d’une traite. Le prince les lance imm√©diatement contre la colonne fran√ßaise du g√©n√©ral Foy, qui mena√ßait de percer le centre des Alli√©s. Les hussards, vivement rame¬≠n√©s par la cavalerie de Pire, sont d√©gag√©s par nos dragons l√©gers, qui, non loin de la ferme de Gemioncourt, foncent

(p.288) sur le 6e chasseurs √† cheval fran√ßais, command√© par le colonel de Fodoas. Les deux r√©giments se comp√©n√®trent et se m√™lent pour se sabrer. ¬ę Plusieurs de nos braves, √©crit le g√©n√©ral Renard, furent soumis √† une p√©nible √©preuve; ils se trouv√®rent en pr√©sence de camarades avec lesquels, quelques mois auparavant, ils bravaient les m√™mes dangers. Ceux-ci appelaient les n√ītres par leurs noms, en les engageant √† rejoindre leur drapeau. De cet appel infructueux on en vint aux coups. Le capitaine Delenne se trouva en face de Devielle, son fr√®re d’arm√©e de France. Le capitaine Van Remoortere re√ßut un coup de pointe dans le ventre d’un de ses anciens sous-officiers. Le mar√©chal des logis Beauce se sabrait avec un des mar√©chaux de logis chefs de son ancien escadron ¬Ľ.

Le colonel belge Courtin, qui avait servi dans les chasseurs de la Garde, d√©clarait plus tard : ¬ę J’ai fait bien des charges, mais je n’en ai ex√©cut√© aucune o√Ļ nous ayons √©t√© m√™l√©s si longtemps avec l’ennemi ¬Ľ.

Au cours de cette lutte, qui demeurera un √©ternel titre de gloire pour notre cavalerie, le lieutenant colonel Ed. de Mercx est renvers√© d’un coup de sabre. Le major qui le remplace, voyant arriver un r√©giment de lanciers en soutien des chasseurs √† cheval fran√ßais, fait sonner la retraite et indique comme point de ralliement la ferme de G√©mioncourt. Nos dragons l√©gers, reform√©s en ordre parfait, approchaient du but lorsque soudain une ligne rouge se dresse devant eux et les fusille presque √† bout portant. C’√©tait un bataillon de la division Picton, fra√ģchement arriv√© sur le champ de bataille et abrit√© dans le foss√© d’accotement de la grand-route de Char-leroi. Tromp√© par la ressemblance entre l’uniforme des chasseurs √† cheval fran√ßais et nos dragons l√©gers (veste verte et collet jaune), il avait accueilli par une d√©charge meurtri√®re nos cavaliers d√©j√† si durement √©prouv√©s par l’ennemi. Cette m√©prise, qui nous co√Ľta 40 hommes, ne provoqua qu’un d√©sordre passager, nos dragons l√©gers, rapidement ralli√©s, occup√®rent leurs positions jusqu’√† la fin de la journ√©e. Sur les 400 hommes que comportait le r√©giment, 157 officiers, sous-officiers et soldats avaient √©t√© tu√©s ou bless√©s.

(p.289)

La batterie d’artillerie belge du capitaine St√©venart prit part √©galement √† cette m√©morable journ√©e. Six de ses pi√®ces √©taient en position en avant de la ferme de G√©mioncourt; les deux autres, sous les ordres du lieutenant Winssinger, plus tard g√©n√©ral au service belge, √©taient plac√©es entre la ferme du Grand-Pierrepont et le bois de Boussu.

Apr√®s un long duel d’artillerie contre les pi√®ces plus nombreuses de la division Foy, les trois premi√®res sec¬≠tions se rapproch√®rent du bois de Boussu, de mani√®re √† prendre la chauss√©e en √©charpe. Le brave capitaine St√©venart est tu√© et une de ses pi√®ces d√©mont√©e. La place n’√©tant plus tenable, les cinq pi√®ces restantes prennent une nouvelle position plus pr√®s des Quatre-Bras et appuient de leur feu la charge de la brigade van Merlen. Mais les hussards hollandais n¬į 6, vivement ramen√©s comme nous l’avons dit, par la cavalerie de Pire, se replient sur nos pi√®ces et entravent leur tir. Les Fran√ßais, poursuivant les Hollandais, arrivent avec eux au milieu des canons. Paralys√©s dans leur action, nos artilleurs se d√©fendent, comme ils le peuvent, √† l’arme blanche et √† coups d’√©couvillons. Officiers et soldats sont hach√©s sur leurs pi√®ces, deux de celles-ci restent aux mains des Fran√ßais, et lorsqu’un retour offensif des Alli√©s d√©gage les trois autres, tous les officiers et servants √©taient morts en braves ou gri√®ve¬≠ment bless√©s. Seule la section de Winssinger qui, pendant toute la bataille, avait appuy√© de son feu la vaillante infanterie de Nassau, d√©fendit jusqu’au bout avec avantage la lisi√®re du bois de Boussu.

Le surlendemain, les Belges se battirent tout aussi h√©ro√Įquement √† Waterloo. Les trois bataillons belges de la division Chass√© : 35e chasseurs, lieutenant-colonel Ar-nould; 36e chasseurs, lieutenant-colonel Goethals; 3e de ligne, lieutenant-colonel L’Honneux, lui aussi un ancien du 112e, apr√®s avoir escarmouche pendant toute la matin√©e du c√īt√© de Braine-l’Alleud avec les patrouilles fran√ßaises, se port√®rent en avant pour appuyer la droite de Wellington. Vers 5 heures, au moment des grandes charges de la cavalerie fran√ßaise, ils se form√®rent en carr√©s et subirent sans broncher le choc des escadrons (p.290) fran√ßais. Vers 7 heures, lors de la fameuse attaque de la Garde imp√©riale, lord Hill fit remplacer ses bataillons √©puis√©s par des troupes hollando-belges, parmi lesquelles figuraient le 35e chasseurs et le groupe d’artillerie du major van der Smissen (batteries Lux et Krahmer). Le r√īle de ces troupes fut brillant : le 36e chasseurs prit une part glorieuse √† la charge √† la ba√Įonnette qui rejeta du plateau les grenadiers fran√ßais. Le 35e chas¬≠seurs et le 3e de ligne, rest√©s d’abord en seconde ligne, particip√®rent avec vaillance √† l’attaque g√©n√©rale, o√Ļ tomb√®rent le capitaine Guyot et le lieutenant Roberti, et qui d√©cida du sort de la bataille. Dans toute cette journ√©e, les fantassins de la division Chass√©, bien que, pour la plupart, de r√©cente lev√©e, encadr√©s, il est vrai, par des v√©t√©rans de l’Empire, avaient d√©pass√© l’attente de Wellington. ¬ę Dans la position d√©fensive o√Ļ ils furent plac√©s pendant la premi√®re partie de la bataille, ils avaient support√© avec une solidit√© remar¬≠quable un feu d’artillerie d√©passant en intensit√© celui des plus grandes batailles de l’Empire; lorsqu’ils furent directement abord√©s par l’avalanche formidable des escadrons fran√ßais, ils se form√®rent en carr√© avec le sang-froid et la pr√©cision d’une vieille troupe; enfin, √† l’approche du moment d√©cisif, ils se port√®rent en avant avec tout l’√©lan dont une jeune troupe est susceptible¬Ľ, et le g√©n√©ral baron van Rode, ancien officier du 35e chasseurs, √©crivait : ¬ę les bataillons belges de la division Chass√© √©taient superbes, bien disciplin√©s, leur conduite a √©t√© irr√©prochable, √©tonnante m√™me pour des troupes qui voyaient le feu pour la premi√®re fois ¬Ľ.

Plus importante encore fut la part prise √† l’√©chec de la Garde imp√©riale par le groupe d’artillerie belge du major van der Smissen. Les auteurs anglais sont unani¬≠mes √† faire l’√©loge de l’aide ¬ę tr√®s efficace et tr√®s opportune, pr√™t√©e par les artilleurs belges aux 30e et 70e r√©giments britanniques pour repousser l’attaque des grenadiers fran√ßais ¬Ľ. Le groupe van der Smissen avait √©t√© plac√© d’une fa√ßon si judicieuse et ouvrit un feu si bien dirig√© et si d√©cisif que les Fran√ßais faits prisonniers se plaignaient d’avoir √©t√© victimes de ¬ę batteries mas¬≠qu√©es ¬Ľ.

(p.291)

Tandis que les Belges de la division Chass√© se couvraient ainsi de gloire √† l’aile droite, √† l’aile gauche ceux de la brigade de Bylandt se tiraient √† leur honneur des plus rudes √©preuves. Le 7e bataillon de ligne avait √©t√© plac√© dans l’ordre de bataille √† l’Est de la route, vers Papelotte, sur le grand chemin de terre conduisant √† Ohain, non loin de l’endroit o√Ļ se dresse actuellement le monument comm√©moratif belge. C’√©tait la position la plus expos√©e de la premi√®re ligne, √©tant la plus rapproch√©e des Fran√ßais, au point m√™me o√Ļ l’Em¬≠pereur avait mass√© six divisions pour percer le centre britannique. Cette attaque fut longuement pr√©par√©e par le feu d’une batterie de 80 pi√®ces de gros calibre, plac√©e en avant de la Belle-Alliance. Cette pluie de fer s’abattait sur la brigade hollando-belge de Bylandt, seule expos√©e √† d√©couvert, tandis que les masses anglaises, plus en arri√®re, √©taient abrit√©es par la cr√™te de Mont-Saint-Jean. Pendant deux heures, le 7e de ligne, couch√© le long du chemin, avec sa compagnie de voltigeurs d√©ploy√©e en tirailleurs, subit une effroyable canonnade. Lorsque l’empereur put croire, comme il l’√©crit dans ses M√©¬≠moires, que la seule troupe qu’il voyait devant lui, sur le plateau, √©tait d√©truite par les boulets et la mitraille, il lan√ßa sur la gauche de Wellington trois colonnes fortes chacune de deux divisions. Plac√©e en avant-ligne, comme sur un promontoire, la brigade de Bylandt supporte seule le premier choc. Sous l’avalanche, le bataillon de chasseurs hollandais n¬į 27 recule de quelques m√®tres pour se reformer sur la cr√™te. Le 7e de ligne belge reste couch√© jusqu’au moment o√Ļ la t√™te de colonne fran√ßaise est √† port√©e de pistolet, puis, se levant comme un seul homme, il ouvre le feu. Les premiers rangs fran√ßais commettent la faute de s’arr√™ter pour y r√©pon¬≠dre. ¬ę Nous tirions de si pr√®s, √©crit le colonel Scheltens, que le capitaine l’Olivier re√ßut la bourre d’une cartou¬≠che, avec la balle, dans la blessure ¬Ľ. Cet arr√™t momen¬≠tan√© de la colonne fran√ßaise, qui cherche √† se d√©ployer au lieu de pousser en avant, permet √† Wellington de lancer contre elle la cavalerie de lord Uxbridge. La fameuse charge des Scots Greys et des Innisk√Įllings passe comme un ouragan sur les ailes du 7e de ligne.

(p.292)

dont quelques hommes sont m√™me bouscul√©s. Le batail¬≠lon, qui a cess√© le feu pour laisser passer la cavalerie anglaise, franchit le chemin, se porte en avant et se joint aux r√©giments de Picton pour exploiter le succ√®s de la charge triomphale d’Uxbridge. Cette vaine tenta¬≠tive pour conqu√©rir le plateau co√Ľtait aux Fran√ßais les Aigles du 45e et du 105e, 3.000 tu√©s, bless√©s et prisonniers et de la d√©sorganisation de toute l’artillerie de leur aile droite. Cet √©chec, auquel le 7e de ligne avait pris une part si importante, fut d√©cisif au point de vue du r√©sultat de la journ√©e. Le brave bataillon retourna pren¬≠dre sa position premi√®re, harcelant par le feu de ses tirailleurs le flanc droit des grandes charges de la cavalerie fran√ßaise, et prit part √† l’attaque finale.

Le soir, au bivouac, 300 hommes √† peine r√©pondirent √† l’appel : c’√©tait la moiti√© de l’effectif. Trois semaines plus tard, dans une revue pass√©e au bois de Boulogne, Wellington s’arr√™ta devant le bataillon et le f√©licita de sa belle conduite √† Waterloo. Ce corps conserva dans le pays et dans l’arm√©e une renomm√©e sans pareille. La ville de Tournai, o√Ļ il tenait garnison, lui envoya un drapeau d’honneur; le peintre officiel Odevaere le repr√©¬≠senta √† c√īt√© des Ecossais au plus fort de l’action. La l√©gende m√™me s’en m√™la, on racontait que les soldats du 7e √©taient all√©s d√©livrer le prince d’Orange envelopp√© par les cuirassiers fran√ßais et que celui-ci, en ign√© d’admiration, avait attach√© sa croix √† leur drapeau. Cette l√©gende, reprise par Lamartine dans son Histoire de la Restauration, suffit √† prouver qu’√† Waterloo le 7e de ligne belge fit plus que son devoir.

La section Winssinger de la batterie belge St√©venart, renforc√©e d’un obusier, dernier d√©bris des trois autres sections, rendit √©galement de grands services √† Waterloo. Rattach√©e √† la brigade de Nassau, elle resta toute la journ√©e sur une √©minence en arri√®re de la Haie-Sainte et contribua par son feu √† retarder la conqu√™te par les Fran√ßais de cette position importante et √† les emp√™cher d’en d√©boucher.

La cavalerie belge se montra √† Waterloo digne des autres armes. Les chevau-l√©gers n¬į5 fortement r√©duits par leur h√©ro√Įque charge des Quatre-Bras, servirent pendant (p.293) toute la journ√©e de soutien de batteries, op√©r√®rent dans les intervalles des carr√©s, prirent part √† l’offensive finale et poursuivirent l’ennemi jusqu’√† la nuit tombante. Le brave g√©n√©ral be’ge van Merlen, averti par un pressen¬≠timent funeste, doi.t il avait fait part √† ses camarades le matin m√™me de la bataille, fut emport√© en pleine victoire par un boulet.

Le r√©giment des hussards de Croy, devenu hussards, belges n¬į 8 et les dragons hollandais n¬į 4, formant brigade avec lui sous les ordres du g√©n√©ral Ghigny, furent em¬≠ploy√©s pendant les premi√®res heures de la bataille √† emp√™cher les tirailleurs fran√ßais et la cavalerie l√©g√®re de Jacqueminot de prendre pied au bas du plateau, tandis que se d√©roulait l’attaque de Drouet d’Erlon sur la Haie-Sainte. Apr√®s l’√©chec de cette tentative, la brigade Ghigny re√ßut l’ordre de se d√©ployer derri√®re la droite de la ligne de la bataille.

On conserve √† Londres, dans une vitrine du palais d’Aspley House, un ordre crayonn√© en toute h√Ęte, par Wellington au cours de l’action et prescrivant d’envoyer la cavalerie belge pour colmater une br√®che dans la ligne de bataille entre les deux routes. C’est ainsi que d√®s que se dessin√®rent les grandes charges de la cava¬≠lerie fran√ßaise sur le centre, nos escadrons s’avanc√®rent, en colonne serr√©e, les hussards en t√™te pour r√©tablir la premi√®re ligne britannique.

Apr√®s avoir pass√© entre deux carr√©s, les hussards d√©bouchent sur les pentes du plateau et s’y heurtent √† plusieurs r√©giments ennemis, notamment aux grenadiers √† cheval de la Garde, soutenus par une batterie, qui ouvre sur la t√™te de colonne un feu de mitraille. En un instant, presque tout le premier escadron, hommes et chevaux, g√ģt dans la poussi√®re. Le g√©n√©ral Ghigny et: le colonel Louis Duvivier, le cadet des deux fr√®res montois qui s’√©taient couverts de gloire pendant toutes; les campagnes de l’Empire, ont leurs chevaux tu√©s sous; eux. Ce feu terrible provoque un moment de d√©sordre. Ghigny prescrit de faire d√©bo√ģter le r√©giment pour le porter en arri√®re des dragons n¬į 4, mais cet ordre, donn√© en n√©erlandais, est mal compris par les hussards belges,, les escadrons de t√™te, au lieu de faire √† gauche par(p.294) quatre, font demi-tour, se heurtent aux escadrons qui les suivent et les entra√ģnent dans leur marche r√©tro¬≠grade. Heureusement, avec des chefs aussi exp√©riment√©s que Ghigny et Duvivier, le d√©sordre ne pouvait se prolonger; au bout de quelques instants, la colonne est arr√™t√©e, reform√©e et report√©e en avant. Cependant, de¬≠vant l’attaque massive de toute la cavalerie fran√ßaise, les Alli√©s √©taient r√©duits √† la d√©fensive. Les hussards n¬į8, ayant √† leur droite les dragons n¬į4 et, √† leur gauche, les hussards noirs de Brunswick, sont employ√©s √† repousser les escadrons fran√ßais dans les intervalles des carr√©s et par leurs charges r√©p√©t√©es emp√™chent l’ennemi d’utiliser ses avantages.

A la fin de la journ√©e, nos hussards, r√©duits √† l√† force d’un faible escadron, se joignirent √† la charge de la cavalerie anglaise de Vivian et Vandeleur qui eut raison de la derni√®re r√©sistance des Fran√ßais. Fort de 400 hommes, au d√©but de l’action, le r√©giment avait perdu, d’apr√®s les documents officiels, en tu√©s et bless√©s, 8 officiers, 277 sous-officiers et soldats. Parmi les morts figuraient le major de Villers et le capitaine comte Camille du Chastel de la Howarderie, dont le fr√®re Alb√©ric, capitaine aux chevau-l√©gers n¬į 5, avait √©t√© gri√®ve¬≠ment bless√© l’avant-veille aux Quatre-Bras.

C’est ce r√©giment, dont les pertes √©normes prouvent, mieux que les meilleurs arguments, la part importante dans la lutte, que le pseudo-historien anglais Siborne, repris par le romancier Thackeray dans Vanity /azY, a d√©peint comme fuyant le champ de bataille, √† toutes brides, et semant la panique jusqu’√† Bruxelles. L’histoire √† eu raison de ces calomnies et si, un moment, un ‚ÄĘordre donn√© dans une langue incomprise de la plupart des cavaliers provoqua quelque d√©sordre, il est injuste de parler de fuite. Sans vouloir ouvrir des pol√©miques, depuis longtemps apais√©es, rappelons qu’un seul r√©gi¬≠ment de l’arm√©e alli√©e fut pris d’une de ces paniques inexplicables, comme on en constate m√™me dans les troupes les plus braves et les plus aguerries… Ce fut le r√©giment des hussards hanovriens de Cumberland qui, voyant les cuirassiers fran√ßais prendre pied sur le (p.295) plateau, s’engouffra ventre √† terre sur la route de Bruxelles, son colonel von Hacke-Ohr en t√™te.

Le troisi√®me r√©giment de cavalerie belge engag√© √† Waterloo √©tait celui des carabiniers n¬į2; il √©tait com¬≠mand√© par le colonel J.B. Debruyn, dont la carri√®re aventureuse et en grande partie √©nigmatique a √©t√© r√©cemment retrac√©e par M. W. Aerts, attach√© au Mus√©e royal de l’Arm√©e. Ce r√©giment formait brigade, sous les ordres du g√©n√©ral Trip, avec les carabiniers hollandais nos 1 et 3. Ces cavaliers, se substituant aux escadrons fatigu√©s de Somerset, charg√®rent √† plusieurs reprises, avec succ√®s, les cuirassiers de Milhaud et la cavalerie l√©g√®re de la Garde, lanc√©s en avant pour amorcer la grande attaque de toute la cavalerie fran√ßaise.

Au cours de cette lutte, rapporte le g√©n√©ral Renard, passa un incident remarquable : ¬ę Un capitaine de cui¬≠rassiers fran√ßais, se portant en avant de ses lignes, appela un des officiers ennemis en combat singulier. Un de nos Belges se d√©tacha des rangs et r√©pondit √† son appel. C’√©tait un officier sortant du 27e chasseurs √† cheval fran√ßais, command√© par notre brave duc d’Arenberg, que les Anglais ont bien connu en Espagne. Les deux antagonistes se bless√®rent mutuellement¬Ľ. La pr√©sence de trois anciens officiers du 27e chasseurs √† cheval dans les cadres de nos carabiniers n¬į2 nous emp√™che malheureusement de pr√©ciser quel fut le h√©ros de cette lutte in√©gale contre un adversaire prot√©g√© par une cuirasse.

Lors des grandes charges contre les carr√©s, les carabiniers, en d√©blayant les intervalles, jou√®rent un r√īle important dans cette lutte h√©ro√Įque, o√Ļ, dit Renard, ¬ęla premi√®re cavalerie du monde, abandonn√©e √† ses seules ressources contre toute une arm√©e en position, trouva son glorieux tombeau ¬Ľ. Ils prirent part √† la charge finale, au cours de laquelle fut bless√© le lieutenant g√©n√©¬≠ral de Collaert, et lanc√©s dans la poursuite ne s’arr√™t√®rent que vers minuit pr√®s de Genappe. Leurs pertes avaient √©t√© lourdes : 87 tu√©s, 56 bless√©s. Le lieutenant J.J. Henry √©tait parmi les morts, le major Maurice de Mercx, fr√®re du lieutenant-colonel commandant des chevau-l√©gers n¬į 5, le major Bouwens van der Boyen, les capitaines James-Bernard (p.296) de Liedekerke de Pailhe et van der Duyn, l’adjudant-major Anoul, les lieutenants Majoie, Arnould, d’Astier, Charles-Louis de Macar, Louis-J√©r√īme de Woor de Trixhe, qui sortait des lanciers rouges de la Garde imp√©riale, Delobel, plus tard g√©n√©ral au service belge, de Goldstein, Prudent-Joseph de Ladri√®re, Fran√ßois van der Veken Hacquart, Pierre-Jacques Rodenbach √©taient bless√©s.

Cette longue liste suffit √† prouver que, quoi qu’en aient dit certains √©crivains anglais, d√©sireux de monopo¬≠liser pour leurs compatriotes la gloire de la bataille, les carabiniers belges n¬į 2 m√©rit√®rent largement les vingt croix de l’Ordre militaire de Guillaume attribu√©es au r√©giment pour sa belle conduite √† Waterloo.

Les chiffres parlent un langage plus sinc√®re que certains historiens. Aux Quatre-Bras, sur 1.313 soldats belges engag√©s, plus de’ 200 sont tu√©s ou bless√©s; √† Waterloo, sur un total d’environ 4.000 hommes, les pertes se montent √† plus de 800!

 

Terlinden Charles, Histoire militaire des Belges, T II, p.281-302, …

(p.297)

Pourtant le roi Guillaume ne pouvait ignorer que ses sujets du midi √©taient capables de faire de bons marins. Il lui aurait suffi de relire les exploits des Gueux de Mer, fondateurs de l’ind√©pendance des Provinces-Unies; il aurait d√Ľ se rappeler √©galement que le c√©l√®bre navi¬≠gateur ¬ę hollandais ¬Ľ Lemaire, qui d√©couvrit, en 1615, entre la Terre de Feu et l’√ģle des Etats, le d√©troit qui porte son nom, √©tait un Wallon de Tournai.

Presque seul, un Namurois, Paul Crombet, apr√®s s’√™tre distingu√© √† la flottille de Boulogne en 1804 et avoir servi comme enseigne de vaisseau dans la marine imp√©¬≠riale, avait √©t√© admis dans la marine des Pays-Bas. Comme nous l’avons dit, Crombet avait gagn√© la croix de la L√©gion d’honneur pour avoir, le 8 mars 1814, d√©fendu, pendant plusieurs heures, avec 70 marins, le fort de l’Eau √† Berg-op-Zoom, contre une colonne anglaise de 700 √† 800 hommes et avoir repris cet ouvrage le lende¬≠main, en enlevant le drapeau du 1″ r√©giment de la garde √©cossaise. Lieutenant de vaisseau de 2e classe en 1815, il fut, apr√®s plusieurs croisi√®res et un important voyage d’ordre scientifique en Russie, retir√© du service de mer en 1828 pour devenir professeur de math√©matiques et de navigation √† l’Institut Royal de la Marine de Medemblik. Rest√© fid√®le au roi Guillaume apr√®s la R√©volution, il devint, en 1844, commandant de l’Ecole de Marine, avec rang de capitaine de vaisseau. Mis √† la retraite, avec le grade de contre-amiral, en 1850, il rentra en Belgique en 1859 et mourut √† Li√®ge en 1861.

Les nombreux passe-droits et les vexations dont les officiers belges √©taient victimes avaient d√©go√Ľt√© nombre de ceux-ci de la carri√®re militaire. Ceux d’entre eux dont la vocation √©tait in√©branlable cherch√®rent aux Indes n√©erlandaises, en m√™me temps qu’un d√©rivatif aux ennuis et aux mesquineries de la vie de garnison, un nouveau th√©√Ętre pour leur bravoure et leur activit√©.

D√®s 1815, le bataillon belge de flanqueurs n¬į 1, fort de 536 hommes, sous les ordres du colonel Schenk, avait fait partie de la ¬ę brigade indienne ¬Ľ qui, apr√®s avoir particip√© √† la campagne de Belgique, s’embarqua, en (p.298) octobre, pour les Indes orientales. Ce n’√©tait qu’un pre¬≠mier contingent; nombreux furent les Belges qui aid√®rent la Hollande √† consolider et √† √©tendre son empire colonial.

Un Namurois, le chevalier Alfred de la Fontaine, v√©t√©ran de l’Empire, port√© √† l’ordre du jour de l’arm√©e pour sa conduite h√©ro√Įque √† Talavera de la Reyna en 1809 et nomm√© colonel d’Etat-Major, √† la fin des Cent ‘ Jours, pour avoir, en commandant l’arri√®re-garde de Grouchy, d√©fendu Namur contre les Prussiens, s’em¬≠barqua en 1818, battit le Sultan Aboe-Bakar, farouche ennemi de l’autorit√© n√©erlandaise dans l’√ģle de C√©l√®bes et y r√©tablit l’ordre. En 1819 et 1821, il prit part aux exp√©ditions de Palembamg, dans l’√ģle de Sumatra, devint successivement chef d’Etat-Major du g√©n√©ral de Kock, commandant de l’arm√©e coloniale, puis colonel du r√©gi¬≠ment des hussards n¬į 7, enfin gouverneur de l’√ģle de Banka et mourut, en 1823, √Ęg√© de 36 ans √† peine.

La soumission de Palembamg n’avait pas mis fin aux difficult√©s √† Sumatra, la r√©gion de Padang restait un important centre de r√©bellion. Une colonne de 6.000 hom¬≠mes, europ√©ens et indig√®nes, y fut envoy√©e sous les ordres du capitaine Nicolas Goffinet, d’Izel (prov. de Luxembourg), dont nous avons signal√© plus haut les exploits en Espagne, o√Ļ il s’√©tait particuli√®rement dis¬≠tingu√© √† la prise de Salamanque. A deux reprises, Goffinet battit compl√®tement les insurg√©s et il achevait la pacification de toute la r√©gion, lorsque, bless√© dans une embuscade par une fl√®che empoisonn√©e, il mourut apr√®s six semaines de souffrances. Dans cette rude cam¬≠pagne s’√©taient distingu√©s d’autres Belges, parmi lesquels il nous faut citer les fr√®res Joseph et Pierre de Lieser, natifs d’Anvers, le lieutenant d’artillerie van Geen, fils du g√©n√©ral dont nous aurons √† reparler, le sergent d’Union et le flanqueur Coels.

Sur ces entrefaites, les troubles avaient repris dans l’√ģle de C√©l√®bes. Un corps exp√©ditionnaire y fut envoy√© sous les ordres du g√©n√©ral van Geen. N√© √† Gand en 1775, et engag√© √† 15 ans dans l’arm√©e de la R√©volution braban√ßonne, van Geen √©tait devenu, par sa vaillance au cours des guerres de la R√©publique et de l’Empire, (p.299) colonel du 126e de ligne. Il s’√©tait particuli√®rement dis¬≠tingu√© en Espagne, et, en 1814, avait tenu t√™te pendant quatre jours, sous les murs de Bayonne, aux forces anglo-espagnoles. Apr√®s 1830, il allait rester fid√®le au roi de Hollande et combattre ses compatriotes au cours de la campagne des Dix Jours. Van Geen avait sous ses ordres deux autres v√©t√©rans de l’Empire : le capitaine de Bast, lui aussi originaire de Gand, ancien officier de la Garde imp√©riale et capitaine au 7e bataillon de Ligne √† Waterloo, o√Ļ sa conduite lui avait valu l’ordre militaire de Guillaume, et L√©onard Sollewyn, de Saint-Nicolas, ancien vannier-colporteur, engag√© volon¬≠taire, instructeur au 112e de ligne, bless√© √† Austerlitz, √† Raab, √† Wagram, √† Hanau, promu capitaine sur le champ de bataille de Sweveghem, pr√®s de Courtrai, par le lieutenant g√©n√©ral Maison, le 1″ janvier 1814, et pass√©, avec son grade, au service des Pays-Bas, quelques mois plus tard.

Van Geen porta ses efforts contre l’Etat de Boni, dont la reine Arae-Datoe √©tait l’√Ęme de la r√©sistance √† la domination hollandaise. Le 11 mars 1825, eut lieu, √† Mangara, une bataille d√©cisive, dont le succ√®s fut assur√© par Sollewyn, commandant de la r√©serve. Au cours de cette bataille, un mar√©chal des logis des hussards n¬į 7, Corneille Lahure, neveu du h√©ros du Helder et de la Trebbia, se distingua particuli√®rement en sauvant son chef le lieutenant van Leusden entour√© par les rebelles. C’√©tait le point de d√©part d’une carri√®re magnifique termin√©e au service belge, comme lieutenant g√©n√©ral et aide de camp du Roi. Le capitaine belge Jean-Fran√ßois Bourdon s’empara au cours de cette campagne du fort de Badjoa.

L’ann√©e suivante, dans une exp√©dition contre les princi¬≠paut√©s occidentales de C√©l√®bes, Lahure conquit l’√©pau-lette de lieutenant en enlevant au cours d’une m√™l√©e acharn√©e et meurtri√®re l’√©tendard du Proph√®te, embl√®me sacr√© d’Alita. Au cours de cette campagne, le capitaine belge, Louis-Charles du Bus, et ses compatriotes le caporal Molle et l’enseigne A.-D. Kluyskens se signal√®rent aussi par leurs actions d’√©clat

Ces exp√©ditions √† Sumatra et √† C√©l√®bes √©taient √† peine (p.300) termin√©es qu’√©clatait √† Java, au cŇďur m√™me de l’empire colonial des Hollandais, la formidable insurrection foment√©e par le prince Dipo N√©goro, h√©ros √† la fois national et religieux. Cette r√©volte appel√©e par ‘les Hollandais la Guerre de Cinq ans, forme l’√©pisode le plus tragique de leur histoire coloniale. Au cours de cette lutte, men√©e √† la fois contre les hommes et contre le climat, le lieutenant g√©n√©ral de Kock n’eut pas de collaborateurs plus vaillants et plus tenaces que les Belges, dont nous avons rappel√© les noms plus haut et auxquels se joignirent de nombreux compatriotes. Le lieutenant d’artillerie comte Maximilien-Ghislain de Fick-quelmont, les lieutenants de cavalerie Delattre et Louis de Burbure se couvrirent de gloire dans les op√©rations autour de Djokjokarta en octobre 1825.

Au cours de la campagne de 1826, particuli√®rement n√©faste pour les Hollandais, le lieutenant Alexis Lahure, fr√®re du h√©ros de Mangara, fut tu√©; Van Geen subit un sanglant √©chec √† Bedielan, pr√®s du mont Par√©e; Sollewyn fut oblig√© de se replier de Seralong sur Rrapiak et c’est un autre Belge, le capitaine Edouard Errembault de Dudzeele, qui couvrit la retraite. Sollewyn √©tait, de nouveau, mis en √©chec √† Kdjuvang et √† Delango√ę, o√Ļ il √©tait gri√®vement bless√©; le lieutenant-colonel de Bast, contraint lui aussi √† une p√©nible retraite, mourut des fatigues de la campagne. Mais d’autres Belges relev√®rent le drapeau : le colonel Cleerens, n√© √† Anvers, ancien officier des arm√©es imp√©riales en Espagne et en Russie et, plus tard, g√©n√©ral au service de la Hollande et gou¬≠verneur des √ģles Moluques, et le major van Ganzen amen√®rent, √† travers mille difficult√©s, des colonnes de renforts; le lieutenant comte Bernard-Charles van der Burch, d√©j√† remarqu√© pour sa bravoure √† Waterloo, remporta des succ√®s dans la province de K√©doe; le lieutenant Petit, de Tournai, se distingua √©galement dans divers combats.

La personnalit√© belge la plus caract√©ristique de la Guerre de Cinq ans fut incontestablement le Gantois Fran√ßois Delattre, dit le ritmeester Suske, dont la bra¬≠voure √©tait si r√©put√©e que chaque fois que Dipo N√©goro le savait dans le voisinage, il se confinait dans une stricte (p.301) ¬ęd√©fensive. ¬ę Beau et fier comme Lasalle, dit Cruyplants, l’historien de la Participation des Belges aux campagnes des Indes orientales n√©erlandaises, il conduisait, comme Mur√Ęt, ses hussards √† l’ennemi, une cravache √† la main. ¬Ľ

Nombreux sont les autres Belges dont nous devrions rappeler les exploits dans ces r√©gions lointaines. Les capitaines Anselme Morel de Tangry, Charles-Egide de Munck, Gillon, Mago, Louis-Fran√ßois Lhonneux, Andr√© Nothomb, Louis-Eug√®ne de Waha, les lieutenants Charles van Cassel, plus tard lieutenant g√©n√©ral au service de la Belgique; comte de Cuypers, Beno√ģt Holvoet, Henri-Fran√ßois Renard, Junius, Moreau, Charles de Fraiture, Joseph Eisenloffel, de Li√®ge, Fran√ßois Alestienne, Gaston Thiry, Bernard-Adrien de Gerlache, Vital Artan, ainsi que les sous-officiers Pierre Erpicum, Georges Gautier. Adolphe Lahure, troisi√®me fr√®re du futur lieutenant g√©n√©ral, Hidulphe Longueville se distinguent tous, au cours des campagnes de 1827, de 1828 et de 1829, comme le prouvent leurs nombreuses citations √† l’ordre du jour; ils sont parmi les premiers √† assurer au g√©n√©ral de Kock le triomphe final. L’arriv√©e d’un corps exp√©ditionnaire, o√Ļ les Belges √©taient particuli√®rement nombreux, perm√ģt l’encerclement m√©thodique des princes rebelles et l’√©ta¬≠blissement d’une zone de positions fortifi√©es, d’o√Ļ partaient sans cesse des colonnes mobiles.

Le 7 ao√Ľt 1829, se livra √† Seralong la bataille d√©cisive. Apr√®s une charge conduite par les fr√®res Corneille et Adolphe Lahure, l’ennemi fut dispers√©. Puis commen√ßa, men√©e par Delattre et par le lieutenant Jaubert, plus tard colonel du premier r√©giment belge de lanciers, une poursuite endiabl√©e; Dipo N√©goro vaincu, abandonn√© de tous les princes et sachant sa t√™te mise √† prix, mais non d√©courag√©, errait dans les montagnes de Sendoro et √©chappait, comme par miracle, √† toutes les manŇďuvres tent√©es pour le capturer. Comprenant finalement que la prolongation de la lutte devenait impossible, il entra en n√©gociations avec le colonel belge Cleerens, et, le 28 mars 1830, au cours d’une entrevue solennelle au quartier-g√©n√©ral de Magelang, il faisait sa soumission au lieutenant g√©n√©ral de Kock. Cette guerre avait co√Ľt√© la vie √† 160.000 hommes, dont 8.000 Europ√©ens et avait (p.302) entra√ģn√© une d√©pense de plus de 25 millions de florins, mais elle assurait √† la Hollande, gr√Ęce au sang vers√© par nos compatriotes, la possession, pendant plus d’un si√®cle, d’un des plus riches empires coloniaux du monde.